Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Kan brist på natrium och magensium hos häst orsaka kardiovaskulära förändringar: finns det några enkla markörer?

Status: Avslutat
Projektnummer: H0747183
Kategori: Research program | Horse
Ansökningsår: 2007
Datum för slutrapport: 24 juni 2010
Huvudsökande: Anna Jansson
Organisation: Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
E-postadress: anna.jansson@huv.slu.se
Telefon: 018-672106
Beviljade medel: 750 000 SEK

 

Antal träffar i projektbanken: 1712

Kartläggning och karaktärisering av infektiöst bronkit situationen i slaktkycklingbesättningar
Claudia Baule, Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Projektnummer: H1043244 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 22 december 2014

Infektiös bronkit (IB) orsakar stora ekonomiska förluster för fjäderfänäringen runt om
i världen. Infektiös bronkitvirus (IBV) har stor benägenhet att förändras och därför
uppkommer ständigt nya varianter av viruset i fjäderfäpopulationen. Utbrott under
senare år och introduktion av nya stammar …

Läs mer

Innflytelse fra hesteassistert terapi (HAT) på avhengighetsbehandling og dens effekter.
Espen Arnevik, Oslo Universitetssykehus - Aker

Projektnummer: H1047212 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 19 december 2014

Dette prosjektet har som målsetning å analysere effekten av heste-assistert terapi (HAT) for unge rusavhengige pasienter henvist til Oslo Universitets Sykehus (OUS). Resultatene fra prosjektet inbefatter en analyse av publiserte artikler, samt kvantitative og kvalitative studier av HAT for unge …

Läs mer

Utveckling av integrerade bekämpningsstrategier mot skadeinsekter i gurka i samverkan med odlare
Birgitta Rämert, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: H1056021 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 19 december 2014

Stinkflyn och trips är allvarliga skadegörare i växthusgurka. De är svårbekämpade och har ökat i omfattning. Vi har i samverkan med gurkodlare undersökt möjligheterna att utveckla alternativa bekämpningsmetoder mot dessa med tyngdpunkt på stinkfly. Växtskyddsåtgärder har provats hos odlarna och …

Läs mer

Lustgas i dräneringsvatten från åkermark
Maria Berglund, Hushållningssällskapet Halland

Projektnummer: H1133232 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 19 december 2014

Lustgasavgången via dräneringsvattnet har mätts i försök i Halland. Mätningarna har jämfört lustgasavgången från led som fått stallgödsel, mineralgödsel samt led med och utan gröda under vintern. Lustgasavgången sker i korta, höga toppar och däremellan långa perioder med låg avgång. Det finns ett …

Läs mer

Förstudie till produktion av kvävegödsel baserad på förnybar energi
Serina Ahlgren, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: H1140055 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 18 december 2014

Dagens produktion av kvävegödsel baseras på fossilt material. I detta projekt har vi undersökt möjligheterna att producera kvävegödsel baserad på förnybara resurser. På längre sikt är förgasning av biomassa det mest lovande alternativet, kostnaden uppskattades till mellan 11-14 kr/kg kväve. Studien …

Läs mer

Utveckling av metoder för att minska metanförlusterna i vallfoderbaserade foderstater till högavkastande mjölkkor
Jan Bertilsson, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: V1030052 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 17 december 2014

Metangas producerad vid kornas omsättning av foder i våmmen bidrar med minst en tredjedel av jordbrukets utsläpp av växthusgaser i Sverige. Ökad kunskap om hur olika faktorer påverkar mängden metangas som bildas är grundläggande för möjligheterna att reducera denna utan att samtidigt negativt …

Läs mer

Hur olika faktorer påverkar innehållet av makro- och mikronäringsämnen i vallfoder
Anne-Maj Gustavsson, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: H0841017 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 17 december 2014

Målsättningen var att studera effekterna av växtart, skördetidpunkt och plats på innehåll av koppar (Cu), mangan (Mn), molybden (Mo), zink (Zn) och Järn (Fe) i vallväxter. Projektet utfördes på Lanna, SLU Skara och Röbäcksdalen, SLU Umeå med blandningarna rödklöver/timotej, rödklöver/ängssvingel …

Läs mer

Framåt marsch! Ridsportens pedagogik, ledarskap och lärandemiljö – från militärutövning till en idrott för flickor.
Karin Morgan, Ridskolan Strömsholm

Projektnummer: H1047024 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 17 december 2014

Projektets övergripande syfte är att visa på vilka kritiska punkter som inryms i ridlärarrollen utifrån den utveckling och det paradigmskifte med avseende på genus som har skett. Studien syntetiserar tre perspektiv: Dåtid, Nutid, Framtid och visar på hur den maskulina militära uppfostringskultur …

Läs mer

Mjölkrundan II - Integrerad logistik för lokalproducerad mat
David Ljungberg, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: V1146065 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 16 december 2014

Syftet med detta projekt var att studera behovet av logistikstöd och vidareutveckla logistiklösningar för producenter av lokal mat. En nationell producentundersökning, samt två fallstudier med fokus på förutsättningar och lösningar för små och lokala producenter i Värmland och Jämtland, …

Läs mer

Korrekt dosering av flytande diskmedel för gårdsdisk – en förutsättning för fullgod disk och mjölkkvalit
Martin Sundberg, JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik AB

Projektnummer: V1330041 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 4 december 2014

Average bacterial counts in Swedish dairy milk continue to show an increasing trend. Bacterial problems are often linked to the cleaning process. This project focuses on the dosage of detergent, which is a small but important part in the complex cleaning process. The hypothesis is that certain …

Läs mer
Prenumerera på vårt nyhetsbrev