Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Marmorerad, mör och miljövänlig - jakten på det perfekta nötköttet

Status: Pågående
Projektnummer: R-20-62-327
Kategori: Regional R&D-collaboration
Ansökningsår: 2020
Huvudsökande: Mats Emilson
Organisation: Agroväst Livsmedel AB
E-postadress: mats.emilson@agrovast.se
Telefon: 0706700300
Medsökande: Annelie Carlsson
Beviljade medel: 750 000 SEK

More and more consumers desire a tasty meat where production have considered the environmental impact and animal welfare. The purpose of this interdisciplinary project is to determine how to produce such a product while still make the production profitable, climate efficient and otherwise environmentally sustainable.

The project compares crossbreeding and rearing models of heifers to dairy cows, mainly raised on forage and semi natural pasture. 36 heifers will have angus father and as many will have a charolais father. Within each breed, half raised relatively intensively for slaughter at the age of 22 months, while half reared extensively for slaughter at the age of 32 months. For the four combinations of crossbreeding and rearing model, environmental impact examines with emphasis on biodiversity and climate, profitability and meat quality is evaluated. The project is developing ultrasound-based technology that can predict optimal slaughter time for the individual animal.

Allt fler konsumenter vill ha ett smakligt kött de kan äta med gott samvete avseende miljöpåverkan och djurvälfärd. Syftet med detta tvärvetenskapliga projekt är att hitta vägar att åstadkomma det nötkött som efterfrågas samtidigt som produktionen är lönsam, klimateffektiv och i övrigt miljömässigt uthållig.

I projektet jämförs faderras och uppfödningsmodell hos kvigor efter mjölkkor, vilka i huvudsak föds upp på vallfoder och naturbetesmark. Trettiosex kvigor har angusfar och lika många har charolaisfar. Inom vardera rasen föds hälften upp relativt intensivt för slakt vid 22 månaders ålder medan hälften föds upp extensivt för slakt vid 32 månaders ålder. För de fyra kombinationerna av faderras och uppfödningsmodell undersöks miljöpåverkan med tyngdpunkt på biologisk mångfald och klimat, lönsamhetsberäkningar vid olika förutsättningar görs och köttkvaliteten utvärderas. I projektet utvecklas ultraljudsbaserad teknik som kan förutsäga optimal slakttidpunkt för det enskilda djuret.

 

Antal träffar i projektbanken: 1712

Nekrotiserande enterit och cholangiohepatit (klostridios) hos slaktkyckling - betydelsen av olika typer av Clostridium perfringens
Björn Engström, Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Projektnummer: 0043001 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 23 januari 2006

Sammanfattning saknas

Läs mer

Campylobacter hos slaktkyckling. Utveckling av diagnostik, studier av kontamination och spridningsvägar samt identifiering av specifikt virulenta stammar.
Eva Olsson Engvall, Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Projektnummer: 0243004 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 19 januari 2006

Sammanfattning saknas

Läs mer

Förslag til åtgärder för förbättrad luftmiljö i djurstallar
Sven Nimmermark, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0335007 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 19 januari 2006

Sammanfattning saknas

Läs mer

Escherichia coli och tarmflora samt antibiotikaresistens hos bakterier från svenska kalvar.
Kerstin de Verdier, Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Projektnummer: 0353011 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 13 januari 2006

Sammanfattning saknas

Läs mer

Tarmspiroketer - viktig orsak till smutsägg och sänkt äggproduktion. En studie hos svenska värphöns.
Anders Gunnarsson, Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Projektnummer: 0137012 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 10 januari 2006

Sammanfattning saknas

Läs mer

Prövning av snabbtester för paratuberkulos på levande djur, II
Göran Bölske, Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Projektnummer: 0253007 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 5 januari 2006

Sammanfattning saknas

Läs mer

När ska suggan grisa ? - betydelsen av dräktighetens längd för smågrisarnas överlevnad
Lotta Rydhmer, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0352008 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 2 januari 2006

Sammanfattning saknas

Läs mer

Bullerdosmätning i jordbruket för bedömning av risk för hörselskador
Qiuqing Geng, JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik AB

Projektnummer: 0435002 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 29 december 2005

Sammanfattning saknas

Läs mer

Robust och kostnadseffektiv automatisering av mekanisk ogräsbekämpning för ekologisk odling av sockerbetor
Albert-Jan Baerveldt, Högskolan i Halmstad

Projektnummer: 0344001 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 23 december 2005

Sammanfattning saknas

Läs mer

Hur skapas attraktiva och hälsosamma arbetsplatser inom svensk äggproduktion?
Peter Lundqvist, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0235011 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 22 december 2005

Sammanfattning saknas

Läs mer
Prenumerera på vårt nyhetsbrev