Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Betesväxter till häst - olika arters och blandningars smaklighet och produktion

Status: Avslutat
Projektnummer: H0941197
Kategori: Research program | Pasture and forage crops
Ansökningsår: 2009
Datum för slutrapport: 3 maj 2015
Huvudsökande: Margareta Bendroth
Organisation: Hushållningssällskapet Sjuhärad
E-postadress: margareta.bendroth@radgivarna.nu
Telefon: 0325-618633
Beviljade medel: 475 000 SEK

Kommersiella betesfröblandningar speciellt för häst är ovanliga, och det är lite forskat om hästbete under våra förhållanden. Hästhållare har ofta ont om mark, och därför är betesutnyttjandet viktigt. Målet med projektet var att under fältmässiga förhållanden jämföra smaklighet och produktion hos 18 olika arter och blandningar för hästbete. Försöket omfattade en betesdel och en slåtterdel och betades under två på varandra följande betessäsonger (2011-2012) med tre avbetningar per säsong av fölston med föl. Resultatet blev att engelskt rajgräs, en marknadsblandning med fem olika gräsarter (SW 961), ängsgröe, rödsvingel, foderlosta och rörsvingel betades mest medan hundäxing, ängssvingel, timotej och örter var mindre smakliga. Foderlosta, örter, lusern och käringtand var svåretablerade, både i renbestånd och i blandning, och tålde tramp sämre än gräsen. Resultaten blev desamma, både inom och mellan år. Beståndshöjden påverkade också smakligheten, ju högre bestånd desto sämre smaklighet.

”Betesväxter till häst – olika arters smaklighet och produktion”
(H0941197)
Agronom Margareta Bendroth, Hushållningssällskapet Sjuhärad, lantmästare Jan Jansson, Hushållningssällskapet Sjuhärad och agronomie doktor Maria Stenberg, SLU

Sverige är ett av Europas hästtätaste länder när det gäller antal hästar per invånare, men mycket lite är känt om smaklighet och produktion när det gäller hästens bete. Nu har vi genomfört ett projekt för att få svar på vilka betesväxter som är bäst på ett hästbete – om även hästen får välja!
Bakgrund
Idag finns det ca 360 000 hästar i Sverige, vilket är fler än antalet mjölkkor. Många av dessa hästar går på bete, men detta bete är inte alltid lämpligt för dem. De kommersiella vallfröblandningar som idag oftast används till hästbete är i regel anpassade efter högproducerande nötkreatur och därför inte alltid optimala för häst, vilket kan medföra sjukdomar, dåligt betesutnyttjande mm.
Betet är även en motionsyta och måste kunna tåla tramp, vilket också spelar in vid val av betesväxter.
Hur gjorde vi?
Tidigare försök med hästbete i Sverige är få, och andra studier runt om i världen har visat varierande resultat. För att uppdatera kunskapen om vilka betesväxter som passar till häst undersökte vi under fältförhållanden smaklighet och produktion hos 18 olika arter och blandningar för hästbete. Försöket genomfördes på Broline stuteri där ston med föl betade i tre omgångar per år under två på varandra följande betessäsonger. För att kunna jämföra möjlig tillväxt och avkastning genomfördes betesförsöket i två olika delar i samma betesfålla – en del av ytan betades och en del skördades med hjälp av en vallskördemaskin. Smakligheten testades genom att ytorna delades in i rutor med olika betesväxtarter/-sorter/-blandningar. Före, under och efter varje betesomgång gjordes registreringar och provtagningar för att samla information om avbetning och tillväxt.
Vad gillade hästarna?
Redan i början av betesförsöket var det tydligt vad hästarna föredrog. De betade ofta färdigt vissa rutor helt innan de började på andra, och vissa rutor rördes i princip inte alls. I första hand betade de kort och spätt gräs och de betade också gräsen olika mycket i olika utvecklingsstadier. Trots att det var delvis olika hästar som användes i försöket valde alla på samma sätt, både i de olika betesomgångarna och under de två olika åren. Det hästarna gillade mest var engelskt rajgräs, en kommersiell blandning med fem olika gräsarter (SW 961), ängsgröe, rödsvingel, foderlosta och rörsvingel, medan hundäxing, ängssvingel, timotej och örter var mindre smakliga. Det visade sig också att örter, lusern och käringtand var svåretablerade och tålde tramp sämre än gräsen.
Andra resultat
Växternas utvecklingsstadium hade också betydelse. Ju längre och grövre arter, desto mindre smakliga. Dessutom såg vi signifikanta samband mellan beståndshöjd och rator(de områden där hästen gödslar och inte äter) – ju högre växterna var desto mer rator, vilket innebar ett sämre betesutnyttjande. När det däremot var ont om bete under en torrperiod, åt hästarna av alla olika växter.
Slutsatser - att ta med sig
För att få största möjliga utnyttjande av hästbete på åkermark bör man inte släppa på för sent, då betet kan förväxa och smakligheten minska. I så fall kan man ta en skörd eller putsa betet innan man låter hästarna beta igen. Om hänsyn inte behöver tas till speciella behov hos hästarna kan en betesblandning för häst bestå av följande arter: Timotej, engelskt rajgräs, rörsvingel, rödsvingel, ängsgröe och vitklöver. Även om timotej inte var så smaklig i renbestånd så bör den vara med, framförallt om man vill kunna ta en skörd ibland. När det gäller engelskt rajgräs och timotej bör ”betestyper” om möjligt användas. Rödsvingel, ängsgröe och vitklöver ger en god marktäckning och är smakligt och tramptåligt. Örter, lusern och käringtand ratas i stort av hästarna, är trampkänsliga och tillsammans med foderlosta svåretablerade och därför mindre aktuella.

