Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Strategier för sanering av rotgall och frilevande nematoder i växtföljder med potatis och rotgrödor

Status: Avslutat
Projektnummer: O-18-20-168
Kategori: Focus area | Food & feed
Branschområden: Potatis Socker Växtodling
Ansökningsår: 2018
Datum för slutrapport: 22 december 2022
Huvudsökande: Åsa Olsson Nyström
Organisation: Åsa Olsson Nyström
E-postadress: asa.olsson@hushallningssallskapet.se
Telefon: 0708161283
Medsökande: Mariann Wikström
Medsökande: Lars Persson
Beviljade medel: 3 149 711 SEK

Free living nematodes (FLN) and root-knot nematodes (RKN) are increasing problems in root and tuber crops such as potato, sugar beet and carrot. There is a need for effective sanitation techniques and tolerant crops/varieties to keep population levels low in the rotation. Recently, the severe species Meloidogyne chitwoodi has been found in the south of Sweden. There is an urgent need for knowledge on how to limit spread of the nematodes and how to sanitate the fields. The aim of this project is to develop disease management strategies to keep population levels of FLN and RKN as low as possible in the crop rotation. The objectives are: 1) study the host crop status for main crops, 2) evaluate the effect of using resistant inter crops and black fallow, and 3) evaluate potato varieties for tolerance to FLN and RKN. The results are valuable in extension service to farmers and they will be able to choose tolerant/resistant crops in the rotation and thus minimize the yield loss.

Frilevande nematoder (FLN) och rotgallnematoder (RGN) är ökande problem i många knöl- och rotgrödor som potatis, sockerbetor och morötter. Det behövs effektiva saneringsåtgärder och medvetet val av grödor i växtföljden för att hålla populationerna låga. Fynd av rotgallnematoden och karantänskadegöraren Meloidogyne chitwoodi, har gjorts i södra Sverige. Det finns ett behov av sanerande åtgärder för att stoppa spridningen. Syftet med projektet är att utveckla metoder för att sanera tätheterna av FLN och RGN till så låga nivåer som möjligt genom växtföljden. Vi avser att 1) studera hur olika grödor fungerar som värdväxter i fält och växthusförsök, 2) ute hos odlare utvärdera åtgärder som multiresistenta mellangrödor och svartträda för sanering; och 3) utvärdera sortskillnader i potatis för mottaglighet i angrepp. Målet är att ta fram konkreta råd till drabbade lantbrukare för val av mellangrödor och sortval av huvudgrödan och på så sätt minimera skadorna och förekomsten.

Frilevande nematoder och rotgallnematoder är ett ökande problem i knöl- och rotgrödor. Det behövs effektiva saneringsåtgärder och en välplanerad växtföljd för att undvika skördeförluster. I projektets första del studerades värdväxtstatus hos huvudgrödor och mellangrödor för några viktiga arter av nematoder. Resultaten visar på säkra skilllnader i värdväxtstatus både mellan grödorna och mellan sorter inom grödorna. Det är mycket lovande och ger nya möjligheter att genom gröd- och sortval kontrollera nematoderna. Fältförsök med mellangrödor, bl a honungsört, purrhavre, tagetes och oljerättika, på nematodsmittad jord visade på betydelsen av att välja mellangröda med omsorg utifrån förekomst av nematoder för att unvika kvalitets och skördeförluster. Försök med potatissorter på nematodsmittad mark visade att det fanns skillnader mellan sorterna för uppkomst, plantor/ha, skörd och angrepp av sjukdomar på knölarna efter skörd.

