Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Bete i ett norrländskt perspektiv

Status: Pågående
Projektnummer: R-20-62-325
Kategori: Regional R&D-collaboration
Ansökningsår: 2020
Datum för slutrapport: 1 juni 2023
Huvudsökande: Mohammad Ramin
Organisation: Sveriges lantbruksuniversitet
E-postadress: mohammad.ramin@slu.se
Telefon: 0722108373
Medsökande: Gun Bernes
Medsökande: Julien Morel
Beviljade medel: 750 000 SEK

This project is connected to an already funded grazing application from Norway intending to evaluate methane production from dairy cows in different grazing systems. We aim to evaluate further some important aspects of grazing in northern Sweden. We plan to use some sensory techniques to analyse and quantify biomass production at our research centre and will also apply the technique at some other farms in the northern region. We also plan to collect data and recommendations from farmers with great experience and use of grazing in the Northern region. Economic calculations of these farms with focus on the impact of grazing will also be made.

Det övergripande målet med det här sökta projektet är att optimera betesutnyttjandet i norra Sverige ur såväl ekonomisk som miljömässig synpunkt. Projektet består av fyra delar: WP 1 för samordning inom projektet samt med ett befintligt pågående betesrelaterat projekt bedrivet i samarbete med NIBIO. I WP 2 ingår att göra olika typer av spektrala mätningar för att skatta framför allt biomassa på betesvallar. Detta görs parallellt med ett motsvarande projekt rörande slåttervallar. Mätningarna kommer att göras både på SLU Röbäcksdalen men även på de gårdar som ingår i WP 3. Där besöks ett antal gårdar med hög betesanvändning för att samla data om deras produktion och hur de utnyttjar och arbetar med betet. I WP 4 görs ekonomiska beräkningar utgående från dessa gårdar, men även från ett större material insamlat i Västernorrland. Resultaten ska rapporteras i ett faktablad innehållande data och tips från de olika delarna, samt i en artikel och på möten med lantbrukare.

I studien undersöktes betesstrategi, beteskvalitet och –mängd samt kostnad för mjölkkobete under norrländska förhållanden. Besök gjordes på sju gårdar 2021 och 2022. Registreringar gjordes med olika instrument, bl.a. drönare för spektrala mätningar. Gräsprover klipptes för analys. Mjölkproduktionsdata insamlades. Gårdarna hade 40-200 kor och representerade olika produktionssystem och vi kunde se stor variation. Betesperioden varar 3-4 månader. Antalet betesfållor var mellan 4 och 20. Mjölkavkastningen var något lägre under betesperioden. Varma perioder betar korna mest på natten. Beräkningar visar att kor i vissa fall inte behövde beta då de fick mycket foder på stall, medan andra behövde beta upp till 15 kg ts per dag. Mängd kg ts/ha varierade mycket, liksom den botaniska sammansättningen. Andelen dött material var oväntat hög. Drönarbilder visade lovande resultat vid uppskattning av ts-avkastningen, men tekniken kräver ytterligare utveckling. Kostnaderna för foder och bete varierade.

