Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Långsiktiga kalkningseffekter på grödor, mark och miljö ger ny kunskap på bredden och djupet

Status: Avslutat
Projektnummer: O-17-20-977
Kategori: Focus area | Food & feed
Branschområden: Socker Trädgård Växtodling
Ansökningsår: 2017
Datum för slutrapport: 22 december 2022
Huvudsökande: Åsa Olsson
Organisation: Åsa Olsson
E-postadress: ao@nbrf.nu
Telefon: 0708-161283
Medsökande: Jens Blomquist
Medsökande: Lars Persson
Beviljade medel: 2 800 000 SEK

The role of liming in the crop rotation remains to be thoroughly investigated. Within two recent SLF projects, yield in sugar beet, barley and oil seed rape has been measured in the first rotation. In 2018, beets will be grown for a second time which gives us unique possibilities with the aim to study the long-term effects of liming on diseases, plant nutrition, soil structure and effects on phosphorus which has not been done before. The objectives of the project are to measure yield in beets in rotation 2 and in winter-wheat, barley and oil seed rape in rotation 1 in 13 GPS positioned trials. We will measure total amounts of P, phosphate-P etc. in drainage water from lysimeters and relate this to long term aggregate stability. Diseases are evaluated in the field as well as in bioassays. Effects of lime on free living nematodes are evaluated. Long term effects on plant nutrition in soil and in plants will also be studied.

Kalkningens roll i växtföljden har länge varit otillräckligt utredd. Inom ramarna för två SLF-projekt har skördar i sockerbetor, korn och raps analyserats under första växtföljdsomloppet. I och med start av odlingssäsongen 2018 börjar det om igen med sockerbetor på den första gården vilket ger oss unika möjligheter i syfte att studera kalkningens långsiktiga effekter på sjukdomar, växtnäringstillgång samt markstruktur med kvardröjande fosforeffekter, något som inte studerats tidigare. Målen med projektet är att i 13 fastlagda försök mäta skörd i betor omlopp 2 och i höstvete, höstraps i omlopp 1. Vi kommer att mäta mängden total-P, fosfat-P och partikulär-P i lakvatten från lysimetrar och relatera dessa till långsiktig aggregatstabilitet samt risk för P-förluster. Sjukdomar graderas i fält och i biotester och effekter på frilevande nematoder undersöks. Dessutom studeras långsiktiga effekter av kalk på växnäringsinnehåll i jord och i plantor.

I detta projekt analyserades de långsiktiga effekterna av kalkstensmjöl (GL) och strukturkalk (SL) i det andra växtföljdsomloppet sedan kalkning i 13 fältförsök. Analyser gjordes på skörd, sjukdomar, frilevande nematoder, växtnäring, markstruktur och läckage av fosfor. Jordar med ett pH ≤7,2 före kalkning gav en ökning i sockerskörd med 0,6 ton/ha för GL och 0,8 ton/ha för SL. I oljeväxter minskade skörden av råfett med 6 % av SL men inte av GL, vilket inte kunde förklaras av analyser. Skörden av höstvete påverkades inte av någon behandling. Andelen såbäddsaggregat <2 mm ökade och aggregatstabiliteten förbättrades av både GL och SL. Preliminära resultat tyder på lägre läckage av totalfosfor och partikulär fosfor i lakvatten efter regnsimulering av lysimetrar i ledet med SL.

