Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Hestesektoren i Norge og Sverige: Betydning for miljø, økonomi og lokalsamfunnet

Status: Avslutat
Projektnummer: H-18-47-403
Kategori: Research program | Horse
Ansökningsår: 2018
Datum för slutrapport: 5 juli 2022
Huvudsökande: Bjørn Egil Flø
Organisation: Norsk institutt for bioøkonomi
E-postadress: bjorn.flo@nibio.no
Telefon: (0047)95115617
Medsökande: Anders Larsson
Beviljade medel: 1 160 000 SEK

This project will study the social, cultural and economic impact of the equine sector on local development. Furthermore, ti will study the land and resource use of the equine sector and how it co-exist and collaborate with other sector and other land use locally. The starting point for social and cultural impact with be the riding school or other equestrian center, while land use, economic impact and local development will be studied on the municipal level. Six case study areas, three in Sweden and three in Norway, will be chosen and studied using mainly qualitative methods. The project will provide the equine sector tools they can use to communicate their positive impact on the local community, as well as ways to collaborate with actors and sectors with potentially conflicting interests, with the aim to minimize conflict and maximize synergies

Dette prosjektet vil avdekke korleis hestesektoren bidreg sosialt, kulturelt og økonomisk til lokalsamfunnsutviklinga. Vidare vil det studere areal- og ressursbruken sektoren står for og korleis sektoren best kan sameksistere med anna arealbruk lokalt. Den sosiale påverknaden vil verte studert gjennom rideskulane eller liknadene naturlege samlingssteder for hesteinteresserte, medan heile hestesektoren vil verte studert på kommunenivå for å analysere påvirkning på lokalsammfunnet, inkludert verdiskapning, arealbruk og mogleg konkurrerande ressursbruk. Seks samanliknbare case studieområder vil bli valt, tre i Sverige og tre i Noreg, og alle vil verte studert gjennom eit kvalitativt metodisk opplegg. Prosjektet vil kome opp med metodar som hestesektoren kan nytte for å kommunisere sin effekt på lokalsamfunnet. Det vil gi råd om korleis aktørar med ulike interesser kan samarbeide for å optimalisere arealbruken for å minimere konfliktane og auke synergieffektar og gjensidig nytte.

Antall hester per innbygger i Sverige og Norge gjenspeiler hestenes popularitet. Hester tar stadig større plass i det bynære landskapet. Et sentralt aspekt er at en urban norm om landskapet som areal for konsum og rekreasjon står i direkte motsetning til landlige verdier og praksiser. Noen av spenningene mellom hestesektoren og de andre brukerne av det bynære landskapet kan reduseres ved grundig planlegging. Prosjektet har vist oss at begrepet «seriøs fritid» kan være nyttig for å se hvor komplekst det er å forstå og svare på en konstruktiv måte for kommuneplanleggerne i dag.
Det er behov for en bedre organisert hestesektor, spesielt i Norge, men også i Sverige. Flere av utfordringene sektoren så vel som de enkelte hesteeiere står overfor vil potensielt tjene på en sterkere og bedre samorganisering mellom de ulike gruppene av aktører i sektoren. Dette vil lette arbeidet også for planleggerne.

