Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Närproducerat foder fullt ut – optimerad och lönsam utfodring med chans till tydlig kommunikation med konsumenten

Status: Avslutat
Projektnummer: V1030057
Kategori: Forskningsprogram | Mjölk
Ansökningsår: 2010
Datum för slutrapport: 13 mars 2014
Huvudsökande: Anders H Gustafsson
Organisation: Svensk Mjölk
E-postadress: anders.h.gustafsson@vxa.se
Telefon: 08 790 58 43
Beviljade medel: 864 000 SEK

Sammanfattning av slutrapport
Syftet med projekt var att, med nyaste fodervärdering enligt NorFor, utvärdera produktionsmässiga och lönsamma möjligheter till mjölkproduktion med foder fullt ut producerade i Sverige och därmed avstå från importerat proteinfoder. Resultaten visade att foder odlade i vårt land väl kan näringsförsörja mjölkkor, även vid hög avkastning. God kvalitet på vallfoder var en förutsättning. Sojamjöl kunde inte konkurrera med andra proteinfoder vid våra optimeringar av foderstater (priser från 2012). Inga resultat pekade på att negativa effekter kan förväntas av närproducerat foder vad gäller djurens välfärd, mjölkens sammansättning eller på klimat och miljö. Odling för självförsörjning kräver ökad areal av främst raps och åkerböna. Detta skulle innebära en viss omställning i jordbruket och kräva att slättbygder med spannmålsgårdar ingår i produktionen. Handel mellan gårdar och regioner samt system för transporter har potential att ge betydande vinster i mjölkproduktionen och lantbruket.

Populärvetenskaplig sammanfattning
Syfte med studien
Närproducerat foder fullt ut hade som övergripande syfte att undersöka biologiska och ekonomiska möjligheter att eliminera beroendet av importerat proteinfoder till de svenska mjölkorna så att producenterna skulle kunna stärka lönsamheten och konsumenterna kan veta att den svenska mjölken har bästa möjliga bakgrund vad gäller miljö- och klimat. Delsyften var att systematiskt använda ny fodervärdering enligt NorFor för att modernisera bedömningen av våra inhemska fodergrödor. Vidare ville vi beräkna tänkbar areal odlade proteinrika foderväxter. Ytterligare delsyften var att beskriva troliga effekter på djurens hälsa och välfärd, samt på mjölkens kvalitet, för att säkra att dessa inte påverkas negativt.

Metod
Kunskapsöversikten, den första delen av studien, togs fram genom att experter från olika ämnesområden granskade den vetenskapliga litteraturen och sammanfattade aktuell och användbar kunskap, vilken redovisades foder för foder. I den andra delen, om olika strategier för närproducerade foderstater, var metoden att göra en stor mängd foderstater med användning av ny fodervärdering (NorFor) och med ambitionen att förutsättningslöst söka olika lösningar. Såväl konventionella som ekologiska fall utvärderades. Vårt redskap var främst att göra optimeringar i Typfoderprogrammet, IndividRAM 5.8b med fodervärdering enligt NorFor, och vi använde fodermedel från NorFor’s Fodermedelstabell. Med våra olika alternativ som grund beräknade vi totalt foderbehov för nötkreatur i vårt land. Förslag till odling av grödor för att nationellt kunna försörja djuren utformades. I den sista och tredje delen genomförde vi fallstudier hos sex mjölkgårdar. Dessa var ekologiska och konventionella, av olika besättningsstorlekar samt belägna i norra och i södra Sverige. Vi gjorde gårdsbesök och fick ta del av gårdarnas data och därigenom kunde vi studera växtodling, fodermedel, utfodring, mjölkproduktion och mjölkens sammansättning, djurvälfärd, klimat- och miljöpåverkan samt även översiktlig analys av ekonomin.