Kalkningens långsiktiga effekter på grödor, jord och miljö var i fokus i detta projekt. Analyser gjordes på grödor och jord från 13 kalkförsök utlagda i Skåne under åren 2013–15 inom ramen för två tidigare SLF-projekt och grödor och jord kunde studeras under första växtföljdsomloppet. Kalken lades ut på hösten före året med sockerbetor, och grödan skördades och analyserades. År 2018 var det dags igen för sockerbetor en andra gång med start på en av gårdarna och vi kunde i detta projekt komplettera med studier även på höstvete och höstraps. Totalt sedan etablering av försöken har analyser gjorts på 13 grödor av höstvete, 9 av höstraps och totalt 25 sockerbetsgrödor, varav 12 i andra omloppet.
Försöksplatsernas lerhalter varierade mellan 15 och 28 % och start-pH mellan 6,6 och 7,9. I försöken spreds kalkstensmjöl (giva 8 ton/ha motsvarande 4 ton CaO/ha) och strukturkalk (giva 7,8 ton/ha motsvarande 4 ton CaO/ha). I de första två försöken år 2013 användes släckt kalk (giva 5,6 ton/ha) som strukturkalk, men i följande 11 försök år 2014–2015 Fostop Aktiv Struktur som är en blandning av kalkstensmjöl och släckt kalk. Grödorna skördades och analyserades och under försöksåret gjordes en mängd analyser för att om möjligt fånga upp faktorer som påverkades av kalkningen och som kan ha inverkan på skörden. Fokus låg på jorden och analyser gjordes på frilevande nematoder, angrepp av jordburna patogener, växtnäring i jord och planta. Vidare analyserades aggregatstorleksfördelning i såbädden, aggregatstabilitet och förluster av fosfor från ostörd matjord.
Skörden i andra omloppet av sockerbetor visade en ökning med 600 kg socker/ha i ledet med kalkstensmjöl och med 800 kg socker/ha i ledet med strukturkalk för gruppen av jordar med pH ≤7.2 före kalkning. För jordarna med pH >7,2 fanns det ingen skördeökning i leden med kalk. Analyserna på sjukdomar antyder att angreppen av Aphanomyces minskade något i ledet med strukturkalk, även i andra växtföljdsomloppet. I höstvete fanns ingen påverkan på skörden av kalkningen och inte heller på angrepp av jordburna sjukdomar. I höstrapsen fanns det heller ingen skillnad i ledet med kalkstensmjöl, men däremot minskade råfettskörden med ca 100 kg/ha efter kalkning med strukturkalk i medeltal över alla 9 försöken. Denna minskning fanns i gruppen försök med pH >7.2 i jorden före kalkning. Det gick inte att hitta någon förklaring till minskningen trots analyser av växtnäring i jord och växtdelar, nematoder eller sjukdomsangrepp.
Det fanns långsiktigt viktiga effekter i jordstruktur och fosforutlakning. Fördelningen av aggregat i såbädden inför sockerbetorna visade på en högre andel aggregat som var <2 mm, framför allt i ledet med strukturkalk. Andelen aggregat i denna storleksklass hade ökat jämfört med den analys som gjordes 1,5 år efter kalkning i samma försök. Fördelen med en fin struktur i såbädden kan vara en förbättrad groning och uppkomst. Även aggregatstabiliteten ökade av kalkning och på samma sätt av båda kalkprodukterna. Ett intressant resultat är att det fanns ett samband med jordtyp, d.v.s. alla jordar reagerade inte likadant, vilket bör utredas närmare. Förbättringen i aggregatstabilitet fanns redan 1,5 år efter kalkning, men hade minskat något i andra växtföljdsomloppet. Preliminära resultat från analys av lakvatten från lysimetrar från matjorden (0-15 cm), tyder också på att utlakningen av totalfosfor och partikulär fosfor minskade i ledet med strukturkalk.
Slutsatserna är att sockerbetor gynnades av både kalkstensmjöl och strukturkalk vid pH ≤7,2 och att effekterna fanns kvar i andra växtföljdsomloppet efter kalkning. Höstraps påverkades något negativt av strukturkalkning på pH >7.2 och man bör ta hänsyn till detta vid höga pH. Effekterna på aggregatstorleksfördelning och aggregatstabilitet är av betydelse för att underlätta jordbearbetning och etablering. En minskad utlakning av fosfor efter strukturkalkning är ett sätt att minska risken för förluster av detta näringsämne från fält.