I denna studie har vi undersökt strategier kring bete för norrländska mjölkkor samt betets kvalitet och olika sätt att mäta den, och även kostnaden för betet. Sju mjölkgårdar i Västerbotten besöktes vid tre tillfällen under betessäsongerna 2021 och 2022. Dessutom intervjuades två lantbrukare i Västernorrland vars ekonomiska resultat också ingår i dataunderlaget. De deltagande lantbrukarna är intresserade av bete och strävar efter att utnyttja det på bästa sätt. Betets mängd och kvalitet mättes vid varje gårdsbesök, och spektrala mätningar utfördes med hjälp av en drönare. Provtagningen gjordes i den fålla där korna skulle beta därnäst. Prover klipptes på ca 3 cm höjd från 12 st 0,5 x 0,5 m stora rutor vid varje gårdsbesök. Materialet analyserades sedan för att bestämma botanisk sammansättning, mängd biomassa och näringsvärden. Data över gårdarnas mjölkleveranser samlades in från Norrmejerier för att studera produktionen över året. Data från sju gårdar användes för att beräkna produktionskostnader för vallfoder och bete. Statistiska analyser genomfördes för att undersöka samband mellan olika variabler. I studien ingick gårdar med 40 till 200 kor, såväl ekologiska som konventionella och med olika inhysnings- och mjölkningssystem. Resultaten visar på en stor variation mellan gårdarna i många avseenden. De flesta använder åkerbeten som huvudsakligt bete, men även till viss del återväxt och/eller grönfoder. Betesperioden varar i 3-4 månader från mitten/slutet av maj. Antalet betesfållor varierar mellan 4 och 20. Korna får nytt bete varje dag på tre av gårdarna, på de övriga byter man fålla med 2 – 10 dagars mellanrum, med en variation både mellan gårdar och över säsongen. Stängslingsarbete tar mycket tid på våren, men under säsongen tar byte av fålla inte mycket tid. Skörd av betena innan första avbetning görs ibland för att undvika förväxning på försommaren. Strategin för betesputsning varierar mycket och detta är ett område där vi ser behov av mera forskning och kunskap, exempelvis hur strategin påverkar betets smaklighet och avkastning och i slutänden ekonomin. Effekten av betet på mjölkavkastningen varierade enligt lantbrukarna, men enligt mejeridata levereras något lägre mjölkmängder under betesperioden jämfört med på vintern. Även fetthalten är lägre. En enkel beräkning av kornas behov av betes konsumtion utifrån energibehovet efter att foder på stall räknats bort, visar på stor variation, från att de egentligen inte behöver beta något, till ett behov på över 15 kg ts per dag. Lufttemperaturen påverkar kornas beteende, de betar mest på natten under varma perioder. Vid några tillfällen kan vi utifrån väder- och mejeridata se en viss påverkan av värmen på mjölkavkastningen. Mängden torrsubstans per hektar varierade mycket mellan gårdar och besökstillfällen men var generellt lägre i juni än i juli och augusti. Variationen i botanisk sammansättning var stor. Klöverhalten ökade under säsongen. Andelen dött material var lägst i juni men blev sedan i enstaka fall mycket hög, över 40 % av det klippta materialet. Denna fraktion ingick inte i näringsanalysen, som i medeltal visade på 10,2 MJ omsättbar energi, 198 g råprotein och 469 g NDF per kg ts. Torrsubstanshalten var högst i juli. Enkla instrument, såsom tumstock och betesplatta kan ge en bra uppskattning av betets mängd. Drönarbilder användes för att uppskatta avkastningen och resultaten är lovande men tekniken behöver utvecklas vidare. Kostnaderna för vallfoder och bete varierar mycket, beroende på avkastning, betesstrategi, maskinkostnader, arbetsåtgång mm. Arealbaserade stöd är en viktig faktor på alla gårdar. Studien bidrar till en ökad förståelse för betets betydelse för mjölkkor i norra Sverige och ger underlag för förbättringar av betesstrategi och ekonomisk planering.

 

Antal träffar i projektbanken: 1745

Ny teknik och regional strategi för recirkulering av växtnäring i stallgödsel
Helena Aronsson

Projektnummer: O-20-23-457 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2020

Crop production
Energy and biomass
Milk

A main challenge for regions with intensive livestock production is phosphorus (P) surplus on farms, resulting in low P use efficiency and losses to waters. The project will provide solutions to increase P recycling from animal manure. This will decrease our dependency on imported P fertilizers, …

Läs mer

Förbättrad utvärdering av officiella fältförsök genom bildanalys av drönarfoton med maskininlärning
Aakash Chawade

Projektnummer: O-20-23-462 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2020