Frilevande nematoder och rotgallnematoder är ett ökande problem i många knöl- och rotgrödor. Ett av målen med detta projekt var att studera värdväxtstatus mot viktiga arter av växtskadliga nematoder i sockerbetor, morot och potatis. Även stråsäd studerades då de ingår i de flesta växtföljder. Experimenten utfördes i växthus under kontrollerbara betingelser. Kunskap om värdväxtstatus är viktig för att kunna planera vilka grödor som bör ingå i växtföljden på smittade fält för att nematodpopulationerna ska kunna hållas under skadetrösklarna. Värdväxtstatus för rotsårsnematoden Pratylenchus thornei studerades för sorter av vete och korn. Resultaten visade att det fanns skillnader mellan de vetesorter som odlas i Sverige. Kashmir och Elvis var mycket bra värdväxter, Kerrin bra och Memory mindre bra värdväxt. Vårvete och vårkorn var dåliga värdväxter. Resultaten stämmer överens med de från liknande studier i Australien och USA. Resultaten är lovande och ger nya möjligheter att kontrollera skördenedsättande nematoder i stråsäd.
De sorter av morot som testades mot M. hapla befanns alla vara mer eller mindre känsliga. Kontroll av rotgallnematoden i växtföljder med morot bör därför göras genom odling av resistenta mellangrödor och icke värdväxter. I projektet studerades också värdväxtstatus för mellangrödor bl a oljerättika, honungsört, purrhavre och tagetes. Saneringsförmågan hos olika mellangrödor testades även i fältförsök på nematodinfekterade fält. Följande odlingssäsong studerades effekterna på skörd och kvalitet i sockerbetor, morot och potatis. Resultaten visade att honungsört kan föröka rotsårsnematoden P. neglectus. Därför rekommenderas att inte odla honungsört om dessa förekommer på fältet då P. neglectus kan ge stora skördeförluster i stråsäd. Det finns ett stort antal sorter av oljerättika som skiljer sig åt i flera egenskaper. Det är därför viktigt att välja sort utifrån provtagning och identifiering av nematodarter i det aktuella fältet. Hur oljerättika fungerar mot rotsårsnematoder och stubbrotsnemtoder är inte tillräckligt undersökt. Resultat från denna studie tyder på att oljerättika kan föröka stubbrotsnematoder och rekommenderas därför inte om dessa förekommer på fältet inför odling av känsliga grödor. Däremot förefaller de vara dåliga värdväxter för flera rotsårsnematoder. Tagetes förmår reducera antalet rotsårsnematoder till i stort sett noll. Vid sådd av tagetes i juni på ett infekterat fält i Skåne blev saneringen mycket effektiv och inga rotsårsnematoder uppmättes i oktober. Effektiv sanering med tagetes kräver en tillväxtperiod på minst tre månader vilket gör det svårt att få sanerande effekt vid odling som mellangröda med sådd i augusti i vårt klimat. Ogräsförekomsten måste bekämpas då tagetes konkurrerar dåligt. Tagetes har ingen sanerande effekt mot stubbrotsnematoder och rotgallnematoder. Purrhavre växer ofta bra som mellangröda vid sådd i augusti. Resultaten visade att den inte gav någon förökning av stubbrotsnematoder. Den angrips inte heller av rotgallnematoder. Blå lupin befanns vara mottaglig för både P. penetrans och M. hapla.
Potatis kan angripas och skadas av flera arter av frilevande nematoder och rotgallnematoder. Rotsårsnematoden P. penetrans är speciellt allvarlig och ger upphov till skorvliknande symtom som påverkar kvaliten. Även stubbrotsnematoder kan ge skador och överföra TRV redan vid låga tätheter. Kunskap kring hur skörd och kvalitet påverkas hos olika sorter är inte tillräckligt undersökt. I projektet studerades därför metodik för hur sortförsök i potatis skulle kunna utföras. Resultaten visade att det blev säkra skillnader mellan sorterna för uppkomst, planthöjd, plantor per ha, skörd samt angrepp av sjukdomar på knölarna efter skörd. Skadorna ökade med ökande tätheter av nematoder i marken. Att kunna välja motståndskraftiga potatissorter för nematodsmittade fält är mycket viktigt för odlare och bidrar till att minska kvalitets- och skördeförluster.
Detta projekt har visat på betydelsen av att noga planera vilka grödor och mellangrödor som kan ingå i en växtföljd för att undvika skördeförluster av nematoder. Detta förväntas bli än viktigare i ett föränderligt och varmare klimat med längre växtsäsong.