 

Antal träffar i projektbanken: 1745

Ryttarkänsla i praktiken - hur man undervisar ryttare
Anna Byström, Swedish University of Agricultural Sciences

Projektnummer: H-20-47-567 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2020

Instructing riders is a complex task because the riding teacher needs to pay attention to both the horse and the rider. This is particularly challenging in the riding school situation. The aim of this project is to investigate riding teachers’ instructions of aids and their timing. The study will …

Läs mer

Vallfoder för hästar ur ett utfodringsperspektiv
Cecilia Müller, Sveriges Lantbruksuniversitet

Projektnummer: R-21-47-656 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2021

This project aims to create a popular scientific review of the knowledge of using leys for horses, with focus on feeding, and based on existing research within the area. The target group is the horse industry in Sweden and the project comprise Nordic conditions. The project consists of three parts; …

Läs mer

Vägen mot klimatneutral och miljösmart nöt-och lammproduktion- uppdaterade miljöavtryck och kvantifierade förbättringsåtgärder
Serina Ahlgren

Projektnummer: O-20-23-473 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 15 mars 2023

Meat

The carbon footprint for ruminants is high compared to other food products of animal origin but grazing animals such
as beef and lamb have other positive effects on the environment such as increased biodiversity and carbon
sequestration. Beef- and lamb producers need clear guidelines on how to …

Läs mer

Genomisk selektion för effektivare avel i nötköttsraserna
Susanne Eriksson

Projektnummer: O-18-20-175 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 14 mars 2023

Kött

The project aims to lay the foundation for genomic selection in Swedish beef cattle populations. Genomic selection has revolutionized animal breeding and much increased genetic progress in e.g. dairy cattle. Improved animal breeding increases production efficiency and genomic selection enables …

Läs mer

Karbohydrater i gres og grovfôr til hest - Den gode, den onde og den grusomme
Rasmus Bovbjerg Jensen, NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Projektnummer: H-17-47-287 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 7 mars 2023

Grass for grazing or forage production contains variable amounts of carbohydrates, which often are described as the good (fiber), the bad (sugar) and the ugly (fructans) in relation to prevention, and development of diseases like insulin resistance and laminitis. There is a large variation in …

Läs mer

Blad som sporfällor för förbättrade prognostiseringsmetoder
Anna Berlin

Projektnummer: O-16-20-767 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 6 mars 2023

Växtodling

Knowledge of disease development in wheat is a prerequisite for good advice on economically and environmentally
adapted control strategies. This project is based on knowledge from a previous SLF project about molecular detection
and spore traps, which showed that the different spore traps catch …

Läs mer

Target-N: Sentinel-2-baserad kväveoptimering i höstvete och maltkorn
Kristin Piikki

Projektnummer: O-18-20-162 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 6 mars 2023

Växtodling

The goal is models for translating satellite data from the time of supplementary fertilisation directly to nitrogen (N) recommendation maps. The crops are winter wheat (Triticum aestivum L.) and malting barley (Hordeum vulgare L.). A new multispectral camera for drones, with nine bands of the same …

Läs mer

Jordartsanpassad strukturkalkning för effektivare fosforretention
ARARSO ETANA

Projektnummer: O-18-23-160 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 21 februari 2023

Växtodling

The purpose of this project is to define the amount of slaked lime needed for a given clay soil. We hypothesise that the amount of slaked lime needed for minimal phophorus loss is dependent on the clay content of the soil. The study will be conducted in a field with a drainage system and measuring …

Läs mer

Precisionsodlingsmästaren – ett projekt för att fånga in och utvärdera teknik och kunskapsläget inom lantbrukets digitalisering på växtodlingssidan
Håkan Schroeder, SLU

Projektnummer: R-19-62-182 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 3 februari 2023

Digitization in agriculture sweeps like a tsunami over Swedish agriculture. Knowledge of its components and, above all, the profitability of investing in digitization is very low. The purpose of the project is to hold a competition in digitizing plant cultivation. The competition will be carried …

Läs mer

Översikt över djurvälfärd för mjölkkor i lösdriftsstall inomhus
Gillian Petrokofsky, Oxford Systematic Reviews

Projektnummer: S-21-20-640 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 25 januari 2023

A systematic review of health and welfare of dairy cows associated with loose housing systems. The review will follow best practice for systematic evidence evaluation established by the Collaboration for Environmental Evidence. The review will incorporate stakeholder engagement and will be guided …

Läs mer
Prenumerera på vårt nyhetsbrev