 

Antal träffar i projektbanken: 20

Betesväxter till häst - olika arters och blandningars smaklighet och produktion
Margareta Bendroth, Hushållningssällskapet Sjuhärad

Projektnummer: H0941197 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 3 maj 2015

… när det gäller hästens bete. Nu har vi genomfört ett projekt för att få svar på vilka betesväxter … och produktion hos 18 olika arter och blandningar för hästbete. Försöket omfattade en betesdel … H0941197 Betesväxter till häst - olika arters och blandningars smaklighet och produktion Margareta … Bendroth Kommersiella betesfröblandningar speciellt för häst är ovanliga, och det är lite forskat … som är bäst på ett hästbete – om även hästen får välja! Bakgrund Idag finns det ca 360 000 hästar i Sverige, …

Läs mer

Tömtryck hos varmblodiga travare: kör vi med trasiga bromsar?
Elke Hartmann, Swedish University of Agricultural Sciences

Projektnummer: H-20-47-562 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2020

… hos travhästar under träning och lopp, dess relation till hästens beteende, stressnivå, skador på mjukvävnaden … ur säkerhetssynpunkt och hästens välfärd. Trots detta saknas vetenskapliga studier om töm- och tygeltryck … i hästens mun, och kör-/ridbarhet. Resultaten kan användas som en stabil grund för såväl insatta … en travhäst för vidare ridutbildning. Via en ökad kunskap av effekten av töm- och tygeltryck på hästen … och hur den lär sig, kan olyckor förhindras och hästens välfärd säkerställas. Harness racing …

Läs mer

Selektiv avmaskning mot blodmask – risker och möjligheter
Eva Tydén, Sveriges Lantbruksuniversitet

Projektnummer: H-15-47-097 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 18 december 2019

… blodmask. Syftet med det här norsk-svenska projektet är dels att utveckla diagnostiken av hästens … att det samtidigt leder till ökade parasitskador. Hästens parasiter utvecklar resistens … blodmasken, Strongylus vulgaris, anses vara hästens farligaste parasit. Hästens parasiter har utvecklat … Det fanns dock inget samband mellan förekomst av S. vulgaris och antal blodmaskägg, ålder på hästen … rutinmässiga avmaskningar på grund av tilltagande problem med resistens hos hästens små blodmaskar …

Läs mer

Hästens och människans välfärd och värdighet
Henrik Lerner, Ersta Sköndal högskola

Projektnummer: H-16-47-177 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 29 juni 2018