 

Antal träffar i projektbanken: 1745

Från hav till mule - alger minskar metanemissioner från mjölkkor
Rebecca Danielsson

Projektnummer: O-20-23-461 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2020

Meat
Milk

The purpose of this project is to investigate to what extent substances in algae inhibit microbial methane formation in cows. Several substances, so-called bioactive substances, in red, green and brown algae, have a significant methane reducing effect. These are promising results but in order to …

Läs mer

Genomisk kartläggning som redskap för hållbart avelsarbete i inhemska nordiska hästraser
Susanne Eriksson, Swedish University of Agricultural Sciences

Projektnummer: H-21-47-653 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2021

The aim of the project is to characterize genomic diversity and inbreeding, within and between Nordic native horse breeds, with special focus on the Norwegian and Swedish breeds. For this we will use whole genome sequencing of individual and pooled DNA samples. Genomic characterization is an …

Läs mer

Filtermaterialets påverkan på underhållsbehov, vattenkvalitet och skörd vid täckdikning
Eva Edin, Hushållningssällskapet HS Konsult AB

Projektnummer: JTI-21-83-606 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2021

The overall purpose of the project is to generate a base for recommendations for construction of new subsurface drainage and re-drainage of clay soils in the area Water - resource efficient management. Efficient drainage of arable land is important to increase crop production, to achieve …

Läs mer

Verktyg för beslutsfattande och behandlingsoptimering för ammoniak-hygieniserings teknik - säker och uthållig återföring av resurser från decentraliserade sanitetssystem
Annika Nordin, Sveriges lantbruksuniversitet

Projektnummer: JTI-21-83-613 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2021

For a sustainable food production, the plant nutrients in the food we consume need to be redirected back to agricultural land. Ammonia sanitization is rather new but simple and scalable technology to sanitize waste fractions and have been implemented for decentralized reuse of source separated …

Läs mer

LÅGT SMITTRYCK -EN FÖRUTSÄTTNING FÖR FRISKA GRISAR OCH LÅG ANTIBIOTIKAFÖRBRUKNING
Magdalena Jacobson

Projektnummer: O-21-20-626 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2021

Meat

In modern large-scale pig production, first-rate hygienic conditions are necessary to avoid outbreaks of diseases and promote and maintain a good biosecurity, However, evaluation of pen hygiene is highly subjective. The project aims to adapt and evaluate a new method for the standardised measure of …

Läs mer

FeNomen: Fertilitet hos nasjonale norske hesteraser.
Ingrid H Holmøy, Norwegian University of Life Sciences, Veterinary Faculty

Projektnummer: R-21-47-575 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2021

Decreasing population sizes and risk of accumulation of inbreeding is a challenge for the national Norwegian horse breeds; the Dole, the Fjord and the Nordland/Lyngen. The average breed-specific reduction in covered mares is between 37% and 45%, when comparing the years 2000 to 2009 to the years …

Läs mer

Växtnäringseffekt hos nya gödselprodukter - Metodutveckling för kvalitetssäkring
Åsa Myrbeck, RISE, Jordbruk och Livsmedel

Projektnummer: JTI-20-83-494 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2020

For sustainable future development, it is essential to recirculate plant nutrients from different parts of society,
especially sewage plants, back to arable land. The aim of the proposed project is to ensure that high-quality fertiliser
products attractive for agricultural use are produced from …

Läs mer

Nya rotsjukdomar i korn och vete- okända hot mot svensk spannmålsodling
Lars Persson

Projektnummer: O-20-20-472 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2020

Crop production

Cereal production is limited by many different factors. Leaf diseases are often well known, while diseases on roots are more difficult to identify. Root diseases are often caused by oomycetes, fungus-like microorganisms that live for years in soil and on old root debris, parasitizing the roots of …

Läs mer

Strategier för välmående kor i lönsamma företag
Helena Hansson

Projektnummer: O-18-21-152 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2018

Mjölk

This project aims at investigating the relationship between animal health and fertility, productivity in terms of milk yield and the economic outcome of dairy farms, and to investigate the conditions under which farms can succeed in combining profitability with high animal health standards.
There …

Läs mer

Kylning av golv till slaktgrisar - förbättrad djurvälfärd, hälsa, produktion och stallmiljö
Cecilia Lindahl, RISE Research Institutes of Sweden

Projektnummer: JTI-20-82-482 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2020

Heat stress is expected to be of major concern in Swedish animal production systems in the future. The air temperatures in parts of Sweden are expected to correspond to today's temperatures in southern Europe, where livestock experience heat stress today. Excessive thermal load affects the welfare …

Läs mer
Prenumerera på vårt nyhetsbrev