I Sverige er hestesporten enda større enn i Norge og ridning er fritidsaktivitet nr to, etter fotball. Dermed er hestesektoren også litt mer organisert enn i Norge, med flere foreninger og samlingsplasser. Norsk hestesektor er også organisert, med overordnede organ som Norges Rytterforbund og Norsk Hestesenter, og mange rideklubber som ofte fungerer som samlingspunkt. I tillegg har vi mange raseforeninger som også har sine medlemsaktiviteter og arrangement, og vi har alle ridesentrene og rideskolene som er viktige samlingspunkt i sine lokalmiljø. Men et viktig trekk ved hestesektoren er likevel graden av uformelle nettverk og uformell organisering, og de mange små private aktører som opererer selvstendig. Bare tenk på en stall der hesteeierne selv kjøper inn fôr og nødvending utstyr, og deler på oppgaver som fôring, inn- og utslipp. I slike miljø er det den uformelle organiseringen av arbeidsoppgavene i stallen som er det aller viktigste for hesten og hesteeierens trivsel. Disse uformelle strukturene fungerer mange steder svært bra, men der de ikke fungerer kan hesteeiere fort oppleve at de står alene om problemer som et mer formelt nettverk kanskje kunne hjulpet dem med. Samtidig kan hestesektoren framstå som litt ustrukturert utenfra, uten faste holdepunkt for aktører som ønsker å påvirke sektoren.
Som hesteeiere er vi helt avhengig av en rekke varer og tjenester. Mange leier stallplass, og avhengig av forholdene kjøper hesteeieren inn fôr og strø selv. I tillegg trenger vi spesialisert utstyr og tjenester som hovslagere og trenere. Mange av disse tjenestene, særlig undervisning, lages av hestesektoren selv. Det betyr at når hestesektoren vokser blir det rom for utvikling av flere slike tjenester. Men når hestesektoren reduseres, for eksempel som resultat av økonomiske nedgangstider som gjør at det koster for mye for mange å ha hest, vil også flere av de som tilbyr varer og tjenester til hesteeiere merke dette og det vil ikke være rom for like mange aktører. Alle som driver med hest har dermed nytte av en stor og livskraftig hestesektor fordi det gir oss, ikke bare bedre, men et større mangfold av det vi trenger av varer og tjenester.
Hestesektoren er en kompleks klynge. Kompleksiteten består i at det er mange måter å ha og drive med hest, som alle har litt forskjellige krav til sine omgivelser. De aller fleste som driver med hest har dette som hobby, som betyr at inntekten må komme fra et annet sted. Siden flere og flere, også hesteeiere, både bor og jobber i byene, blir det mye hest på landsbygda i nærheten av byer og tettsteder. Inntekt som i høy grad blir generert i byene, blir dermed kanalisert til landsbygda, og mange av hestesektorens bedrifter finner man også her. Hestesektoren har også betydning sosialt, ved at hesteeiere drar med seg hele familien for å gjøre hesteinteressen til livsstil. Slik blir landsbygda til attraktive bosteder for folk med hesteinteresse, og slik skapes nye muligheter og trivsel for alle som bor på landsbygda.
Det kan virke som om en turrytter som aldri vil sette sin fot i et ridehus, og en konkurranserytter på landslaget har helt forskjellige behov og bidrag inn i hestesektoren. Men disse forskjellene bidrar til å gjøre hestesektoren mangfoldig, som alle har nytte av. Både ryttere på landslaget og oppdrettere av sportshester har nytte av at mange barn og unge får dyrket sin hesteinteresse, enten det er på rideskolen, eller med lånt hest på nabostallen. Erfaringer fra Sverige viser at det er når hestesektoren samles på tvers av gren, nivå, rase eller andre retninger innen hest, at det blir mulig å påvirke myndigheter. Store foretak og andre aktører utenfor hestesektoren, som for eksempel leverandører av fôr, potensielle sponsorer og andre interessegrupper i samfunnet, vil også være lettere å påvirke av en mer samlet flokk med hesteeiere, enn enkeltpersoner eller små hesteforetak. Hestesektorens størrelse i Sverige har nok betydd at det finnes flere kommunale initiativ rettet mot hest og ridning, men selv der har hestefolk uttalt at det er hestefolk som selv må ta initiativ hvis de vil at noe skal skje. Mange hestefolk er vant til å ikke forvente noe av resten av samfunnet, men heller bli sett på som et irritasjonsmoment langs veien og på stier der andre folk ferdes. Da kan det være greit å huske på at vi står sterkere sammen og at vi har nytte av hverandre selv om måten vi bruker hesten på kan være svært forskjellige.

