Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Kan förbättrad dränering av jordbruksmark gynna en långsiktig markbördighet, avkastningen och miljön?

Status: Pågående
Projektnummer: JTI-22-83-724
Kategori: S-JTI | Cirkularitet / restströmmar
Branschområden: Crop production
Ansökningsår: 2022
Huvudsökande: Ingrid Wesström
Organisation: SLU
E-postadress: ingrid.wesstrom@slu.se
Telefon: 018-673492
Medsökande: Abraham Joel
Medsökande: Johan Stendahl
Beviljade medel: 2 655 381 SEK

An improved strategy for agricultural drainage is important for both economic and environmental reasons. There are indications on environmental benefits of a good drainage but lack of studies that directly shows this. The aim of the project is to develop a basis for design recommendations for new and renewal drainage systems on clay soils. Within the project, studies will clarify whether it is possible to extend the growing season and reduce soil compaction and thereby strengthening the soil structure and securing long-term soil fertility, as well as reducing nutrient losses with an appropriately designed drainage system. An analysis of the potential revenues and costs of implementing drainage systems will also be included. The studies will be performed in an ongoing field trial on a clay soil with high P-AL content, established year 2018. The results from the field experiments will be used as input data and to calibrate the data model DRAINMOD for evaluating long-term climate effects.

En förbättrad strategi för dränering av jordbruksmark är viktig av både ekonomiska och miljömässiga skäl. Det finns indikationer på miljöfördelar med en bra dränering men det saknas studier som direkt visar detta. Syftet med projektet är att ta fram underlag för rekommendationer vid dimensionering av nya och vid underhåll av gamla dräneringssystem på lerjordar. Inom projektet kommer studier att klargöra om det är möjligt att förlänga växtsäsongen och minska markpackningen och därigenom stärka markstrukturen och säkra långsiktig markbördighet, samt att minska näringsförlusterna med ett lämpligt utformat dräneringssystem. En analys av potentiella intäkter och kostnader vid implementering av dräneringssystem kommer också att ingå. Studierna kommer att utföras i ett pågående fältförsök på en lerjord med hög P-AL-halt, utlagt år 2018. Resultaten från fältförsöket kommer att användas som indata och för att kalibrera datamodellen DRAINMOD för utvärdering av långsiktiga klimateffekter.

 

Antal träffar i projektbanken: 1745

När behöver vi beta stråsädesutsädet?
Lennart Johnsson, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0133005 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Nyckeltal för utvärdering av lösdriftssystem med AMS.
Christel Benfalk, JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik AB

Projektnummer: 0230043 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Alger som framtida förnyelsebara fosfor- och kväveresurs till lantbruket
Christian Thaning, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0233021 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Frisk av jobbet - nu och senare (FAJ)
Anders Thelin, Karolinska Institutet

Projektnummer: 0035006 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Detektion och karaktärisering av virologiska agens hos kalvar med akuta lunginflammationer. II
Stefan Alenius, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0253012 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Inverkan av substratens funktionella egenskaper på produktion av viktiga metaboliter för kon.
Peter Udén, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 9830016 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Modellbaserad analys av förutsättningarna för minskade kväveförluster från jordbruk och livsmedelsproduktion på regional nivå
Stefan Wirsenius, Chalmers Tekniska Högskola

Projektnummer: 0346007 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Utvärdering av ett Real Time Location System (RTLS) för beteende studier av enskilda mjölkkor i lösdrift
Krister Sällvik, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0230005 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Kortare mjölkningsintervall - effekter på mjölkens kvalitet, mjölkningsförloppet och kornas välfärd
Hans Wiktorsson, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 9830037 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Biologiska medel mot blad- och axsjukdomar i stråsäd
Tahsein Amein, SLU, men ej anställd just nu

Projektnummer: 0233004 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer
Prenumerera på vårt nyhetsbrev