Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

40 miljoner kronor till 16 nya forskningsprojekt

Stiftelsen Lantbruksforskning finansierar 16 nya forskningsprojekt med drygt 40 miljoner kronor i 2015 års öppna utlysning. Två av de största projekten ska stärka mjölknäringens lönsamhet och ett annat syftar till behandling av diarrésjukdom hos spädgrisar utan användning av antibiotika. Bland de övriga märks alger och musslor som djurfoder och en studie av byråkratin inom lantbruket.

Fokusområde energi & biomassa

I årets enda projekt inom energi & biomassa ska skötselsystem för poppelproduktion på jordbruksmark, som optimerar produktion och ekonomi för den enskilde odlaren, tas fram.

Fokusområde företagande

I fokusområdet företagande ska forskare studera lantbruksföretagarnas kostnader för myndighetsrelaterat arbete och ge rekommendationer till myndigheter och politiker för att lätta lantbruksföretagarnas regelbörda. Övriga projekt inom fokusområdet handlar om effekter på ekonomi och ekosystemtjänster av en nötkreatursproduktion som i hög grad baseras på gräs och bete, en analys av hållbara affärsmodeller inom svenskt lantbruk samt om att utveckla de företagsledande kunskaperna och färdigheterna inom svenskt lantbruk.

Fokusområde klimat & miljö 

Tre projekt beviljas inom klimat & miljö. De handlar om fångrödor som mellangrödor, odlingssystemens effekter på kolinlagring och om lantbrukaren som vattenförvaltare.

Fokusområde livsmedel - animalier 

Två stora projekt ska bidra till lönsamhet för mjölknäringen. Det handlar om förbättrad avelsvärdering för fruktsamhet och om att förlänga hållbarheten och minska produktfel i mjölk och mejeriprodukter. I ett annat ska man ta metoder för behandling av spädgrisdiarré utan antibiotika. I det fjärde projektet ska forskarna undersöka möjligheten att ersätta importerad soja med foder baserat på mikroalger och musslor.

Fokusområde livsmedel - vegetabilier 

På vegetabiliesidan ska biologi och spridningsvägar kartläggas för Acrothecium carotae, en svamp som orsakar lagringsskador på morötter. Möjligheterna ska förbättras att ta fram nya matpotatissorter med uthållig resistens mot bladmögel. Metoder för objektiv bedömning av groning ska studeras, för både stråsädsutsäde och maltkorn. Dessutom ska en nationell digital åkermarkskarta utvecklas vidare och ge möjligheter till precisionsodling med anpassad användning av insatsmedel.

- Projekten har stor bredd och den nya kunskapen kommer att bli till stor nytta för näringen och därmed stärka konkurrenskraften i svenskt lantbruk säger Kjell Malmlöf, stiftelsens forskningschef. Det är glädjande att vi i år fått starka ansökningar på företagandesidan som kompletterar den produktionsinriktade forskningen väl.

För mer information 

Kjell Malmlöf, forskningschef  

Fakta 

Titel, huvudsökande, organisation samt totalbelopp för de beviljade projekten.

"Byråkratin i lantbruket belastar och kostar" 
Christina Lunner Kolstrup, SLU
3 088 000 kronor 

"Gräsbaserad effektiv nötkreatursproduktion- effekter på ekosystemtjänster och ekonomi"
Christel Cederberg, Chalmers
1 203 780 kronor  

"Hållbara affärsmodeller inom svenskt lantbruk" 
Pia Ulvenblad, Högskolan i Halmstad
1 951 836 kronor  

"Benchmark för framgångsrik företagsledning"
Ove Karlsson, SLU
3 067 720 kronor

"Pilotstudie av tillväxtdynamik under olika planteringsförband och omloppstid för poppelplanteringar"
Birger Hjelm, SLU
1 239 588 kronor 

"Använd fångrödor som mellangrödor för ökad produktivitet och minskade förluster av N och P"
Linda Tufvesson, SLU
2 974 264 kronor

"Odlingssystemens effekter på kolinlagring i jordbruksmark- kunskapsbank och modellering"
Thomas Kätterer, SLU
2 918 821 kronor  

"Lantbrukaren som vattenförvaltare - rätt diagnos, lämplig plats, effektiv åtgärd"
Faruk Djodjic, SLU
2 843 352 kronor

"Nytt mått i aveln för förbättrad fruktsamhet hos nordiska mjölkkor (Nordic Dairy Cattle)"
Britt Berglund, SLU
5 334 573 kronor  

"Nya behandlingsmetoder för att minska tillväxthämning hos grisar med spiroketal diarré"
Anna Rosander, SLU
3 095 235 kronor  

"Hållbart djurfoder med alger och musslor" 
Catherine Legrand, Linnéuniversitetet
3 364 000 kronor  

"Förläng hållbarhet på mjölk och öka lönsamheten" 
Maria Glantz, Lunds universitet
2 995 000 kronor 

"Spridningsvägar och prognos för Acrothecium-röta i lagrade morötter"
Mariann Wikström, Agro plantarum
2 455 150 kronor  

"Framtagning av bladmögelresistenta matpotatissorter för stora delar av Sverige" 
Erik Andreasson, SLU
1 900 000 kronor  

"Ny teknik för grobarhetsbedömning av spannmål"
Thomas Börjesson, Agroväst
1 334 532 kronor  

"Interaktiv jordartskarta"
Kristin Piikki, SLU
900 000 kronor

Prenumerera på vårt nyhetsbrev