Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Kan brist på natrium och magensium hos häst orsaka kardiovaskulära förändringar: finns det några enkla markörer?

Status: Avslutat
Projektnummer: H0747183
Kategori: Research program | Horse
Ansökningsår: 2007
Datum för slutrapport: 24 juni 2010
Huvudsökande: Anna Jansson
Organisation: Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
E-postadress: anna.jansson@huv.slu.se
Telefon: 018-672106
Beviljade medel: 750 000 SEK

 

Antal träffar i projektbanken: 1676

Effekter av uppbrytningsmetod i salixodling på behov av ogräskontroll samt på avkastning i efterföljande grödor.
Nils-Erik Nordh, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: H1140095 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 1 oktober 2014

Studien är gjord i ett experiment med två uppbrytningsmetoder (ytlig och djupgående fräsning) för omställning från salixodling till spannmål, eller återplantering av salix. Vi har studerat om brytningsmetoden påverkar ogräsutvecklingen, ogräsflorans sammansättning och behovet av ogräsreglering i …

Läs mer

Samma liggbås under hela uppfödningen av ungtjur genom enkla modifikationer av inredningsdetaljer
Anders Herlin, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: H1050217 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 1 oktober 2014

I liggbåssystem för ungtjurar studerades inverkan av nackbom, bröstplanka och kombination av dessa samt placerade efter djurens storlek från avvänjning till slakt under 3 perioder, avseende båshygien, djurhygien, liggbeteende samt hur djuren använde båsen. Även inverkan av golvbåsavskiljare …

Läs mer

Marknadskommunikation hos småskaliga livsmedelsföretag - fortplantning av budskap och effekter av avtal i värdekedjan
Annika Hallberg, Handelshögskolan Göteborgs Universitet

Projektnummer: H0846385 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 1 oktober 2014

Småskaliga livsmedelsproducenter har ofta svårigheter att konkurrera med större företag. Syftet med projektet var att ta fram kunskap om kommunikation i värdekedjan för att främja företagen och skapa konkurrensfördelar. Via intervjuer med olika aktörer pekade studien på vikten av att identifiera …

Läs mer

Fästingar och fästingburna infektioner hos årslamm i olika klimatzoner
Jan Chirico, Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Projektnummer: H0950272 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 1 oktober 2014

Betesgående får går ofta på naturbeten, där fästingar och fästingburna infektioner är vanliga, framförallt bakterien Anaplasma phagocytophilum som orsakar sjukdomen betesfeber hos lamm i första hand. Tilltagande problem med detta smittämne beror inte på resistens hos fästingar mot de läkemedel som …

Läs mer

Förädling av vallväxter och korn för Norrland
Annette Olesen, Lantmännen SW Seed

Projektnummer: V1036016 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 1 oktober 2014

Sammanfattning
Syftet med studien har varit att genom pre-breeding utveckla den genetiska variationen i förädlingsmaterialet vid Lantmännen Lantbruks förädlingsstation i Lännäs, tidigare Lantmännen SW Seed. Förädling av lantbruksgrödor är en långsiktig process, och bredden på den genetiska poolen …

Läs mer

Träckanalys - en bra markör för överutfodring med fosfor?
Anna Jansson, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: H1147080 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 1 oktober 2014

Det här projektet ingick som en del i ett större projekt om hästars fosforbehov finansierat av Stiftelsen Lantbruksforskning. Syftet med projektet var att studera fosforomsättningen hos olika typer av hästar på svenska foderstater och att utveckla metoder för att avgöra om hästar överutfodras med …

Läs mer

Riskfaktorer för förekomst av E. coli O157:H7 (EHEC/VTEC) i mjölkkobesättningar samt möjligheter till ett organiserat bekämpande. År 3 och 4.
Stefan Alenius, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: V0930039 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 30 september 2014

Inom detta projekt har omfattande prevalensstudier för att studera förekomst, infektionsförlopp och riskfaktorer för VTEC O157 i svenska nötbesättningar genomförts. Förekomsten av VTEC O157 varierar stort mellan olika regioner i Sverige och lokalt förekommande stammar inom ett geografiskt område är …

Läs mer

Smärta - bedömning och behandling hos häst
Lena Olsén, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: H1047169 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 30 september 2014

Syftet var att öka kunskapen om smärtlindring till häst samt hur markörer som används för smärtbedömning påverkas av läkemedlen i sig. Metadon studerades som enda behandling och i kombination med de sederande preparaten acepromazin eller detomidin. Försöket var en randomiserad, placebokontrollerad …

Läs mer

Fasta körspår – skördepotential och effekt på markstruktur
Lena Holm, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: H0960099 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 30 september 2014

År 2010 startades ett projekt med fasta körspår (CTF; Controlled traffic farming), för att studera effekter på mark och gröda under svenska förhållanden. Traditionella fältförsök utfördes på styv lera på Ultuna och på lättlera på Alnarp. Försöken innehöll led med CTF och slumpmässig körning (RTF) i …

Läs mer

Metabolt svar i skelettmuskel hos hästar som utfodrats med enbart vallfoder eller en foderstat med vallfoder och kraftfoder
Jan Erik Lindberg, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: H1147201 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 30 september 2014

Syftet var att analysera metabola förändringar i muskel som inducerats av olika foderstater. Hypotesen var att utfodring med enbart vallfoder (som ökar produktionen av ättiksyra i tarmen) stimulerar en aerob metabolism i högre utsträckning än en stärkelserik foderstat och att de metabola …

Läs mer
Prenumerera på vårt nyhetsbrev