 

Antal träffar i projektbanken: 1739

Kan förbättrad dränering av jordbruksmark gynna en långsiktig markbördighet, avkastningen och miljön?
Ingrid Wesström, SLU

Projektnummer: JTI-22-83-724 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2022

Crop production

An improved strategy for agricultural drainage is important for both economic and environmental reasons. There are indications on environmental benefits of a good drainage but lack of studies that directly shows this. The aim of the project is to develop a basis for design recommendations for new …

Läs mer

Biokolfilter på gården för reducering av organiska miljöföroreningar i återanvänt vatten för jordbruksbevattning
Oksana Golovko, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)

Projektnummer: JTI-22-83-729 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2022

Crop production
Horticulture
Potato

The use of safely reclaimed water for agriculture irrigation is a promising solution to address water shortages, especially on Gotland. One primary concern is the introduction of organic micropollutants (OMPs), such as pharmaceuticals and other chemicals, into the agricultural ecosystem and food …

Läs mer

Identifiering av nyckelparametrar för effektiv och stabil rötning av gödsel
Anna Schnürer, Swedish University of Agricultural Sciences

Projektnummer: JTI-22-83-731 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2022

Energy and biomass

Swedish biogas production is crucial to reach environmental and climate targets and manure represents a great potential, corresponding to ca 2,7 Twh. However, the production from manure-based facilities currently only reaches around ca 64 GWh. Due to the character of manure it is difficult to reach …

Läs mer

Ökade biogas produktion med tillämpning av teknik för kväveutvinning på biogasanläggningar
Erik Sindhöj, RISE - Research Institutes of Sweden AB

Projektnummer: JTI-22-83-730 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2022

Energy and biomass

We will evaluate the adaption of a concept for nitrogen extraction from waste streams, developed by EasyMining, applied to biogas digestate to produce an ammonium sulfate fertilizer and dilution water. The concept can contribute to increased production of biogas via extended digestion of …

Läs mer

Kan förbränning av fjäderfägödsel förbättra hållbarheten?
Erik Sindhöj, RISE - Research Institutes of Sweden, AB

Projektnummer: JTI-22-83-727 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2022

Energy and biomass
Poultry

Poultry manure is commonly used as fertilizer for crop production, however, high nutrient contents and unbalanced nutrient ratios limit application rates and require larger land areas for spreading, driving up manure handling costs. Techniques for incineration and pyrolysis of biomass are …

Läs mer

Stråsädescystnematoder- underskattat hot i svensk spannmålsproduktion
Zahra Omer Elgali, Hushållningssällskapet/ HS Konsult AB

Projektnummer: O-22-20-748 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2022

Crop production

Cereal cyst nematodes (CNN) are considered as major pests in cereals causing considerable yield losses, especially in monoculture systems. The status of CCNs in Sweden is not fully elucidated, but recent surveys conducted in Västra Götaland county showed wide occurrence, specially of Heterodera …

Läs mer

Fördjupad kunskap om brunröta
Lars Wiik, Hushållningssällskapet Skåne

Projektnummer: O-22-20-745 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2022

Crop production
Potato

The use of fungicides in potatoes is in many cases unnecessarily large in relation to the risk of infestation of late
blight and tuber blight. With increased and better knowledge of potato late blight and tuber blight, the average control
intensity can probably be reduced by 25–50%. With the …

Läs mer

Baljväxter och sjukdomar i fokus i växtföljden
Lars Persson, Agri Science Sweden AB

Projektnummer: O-22-20-747 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2022

Crop production

Cultivation of legumes will increase due to several factors. Among these are extraction of plant-based proteins for human consumption, a demand for increased self-sufficiency of vegetable proteins within the country, reduced costs for fertilisers by N-fixation in the legumes, and use of legumes as …

Läs mer

Energiuppföljning och åtgärdsbedömning i växthusföretag med ny mät- och beräkningsmetod
Torbjörn Jilar, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0456017 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Strategier för företagsutveckling i lantbruket - drivkrafter och ekonomiska effekter
Helena Hansson

Projektnummer: O-17-21-948 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2017

Kött
Mjölk
Växtodling

This project aims at deepening knowledge about drivers of farm business development and about how different strategies for business development impact the financial outcome of the farms. These are our research questions:
1. What are the driving forces for farmers’ choices of different strategies …

Läs mer
Prenumerera på vårt nyhetsbrev