Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Långtidseffekter av strukturkalkning på fosforförluster från åkermark och jordbearbetningens inverkan

Status: Pågående
Projektnummer: O-22-23-738
Kategori: Focus area | Climate & environment
Branschområden: Crop production
Ansökningsår: 2022
Huvudsökande: Maria Sandin
Organisation: Swedish University of Agricultural Sciences, SLU
E-postadress: maria.sandin@slu.se
Telefon: +46702934052
Medsökande: Ararso Etana
Medsökande: Johan Stendahl
Beviljade medel: 1 609 000 SEK

The project aims to study the long-term effect of structure liming, and to test if minimum tillage can prolong the duration of this effect. The hypothesis is that structure liming effects diminish over time, but by minimizing soil tillage we can prolong this effect. Studies will be performed in six field trials, which started in 2014-2018. Studies of soil tillage effects (shallow tillage vs chisel plough) will be tested in Krusenberg (Uppsala). This trial has 12 individually drained plots with automatic leachate sampling. Tillage treatments (Chisel plough to 15-20 cm vs shallow tillage to ca 5 cm) will be included as main treatment and liming as a sub-treatment. In this trial, we will analyze losses of phosphorous and soil particles in water samples collected from drainage pipes, quantify soil structure on undisturbed soil samples using X-ray tomography and determine soil susceptibility to compaction. In all six trials, we will measure aggregate stability using turbidimeter.

Projektet syftar till att studera långtidseffekten av strukturkalkning, och testa om minimerad jordbearbetning förlänger varaktigheten av kalkningens effekter. Hypotesen är att strukturkalkningseffekter avtar med åren men att minimerad jordbearbetning kan förbättra åtgärdens livslängd. Studier kommer att genomföras i sex fältförsök, som utlades från 2014 till och med 2018 på olika jordarter. Studien av minimerad jordbearbetning utförs bara i ett försök i Uppsala. Detta försök har individuellt dränerade rutor med automatisk provtagning. Jordbearbetningsled (kultivering till 15-20 cm vs ytbearbetning till ca 5 cm) läggs in som huvudled och kalkningsförsök som sub-led. I detta försök analyseras fosfor- och partikelförluster i vattenprover från de individuellt dränerade rutorna. Markstruktur studeras på ostörda jordprover med hjälp av röntgentomografi & jordens packningsbenägenhet undersöks. I linje med tidigare undersökning mäter vi aggregatstabilitet i alla sex försök.

 

Antal träffar i projektbanken: 1745

Enkätundersökning rörande LRF-ungdomars syn på finaniseringssystem i lantbrukskooperativa företag
Karin Hakelius, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0345002 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Hästhålln. i tätortsnära områden, miljö och attityder-delproj. 1. Attityder kring hästhålln. - lukt, allergener o andra störningar
Catharina Svala, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0447050 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Miljöindikatorer/nyckeltal för mjölkgården. /Metod och Teknik
Christel Cederberg, Svensk Mjölk

Projektnummer: 0248049 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Energiuppföljning och åtgärdsbedömning i växthusföretag med ny mät- och beräkningsmetod
Torbjörn Jilar, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0456017 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Effekt av ströbäddsskötsel på fjäderplockning, hackning och andel fellagda ägg hos värphöns
Ragnar Tauson, SLU

Projektnummer: H1037047 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2010

Sammanfattning saknas

Läs mer

Val av samverkansform: ekonomiska föreningars grundproblem
Clas Bergström, Handelshögskolan i Stockholm

Projektnummer: 0245005 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2002

Sammanfattning saknas

Läs mer

Djup intrauterinsemin med fryst galtsperma. Effekter av lågvolymdos på spermieöverlevnad och fertilitet
Heriberto Rodriguez-Martinez, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0450034 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Växtproduktion i jordbruket med begränsad utlakning och växthusgasemission.
Åsa Kasimir-Klemedtsson,

Projektnummer: 9833003 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Ekonomiska modeller för optimering av rekrytering, kalvning och gallring i mjölkbesättningar
Sven Brundin,

Projektnummer: 0230027 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Marknadsanpassning av lantbrukskooperativ mejeriindustri
Jerker Nilsson, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0145009 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer
Prenumerera på vårt nyhetsbrev