Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Enklare jordartsbestämning med NIR-analys

Ju fler jordprov som tas vid jordartskartering desto bättre – men också dyrare. Forskare vid SLU har funnit en metod att med NIR-teknik reducera behovet av traditionella jordprovsanalyser.

Markkartering sker huvudsakligen med avseende på växtnäringsstatus och pH, och då tas normalt ett prov per hektar. Jordartskartering görs mer sällan och av kostnadsskäl oftast med ett prov per tre hektar. 

Ur precisionsodlingssynpunkt är det inte tätt nog, säger Bo Stenberg, forskare vid institutionen för mark och miljö på SLU i Skara. 

Han har undersökt om en enklare modell baserad på NIR, nära infraröd reflektansspektroskopi, kan användas för jordartsbestämning med tillräcklig noggrannhet. Analysföretaget Eurofins har deltagit i projektet.

Viktig kunskap för lantbrukaren

Information om mull-, ler- och sandhalt är viktig för jordbrukaren bland annat för att bestämma kalkbehov och för att identifiera torkkänsliga och mullrika områden så att gödselgivor och andra insatser kan anpassas till skördepotentialen. Med dagens såmaskiner kan också utsädesmängden styras. 

Jordarten styr så mycket av det som händer i marken, som hur vattnet rör sig, något som är viktigt att veta vid bevattning, och kvävemineraliseringen styrs i stor utsträckning av jordarten, säger Bo Stenberg. 

Känner man till jordarten kan man också göra beräkningar av näringsläckage och risken för jorderosion. 

En tidigare studie har visat att det går utmärkt att bestämma jordart, särskilt ler- och mullhalt, med NIR. Kostnaden är mellan en fjärdedel och en tredjedel av kostnaden för en traditionell jordartsanalys, som bygger på sedimentering och ljusgenomsläpplighet. 

I detta projekt togs prov från sju gårdar, från Sjöbo i söder till Västerås i norr, med stor variation i ler- och mullhalt. Proven analyserades med både traditionell metod och NIR. Utifrån provresultaten skapades en modell som bygger på att bara vart tredje eller vart fjärde prov behöver analyseras med traditionell metod för att komplettera NIR-analyserna.

Billigare och bättre med NIR-teknik

Studien visar på liten skillnad mellan NIR-metoden och den traditionella metoden. Ler- och mullhalt fungerar något bättre än sandhalt. Interpolerade jordartskartor från NIR-metodens ett prov per hektar gav större detaljrikedom än kartor interpolerade från ett prov per tre hektar med traditionell metod. 

Slutsatsen är att lantbrukaren får betydligt större användning av jordartskartering på sin gård om den görs med ett prov per hektar och att detta kan göras med tillräckligt hög precision med NIR-metoden. Visserligen ökar den totala kostnaden något men eftersom NIR-tekniken är billigare bromsas kostnadsökningen och nyttan per krona blir större. 

NIR-analys är snabbare än traditionell analys och någon behandling utöver torkning och malning, som redan utförts för växtnäringsanalysen, behövs inte. De flesta lantbrukskemiska laboratorier har NIR-instrument eftersom de används till grovfoderanalys. 

SLU-forskarna går nu vidare genom att kombinera de egna jordproverna med 12 600 prov från Jordbruksverket för att utifrån jordartsfördelningen skapa en bild över risken för fosforläckage.

Projektet "Validering och implementering av NIR-teknik i jordlaboratoriers analysrutiner för billigare markkartering" i projektbanken

Prenumerera på vårt nyhetsbrev