Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Öppna utlysningen 2018, avslutad

Stiftelsen Lantbruksforskning utlyser härmed medel för forsknings- och utvecklingsprojekt inom stiftelsens fyra fokusområden. Stiftelsen beviljar medel till projekt som stärker lantbruksnäringens konkurrenskraft och hållbarhet.

Stiftelsen Lantbruksforskning utlyser härmed medel för forsknings- och utvecklingsprojekt inom Stiftelsens fyra fokusområden:

Stiftelsen beviljar medel till projekt som stärker lantbruksnäringens konkurrenskraft och hållbarhet.

Prioriteringar för 2018 inom Livsmedel - Vegetabilier 

Stiftelsen har i år beslutat att inom området livsmedel - vegetabilier särskilt prioritera projektansökningar med fokus på faktorer i odlingen av spannmål, oljeväxter, proteingrödor, sockerbetor och potatis som påverkar relationen mellan skördens kvalitet och volym. För att stärka hållbarheten och ekonomin samt minimera risker vid odling av nämnda grödor är ansökningar med fokus på åtgärder som ökar precisionen vid odlingsteknik samt tillförsel av växtnäring, bekämpning av ogräs och skadegörare också välkomna.

Viktiga datum och tider  

  • Steg 1 öppnar 3 april, 11.00 
  • Steg 1 stänger 15 juni, 15.00 
  • Steg 2 öppnar 3 september, 11.00   
  • Steg 2 stänger 12 oktober, 15.00 
  • Styrelsen tar beslut i december 2018

Forsknings- och utvecklingsprogram  

Forsknings- och utvecklingsprogrammet är gemensamt för Stiftelsens fyra fokusområden. I programmet framgår bland annat de krav som ställs på samtliga ansökningar. Läs igenom forsknings- och utvecklingsprogrammet innan du påbörjar din ansökan.  

Du väljer fokusområde efter projektets innehåll och inriktning. I forsknings- och utvecklingsprogrammet beskrivs fokusområdena och hur de förhåller sig till varandra.  Stiftelsen har, tillsammans med näring och akademi, identifierat ett antal utmaningar - kopplade till fokusområdena - som lantbruket och trädgårdsnäringen står inför och där forskningen kan bidra med ny kunskap. Läs mer om utmaningarna i forsknings- och utvecklingsprogrammet.

Framgångsfaktorer 

  • Medverkan av aktörer från olika delar i kunskapskedjan såsom akademi, lantbruksföretag, företag och rådgivningsorganisationer 
  • En klar beskrivning av vad projektet förväntas leverera och vilka de främsta mottagarna är  
  • Samtliga för projektet relevanta branschområden måste anges (kött, mjölk, matfågel, socker, potatis, växtodling, energi & biomassa)  
  • Projektets lönsamhetspotential för näringen måste beskrivas

Projektens storlek och längd  

Ett- till treåriga projekt med ett sökt anslag upp till en miljon kronor per år rekommenderas. 

Utlysning i två steg  

Betoning på relevans och nytta i steg 1  

I det första steget skickar du in en idéskiss med projektbeskrivning om max tre sidor. Projektbeskrivningen i steg 1 ska vara skriven på svenska och innehålla projektkonstellation och rambudget. Ansökan bedöms av en branschgrupp utifrån relevans och potential för näringen. Branschgruppen avgör vilka ansökningar som ges möjlighet att gå vidare till steg 2.  

Relevans och vetenskaplig kvalitet i steg 2   

De sökande som går vidare till steg 2 ges möjlighet att skicka in en fullskalig ansökan. Projektbeskrivningen, om max 10 sidor, ska skrivas på engelska. Den fullskaliga ansökan bedöms av en beredningsgrupp som består av vetenskapliga bedömare och relevansbedömare. I bedömningen vägs både vetenskaplig kvalitet och relevans för näringen in.

Tentativ fördelning av medel till respektive fokusområde  

Fokusområde  Mkr
Livsmedel, vegetabilier 7,7
Livsmedel, animalier 16,6
Företagande  7,8
Energi & biomassa  3,9
Klimat & miljö  3,9

Det totala tillgängliga beloppet är ungefär 42 miljoner kronor. 

Elektronisk ansökan  

Du skickar in din ansökan elektronisk i stiftelsens ansökningssystem.  

Observera att du måste ha slutrapporterat eventuella tidigare projekt vid överenskommen tidpunkt för att kunna beviljas medel till nya projekt. 

Välkommen med din ansökan!

Stiftelsens ansökningssystem

Forsknings- och utvecklingsprogram

Handbok 

Support 

Stiftelsen Hästforskning  

Sökande till Stiftelsen Hästforskning hänvisas till hästforskning.se

Kontaktinformation

Jessica Ekström, forskningssekreterare (huvudansvar: Animalier)
0767 677 727 
jessica.ekstrom@lantbruksforskning.se

Eve Roubinet, forskningssekreterare (huvudansvar: Vegetabilier)
0767 708 210
eve.roubinet@lantbruksforskning.se

Yvonne M. Airosa, administration & support
0767 753 542
yvonne.miettinen@lantbruksforskning.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev