Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Forbedret behandling for økt overlevelse etter leddinfeksjon hos føll

Status: Avslutat
Projektnummer: H-14-47-051
Kategori: Research program | Horse
Ansökningsår: 2014
Datum för slutrapport: 29 juni 2018
Huvudsökande: Kristin Olstad
Organisation: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
E-postadress: kristin.olstad@nmbu.no
Telefon: +4722964500
Medsökande: Stina Ekman
Medsökande: Nils Ivar Dolvik

Bacterial infection in joints, or septic arthritis, is an important problem in foals because it leads to non-weight bearing lameness that affects the foal’s welfare and because survival after treatment can be as low as 42 %. The prognosis for coming to start in a race is also reduced. A study funded by the Equine Research Foundation in 2012 and earlier studies in pigs and chickens have shown that blood vessels in growth cartilage canals are involved in the pathogenesis. The first project aim is to investigate how the blood and lymphatic circulations are organised around the joints of growing foals, in order to determine which structures require treatment in septic arthritis. The second project aim is to examine recommended techniques for treatment and follow-up in order to determine which structures are reached with these techniques. The two aims will answer the overall aim of developing improved treatments with increased survival following septic arthritis in foals.

Bakteriell infeksjon i ledd, eller septisk artritt, er en viktig problemstilling hos føll fordi den gir alvorlig halthet som påvirker føllets velferd og fordi overlevelse etter behandling kan være så lav som 42 %. Det har også vært vist redusert prognose for å komme til start i løp. En studie finansiert av Stiftelsen Hesteforskning i 2012 og tidligere studier i gris og kylling har vist at blodkarene i karkanaler i vekstbrusken spiller en rolle i sykdomsforløpet. Prosjektets første delmål er å undersøke hvordan blodsirkulasjon og lymfekretsløp er organisert i forbindelse med ledd hos unge føll i vekst, for å avdekke hvilke strukturer det er nødvendig å behandle ved leddinfeksjon. Prosjektets andre delmål er å undersøke anbefalte teknikker for behandling og oppfølging av leddinfeksjon hos føll, for å avdekke hvilke strukturer som nås med disse teknikkene. Prosjektets delmål vil svare på hovedmålet om å utvikle bedre behandlingsteknikker med økt overlevelse etter leddinfeksjon hos føll.

Målet var å undersøke ledd etter bakterier har kommet inn i sirkulasjonen på føll. Føll hadde blodkar som gikk inn i vekstbrusk slik at bakterier kunne binde seg. Dette førte til infarkt, forsinket forbeining og oppsprekking ved samme mekanisme som osteochondrose. Noen få leddbiter kan skyldes infeksjon snarere enn arv, og det bør forskes for å skille disse klinisk ettersom hester med ervervede biter kan avles på uten økt arvelig sykdom. Man fant at om septisk artritt var forbundet med knokkelinfeksjon/osteomyelitt avhang av nøyaktig hvor blodtilførselen gikk mens bakteriene var i sirkulasjonen. Bakterier forflyttedes også til beinvev og gav osteomyelitt seinere i forløpet. Infiserte blodkar ble ødelagt snart etter bakteriebinding og stod ikke til å redde. Intra-venøs regional perfusjon nådde imidlertid frem til blodkar ved siden av lesjoner viktige for reparasjon. Føll bør undersøkes for å sikre behandling av alle affiserte strukturer, inkludert ved regional intra-venøs perfusjon.

Forbedret behandling for økt overlevelse etter leddinfeksjon hos føll
Bakteriell leddinfeksjon og knokkelinfeksjon, dvs. septisk artritt og osteomyelitt oppfører seg annerledes og har dramatisk høyere dødelighet på føll enn på voksen hest. I prosjektet skulle man undersøke anatomiske forhold som kunne forklare dette, og om dagens anbefalte behandlingsteknikker nådde frem dit det trengtes.
Det ble anvendt materiale fra føll som døde eller ble avlivet på grunn av septisk artritt/osteomyelitt, supplert med griser fra etisk godkjente dyreforsøk. Materialet ble undersøkt med teknikker som røntgen, konvensjonell og mikro-computer tomografi (CT), makroskopisk og histologisk undersøkelse inkludert spesialfarging for bakterier. Det ble også gjennomført skylling med forskjellige teknikker og fargestoffer som viste hvilke anatomiske strukturer som ble skylt.

Et mindretall løse biter i ledd kan skyldes ervervede infeksjoner, snarere enn arv
Det viktigste funnet var at føll har blodkar som går direkte inn i vekstbrusken slik at bakterier kan binde seg der. Bakteriebinding ledet til infarkt i vekstbrusken, forsinket forbeining og oppsprekking ved nøyaktig samme mekanisme som i utviklingssykdommen osteochondrose, kjent for å gi løse biter i ledd. Osteochondrose kan være arvelig predisponert, mens infeksjoner kommer fra miljøet og er ervervede. I praksis betyr resultatet at noen løse biter i ledd kan skyldes ervervede infeksjoner, snarere enn arvelig predisposisjon. Fra et tidligere prosjekt vet vi at dette gjelder et mindretall løse biter; det store flertallet skyldes fortsatt arvelig predisposisjon.

Hvis vi kan skille mellom arvelige og ervervede biter i klinikk kan vi muligens trygt avle på hester med ervervede biter
I prosjektet var det mulig å skille mellom de to typene biter ved hjelp av teknikker som ikke kan brukes klinisk fordi de leder til leddbetennelse. Det bør gjennomføres mer forskning for å prøve å skille mellom ervervede og arvelige biter i klinikk, for eksempel gjennom analyse av leddvæske. Man kan sannsynligvis trygt avle på hester med ervervede biter uten å øke forekomsten av arvelig sykdom. Dette er av stor betydning for kaldblodstravere med biter som i dag utestenges fra avl og gir verdi/inntektstap for eier. Det bør forskes for å finne endelig svar på om biter i kodeleddet skyldes traume eller osteochondrose, i hvilket tilfelle disse også kan være arvelige eller ervervede. I raser med høy innavlskoeffisient er det viktig at så mange individer som mulig inngår i avl.

Det er viktig for overlevelse om føll med septisk artritt også utvikler knokkelinfeksjon
Man fant også at hvorvidt septisk artritt var forbundet med knokkelinfeksjon/osteomyelitt mest sannsynlig avhang av nøyaktig hvor blodtilførselen gikk i tidsrommet bakteriene befant seg i sirkulasjonen. Bakterier er vanskelige å bli kvitt, brusken skal forbeines og bakteriene forflyttedes derfor til beinvevet hvor de gav osteomyelitt også seinere i forløpet. Osteomyelitt ansees å forverre prognosen og leder derfor raskere til anbefaling om avlivning heller enn fortsatt behandling.
De infiserte blodkarene ble dessverre ødelagt kort tid etter bakteriebinding og stod ikke til å redde. Intra-venøs regional perfusjon nådde imidlertid frem til intakte blodkar ved siden av lesjoner viktige for reparasjon, utfall, langtidskonsekvenser og prestasjon.

Årvåkne eiere kan bidra til å forbedre utfall
Prosjektet bekreftet at infeksjoner leder til leddproblemer, og årvåkne eiere kan derfor påvirke fremtiden for sine føll gjennom å forebygge infeksjon. God hygiene rundt følling, nok råmelk og jevnlig desinfeksjon av navlen er viktigere enn noensinne. Det er også viktig at veterinær tilkalles straks man mistenker infeksjon. Rask behandling er avgjørende, og føll bør undersøkes billeddiagnostisk for å sikre at alle affiserte strukturer behandles. Intra-venøs regional perfusjon bør inngå i behandlingen, ettersom teknikken når frem til blodkar som kan bidra til reparasjon.

 

Antal träffar i projektbanken: 1712

Hur bekämpa hönshirs samt förebygga herbicidresistensutveckling
Anneli Lundkvist

Projektnummer: O-20-20-456 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2020

Crop production

Spread of barnyard grass, growing in southern Sweden has accelerated during the last decade and is rapidly moving northwards. No herbicide-resistant populations have been reported from Sweden thus far, but it is only a matter of time before barnyard grass will develop herbicide resistance in …

Läs mer

Nya rotsjukdomar i korn och vete- okända hot mot svensk spannmålsodling
Lars Persson

Projektnummer: O-20-20-472 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2020

Crop production

Cereal production is limited by many different factors. Leaf diseases are often well known, while diseases on roots are more difficult to identify. Root diseases are often caused by oomycetes, fungus-like microorganisms that live for years in soil and on old root debris, parasitizing the roots of …

Läs mer

Fosfor i matjord och alv i långliggande försök - ett underlag för uppdaterad rådgivning
Gunnar Börjesson

Projektnummer: O-20-20-453 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2020

Crop production

A sustainable use of phosphorus fertilizers has engaged a large number of researchers, especially how to measure
the soil content of available phosphorus. However, the development of results to useful methods for agriculture has
not been a priority. The recommendations are based on extraction with …

Läs mer

Optimering av svämtäcke som biofilter för minskad avgång av växthusgaser och ammoniak från gödsellager
Kristina Mjofors

Projektnummer: O-21-23-624 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2021

Meat
Milk

It is well known that storage of animal manure and digestate causes emissions of methane (CH4), nitrous oxide (N2O) and ammonia (NH3). A crust on liquid manure acts both as a physical barrier for NH3 and as a biofilter that oxidize CH4 and NH3. However, N2O can be formed in some crusts, and there …

Läs mer

Genomisk kartläggning som redskap för hållbart avelsarbete i inhemska nordiska hästraser
Susanne Eriksson, Swedish University of Agricultural Sciences

Projektnummer: H-21-47-653 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2021

The aim of the project is to characterize genomic diversity and inbreeding, within and between Nordic native horse breeds, with special focus on the Norwegian and Swedish breeds. For this we will use whole genome sequencing of individual and pooled DNA samples. Genomic characterization is an …

Läs mer

Optimera dosen av canaglifglozin - motverka hyperinsulinemi och förebygg fång
Carl Ekstrand, Swedish unviersity of agrucultural sciences

Projektnummer: H-21-47-641 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2021

Insulin dysregulation and hyperinsulinemia is a horse welfare problem that also increase the incidence of the severely painful condition laminitis in horses. Today, no pharmacological treatment is available but recent weak evidence suggest that Sodium-glucose cotransporters (SGLT) inhibitors (e.g. …

Läs mer

Förbättrad diagnostik för att kontrollera och förebygga infektioner med Lawsonia intracellularis, en bakterie som orsakar stora kostnader för grisproduktionen.
Magdalena Jacobson

Projektnummer: O-21-20-623 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2021

Meat

The bacterium Lawsonia intracellularis causes the disease proliferative enteropathy. The bacterium is present in >40% of the Swedish piglet-producing herds and production losses are estimated to 2 900 SEK per sow and year. The disease is spread by faeces and the pigs are usually affected after …

Läs mer

Utfodrar vi travhästar på ett sätt som orsakar muskelskada?
Malin Connysson, Wången AB

Projektnummer: H-21-47-649 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2021

It is generally accepted that muscle enzyme activity (CK and AST) levels in plasma may increase in Standardbreds and Thoroughbreds after exercise and racing, indicating muscle damage. However, in one recent study on healthy Standardbred trotters fed a forage only diet muscle enzyme activity levels …

Läs mer

Strukturkalkning – tidpunktens betydelse och de långsiktiga effekterna
Lisbet Norberg

Projektnummer: O-21-23-622 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2021

Crop production

Structure liming on clayey soils (>15% clay) is one of the prioritized measures for mitigation of phosphorous losses to surrounding water. This project increases the knowledge about the effect of structure liming on phosphorous leaching losses on short and long term by investigating the timing and …

Läs mer

Förstärka ridskolors kunskapsbas för att förbättra hästvälfärd och kommunikation mellan människa och häst
Elke Hartmann, Swedish University of Agricultural Sciences

Projektnummer: H-21-47-636 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2021

An alarmingly high number of accidents involve humans and horses and the welfare of many horses is compromised as shown by signs of discomfort specifically during ridden work. Research indicates that this is due to miscommunication between riders/handlers and horses and mismanagement caused by …

Läs mer
Prenumerera på vårt nyhetsbrev