Resultat
Del 1. Kunskapsöversikten utformades som en liten handbok, eller uppslagsverk, genom att vi delade in den per fodermedel. Under varje foder redovisades egenskaper som rörde växtodling, fodervärde, trolig påverkan på kornas välfärd, mjölkens sammansättning mm. Resultaten visade att det i huvudsak finns goda kunskaper om våra inhemska proteinfodergrödor, men även att det finns luckor i kunskapen. Utveckling och förbättringar behövs inom ett antal områden. Många av de frågor som kommit till projektgruppen om närproducerat foder under arbetet har sina svar i kunskapsöversikten.
Del 2. I ”Olika strategier för närproducerade foderstater” visade beräkningarna att våra nötkreatur, även högavkastande mjölkkor, kan näringsförsörjas väl av foder odlat och producerat i Sverige. Grundförutsättning för att detta skall lyckas är enligt våra resultat dels grovfoder/vallfoder med goda kvalitetsegenskaper, dels att det finns tillgång på rapsprodukter då dessa visat sig ha mycket goda egenskaper som foder till mjölkande kor. Vid simuleringar med vallfoder av olika näringsmässig kvalitet blev det även tydligt vilken stor effekt på näringsförsörjning och foderkostnad som erhölls av högkvalitativt valfoder. Kostnaden för kraftfoder kunde sänkas betydligt via bättre näringsvärde i vallfodret. Sojamjöl kunde inte konkurrera med de svenska proteinfodermedlen vid de priser vi använde. Detta gällde vid såväl hög som låg mjölkavkastning, med några få undantag. Rapsmjöl är för övrigt, enligt aktuell internationell forskning, lika bra eller bättre än sojamjöl som foder till mjölkande kor. Åkerböna är ett utmärkt foder enligt våra resultat, både våra teoretiska beräkningar och fallstudierna hos mjölkproducenterna visade detta. Odlingen är en nyckelfråga. Tillsammans med tekniska och praktiska lösningar, prissättning och handel inklusive transporter mellan gårdar och regioner kan utökad foderodling leda till utveckling och lönsamhet. Om svenska proteinkraftfoder skulle ersätta de knappa 90 miljoner kg sojaprodukter (mjöl plus bönor) som årligen har importerats till våra nötkreatur så skulle det motsvara en odling av ca 128 000 ha raps, ca 74 000 ha åkerböna, samt torkad drank från spannmål motsvarande ca 74 000 ha enligt våra beräkningar som vi grundat på en mängd olika foderstater med regionala hänsyn. Dessa arealer avser summan för konventionell och ekologisk produktion.
Del 3. Varför närproducerat foder? Nästan alla gårdarna i ”Fallstudierna” angav både ekonomiska skäl; d.v.s. att utfodringen blir billigare utan att avkastningen minskar, samt ideologiska skäl; att slippa använda sojamjöl med de miljömässiga och sociala problem den produktionen medför - eller - att stötta hembygden. Att det är roligt med en utmaning och att kunna följa hela kedjan från jord till bord angavs också som motiv. Nackdelar med närproducerat foder angavs; att det blir lite mer jobb, man blir mer väderberoende och det krävs att man får in ett bra vallfoder. Vid våra granskningar av utfodringen framkom att alla gårdar inte lyckades få upp proteinhalten i foderstaten till önskvärd nivå. Inga av våra resultat pekade på anmärkningsvärda avvikelser i mjölkens sammansättning. Lönsamheten beräknades i form av mjölkintäkt minus foderkostnad vid endagars foderkontroll. Under perioden januari till april 2011 var mjölkpriset högt och ekotillägget 1,31 kr/kg mjölk. Detta gjorde att det ekonomiska resultatet visade på mycket bra lönsamhet (mjölkintäkt minus foderkostnad), särskilt på de ekologiska gårdarna. Såväl tidigare som senare har mjölkpriset varit betydligt lägre och även tilläggen varierar. Det var inte möjligt att dra generella slutsatser om samband mellan djurvälfärd och närproducerat foder, främst p.g.a. det begränsade materialet i denna studie.

Slutsatser
Den viktigaste slutsatsen från projektet var att mjölkproduktionen i vårt land kan fungera väl utan import av foder, som t ex sojamjöl, även vid hög avkastning. Med de foder priser vi använde, från början av 2012, skulle det sannolikt dessutom gett förbättrad lönsamhet för mjölkproducenterna. Men priserna på foder varierar kraftigt över tiden och vårt råd är att lönsamhet bör beräknas vid varje planeringstillfälle och för varje företag med nötkreatur/mjölkproduktion. Fokus i denna rapportering blir därför mest på våra biologiska resultat. Dessa visade att foder som kan odlas och processas i Sverige fungerar utmärkt. Men intressant var att intervjuerna med mjölkproducenterna i fallstudierna visade att det var många fler faktorer än lönsamhet som påverkar valet av närproducerat fullt ut som foderstrategi. Nedan berörs kortfattat våra slutsatser och råd som kan vara till nytta för mjölkföretagare och bransch.
Odlingen av fodergrödor behöver förändras på nationell nivå, och proteingrödor till kraftfoder förväntas innebära en större omställning. Växtodlingsgårdar i slättbygder behöver delta i produktionen av proteinfoder vilket kan vara värdefullt för växtföljden. Samverkan mellan företag och regioner inklusive handel direkt mellan gårdar kan vara en affärsmöjlighet.
Djurens välfärd förväntas inte påverkas av omställning från importerat proteinkraftfoder till inhemskt protein. Vi fann inga rapporter som pekade på det. Våra fallstudier i de sex besättningarna visade dock på stora möjligheter till förbättringar av djurhälsan hos några av dem.
Mjölkens sammansättning och kvalitet kommer sannolikt inte att förändras vid en övergång till närproducerat foder. Jodinnehållet i mjölken bör dock följas.
Miljö- och klimatpåverkan av närproducerat foder förväntas i huvudsak bli positiva (rikare odlingslandskap, biologisk mångfald) men med möjligt negativa effekter i form av övergödning. Klimatpåverkan förväntas vara neutral om markanvändning/avskogning inte beaktas. Vår slutsats är att man vid användning av närproducerat foder främst ska fokusera på hög effektivitet i hela produktionskedjan, från foderodling till mjölk i tanken.