Crop production
Energy and biomass

The goal of the project is to digitize the data from the Swedish official field trials through automated estimates of important traits such as germination, growth, resistance, maturity and the effect of plant protection products. The purpose is to streamline and improve scoring of both diseases but …

Läs mer

Grovfodrets betydelse för uppkomst av önskvärda och oönskade smaker i mjölk och mejeriprodukter
Åse Lundh, SLU

Projektnummer: R-18-26-005 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2018

The sensory attributes of the raw milk are of major importance for the quality of the resulting dairy products. Since the early 90’ies, the so-called “blueberry off-flavour” has caused severe economic consequences for affected dairy farmers. The mechanism behind is still unclear, although forages …

Läs mer

Ökad hållbarhet i mjölkproduktionen genom förbättrad fodereffektivitet
Mohammad Ramin, Sveriges Lantbruksuniversitet

Projektnummer: R-18-26-129 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2018

Improved feed efficiency (FE) is a key parameter for increased sustainability in modern diary production. The project aims to increase the efficiency of converting feed into milk and reducing the environmental impact of dairy production. In order for farmers and breeding companies to include FE as …

Läs mer

Läkemedelsresistenta spolmaskar - nya metoder för kontroll och övervakning av resistenta parasiter
Eva Tydén, Swedish University of Agricultural Sciences

Projektnummer: H-20-47-556 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2020

The alarming development of triple resistant Parascaris spp. is an increasing threat to foal health and the equine industry, due to the risk of increasing veterinary costs and loss of foals. A continued development of triple resistant roundworms in Sweden would be devastating for foals and …

Läs mer

Förstärka ridskolors kunskapsbas för att förbättra hästvälfärd och kommunikation mellan människa och häst
Elke Hartmann, Swedish University of Agricultural Sciences

Projektnummer: H-21-47-636 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2021

An alarmingly high number of accidents involve humans and horses and the welfare of many horses is compromised as shown by signs of discomfort specifically during ridden work. Research indicates that this is due to miscommunication between riders/handlers and horses and mismanagement caused by …

Läs mer

Från negativ till positiv - Ny diagnostik för identifiering av etiologi vid okända virusinfektioner hos häst
Anne-Lie Blomström, Swedish university of agricultural sciences

Projektnummer: H-20-47-555 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2020

Viral infections of horses have significant impact on animal welfare and can lead to huge economic losses. One of the first early signs of a viral infection is the development of fever and to at this early step be able to identify the agent behind the infection would lead to rapid and correct …

Läs mer

Objektiv måling av øvre luftvegs obstruksjon i Norsk og Svenske travhester
Eric Strand, NMBU, Norway

Projektnummer: H-19-47-472 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2019

Upper respiratory tract (URT) collapse during exercise is one of the most common causes of poor performance in
sporting horses worldwide. Evaluation of laryngeal/ pharyngeal collapse during exercise in horses is currently graded
subjectively from videoendoscopic recordings on a treadmill or from …

Läs mer

En svensk modell för kontroll av LA-MRSA i grisproduktionen
Susanna Sternberg Lewerin

Projektnummer: O-20-20-449 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2020

Meat

Antimicrobial resistance (AMR) is a global health threat. The WHO global action plan on AMR mentions LA-MRSA (Livestock-associated Methicillin Resistant Staphylococcus aureus) that is prevalent in pigs in many countries. The public health threat is generally low but for affected individuals it is a …

Läs mer

Vattenstress och sensorstyrd kvävegödsling: utveckling av beslutsstöd för bättre synergier mellan vatten- och kvävestatus
Bo Stenberg

Projektnummer: O-19-20-319 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2019

Crop production
Energy and biomass

This project aims to modify existing sensor systems for adapted nitrogen fertilization to consider water stress at
supplementary fertilization in cereals. Different approaches to consider sensor data and soil information will be tested
in field trials. Current commercial systems interpret water …

Läs mer
Prenumerera på vårt nyhetsbrev