… H-16-47-177 Hästens och människans välfärd och värdighet Henrik Lerner Projektet syftar till … att utveckla ett utvärderingsinstrument för hästunderstödd terapi som tar hänsyn till både hästens … bidrar till ett gott liv för såväl hästen som människan. Om en verksamhet i sin struktur inte … människans och hästens välfärd och värdighet i hästunderstödd terapi. Studien visar att det är fullt … punkten har varit kunskapen om hästens kognition, men genom vår analys av vetenskaplig litteratur …

Läs mer

TRAFIKSÄKERHET TILL HÄST - olycksutveckling, attityder och beteenden
Stefan Pinzke, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: H0547003 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 4 juli 2008

… H0547003 TRAFIKSÄKERHET TILL HÄST - olycksutveckling, attityder och beteenden Stefan Pinzke Sveriges lantbruksuniversitet, SLU …

Läs mer

Hur påverkas hästars vattenintag, beteende och vätskebalans av tillgång på vatten vid utfodring samt av vattentemperaturen?
Sara Nyman, Flyinge AB

Projektnummer: H0847224 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 2 september 2011

… H0847224 Hur påverkas hästars vattenintag, beteende och vätskebalans av tillgång på vatten …

Läs mer

Fosfor i träck från hästar och mjölkkor - enmiljöbelastning
Kjell Holtenius, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: H0870039 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 19 augusti 2013

… i samband med betesgång. Hästar utsöndrar sitt fosfor-överskott i en form som bidrar till övergödningen … högdräktiga ston och lakterande ston och kor som behöver fosfortillskott i samband med betesgång. Hästar … hos hästar och kor på bete. Förlusterna av fosfor skattades och balansen bestämdes i ett försök … fosforbalansen hos mjölkkor och hästarbete eller under andra utomhusformer. Vidare ville vi undersöka … hur stor andel av fosforn i träck som är lättlöslig hos hästar och kor på bete. Resultat Studierna …

Läs mer

Hobbyryttare och sociala medier - information om säkerhetsrelaterade frågor på nätet
Katriina Byström, Högskolan i Borås

Projektnummer: H1347019 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 30 juni 2015

… kunskaper om hästens beteende. Det fanns också många exempel på goda och konstruktiva … kommentarer. Gemensamt för säkerhetsdiskussioner i alla sociala medier var att hästens säkerhet … råd – men svårigheten för den oerfarna ryttaren är att kunna urskilja de goda råden från de farliga. Hästens … säkerhet prioriterad: Hästens säkerhet betraktas som långt viktigare än människors hälsa och säkerhet. … Ordningen kan relateras till en stark kultur av att prioritera hästens väl framför människans. …

Läs mer

Komposterad hästströgödsel som ett miljövänligt gödsel och jordförbättringsmedel för jordbruksmark- En kombination av hästens välbefinnande och minskade emissioner av näringsämnen till vatten
Barbro Ulén, Sveriges Lantbruksuniversitet - SLU

Projektnummer: H1247024 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 15 juni 2015

… för jordbruksmark- En kombination av hästens välbefinnande och minskade emissioner av näringsämnen till … i ett avrinningsområde där beteshagar med synlig ytavrinning var belägna nära utloppsbäcken (Ulén m fl. 2011; 2013) … H1247024 Komposterad hästströgödsel som ett miljövänligt gödsel och jordförbättringsmedel … vatten Barbro Ulén Det finns 360 000 hästar i Sverige. Val av strömedel i stallet påverkar hästars … stallgödsel (2 milj. ton) som hästarna producerar klassas av EU som ”biologiska avfall” men bör, …

Läs mer

Strongylus vulgaris: Alternativa metoder till läkemedel för kontroll av parasitsmitta
Eva Tydén, Swedish University of Agricultural Sciences

Projektnummer: H-18-47-389 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2018

… tio år rekommenderas selektiv avmaskning av hästar. Tyvärr har hästens mest fruktade parasit, Strongylus vulgaris, ökat … Eva Tydén Resistens mot avmaskningsmedel är ett hot mot hästars hälsa. I likhet med antibiotika … av alla hästar; man måste i stället utveckla alternativa hållbara metoder som komplement till … avmaskningsmedel. Syftet med detta projekt är att a) undersöka övervintring av S. vulgaris larver på betet … b) utvärdera en rovsvamp som fångar parasitära larver i träckhögarna på betet c) utvärdera kliniska …

Läs mer
Prenumerera på vårt nyhetsbrev