 

Antal träffar i projektbanken: 1578

Förbättrad arbetsmiljö inom hästnäringen genom nya metoder och verktyg
Cecilia Lindahl, RISE Research Institutes of Sweden

Projektnummer: H-17-47-281 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2017

Although the equine sector in Sweden has gone through an expansion the last decades, the working methods have not changed. Working conditions must be improved to enable the horse industry to offer safe, sustainable and attractive jobs. The aim is to develop methods and tools for work environment …

Läs mer

UTVÄRDERING AV EN NY PROFYLAKTISK METOD FÖR ATT MINSKA LIDANDET HOS HÄSTAR MED SOMMAREKSEM
Rickard Ignell, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU

Projektnummer: H-17-47-282 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2017

Insect bite hypersensitivity (IBH) associated with Culicoides biting midges is the most common allergic skin disease in
horses, seriously reducing welfare of affected horses. The main symptom is severe pruritus, with risk of self-infected
open wounds. The choice for treatment and prevention of this …

Läs mer

Uppskatta vallens avkastning och näringsinnehåll genom spektral teknik
Margareta Emanuelson, Sveriges Lantbruksuniversitet

Projektnummer: R-18-62-989 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2018

The objective is to develop remote sensing methods to estimate forage nutrition and yield in the field in Northern Sweden. Field and lab measurements on grass-legume mixtures will be conducted from June 2018 to December 2019. At sampling time, drones flight with multispectral cameras, …

Läs mer

Från unghäst till atlet -förändringar över tid av rörelsesymmetrin hos trav- och ridhästar.
Marie Rhodin, Sveriges Lantbruksuniversitet

Projektnummer: H-16-47-178 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2016

Many horses in training show motion asymmetries, but it is not known if these are due to pain caused by training; or due to individual biological variations. The aim of this project is to initiate three cohort studies where changes in motion symmetry will be monitored over time in riding horses and …

Läs mer

Blodtilførselen til vekstbrusken i glideleddene, med relevans for utviklingssykdommer og spatt
Kristin Olstad, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Projektnummer: H-16-47-192 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2016

The current project has a basic science and a clinical relevance part. The main project aim is to describe the blood supply to the growth cartilage of the small tarsal bones in young Icelandic Horses. Similar studies of the blood supply to long bones that ossify from three separate centers have …

Läs mer

Utveckling av den didaktiska processen i ridundervisning (Delstudie 3: Ridlärare-Häst)
Charlotte Lundgren, Linköpings universtitet

Projektnummer: H-17-47-278 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2017

'Work Package 3: Riding Instructor-Horse' is the final part of the project 'Improving Teaching Methods in Riding Education: the Interplay between Rider, Riding Instructor and Horse'. In this project, the Swedish-Norwegian Foundation for Equine Research has previously funded the first two work …

Läs mer

Stallbackskulturer i cyberrymden
Susanna Hedenborg, Malmö högskola

Projektnummer: H-17-47-290 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2017

The purpose of the project is to analyse stable cultures in cyberspace in Sweden and Norway. In recent years, questions about the welfare of horses have been debated in social media and norms for horse-keeping are created on Internet. In this project, these norms are conceptualised as stable …

Läs mer

Golvunderlagets inverkan på kornas gång
Hans von Wachenfelt, Sveriges Lantbruksuniversitet - SLU

Projektnummer: V1430018 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2014

A primary reason for unhealthy legs and claws are unsuitable floor properties in dairy houses,
which may result in slippery floors and slip injuries to cows and mastitis.
The hygiene of a floor surface and floor properties affect the cow claw/floor interaction and gait.
The aim is to determine an …

Läs mer

Riskfaktorer för sjuklighet hos kalvar i den specialiserade köttproduktionen samt möjligheter till profylax.
Stefan Alenius, Sveriges Lantbruksuniversitet - SLU

Projektnummer: V1350026 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2013

Pneumonia is the most prevalent disease in Swedish feedlot cattle herds, causing mortality as well as affecting weight gain, rearing time and economy. Viral infections, including bovine respiratory syncytial virus (BRSV) and bovine coronavirus (BCV) as major actors, cause respiratory disease. …

Läs mer

Vad betyder "lean" för lantbruksföretagen?
Hans Andersson, Sveriges Lantbruksuniversitet - SLU

Projektnummer: H1346088 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2013

The competitiveness of Swedish agriculture is discussed extensively in media. Lean is a managerial strategy that developed in post-war Japan. Studies of manufacturing and service companies show better capacity utilization, quality control and ability to follow price signals. The issue is if lean …

Läs mer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Namn
E-postadress