Kvinna Skördetröska Istock 1262790626

Om oss

Stiftelsen Lantbruksforskning är näringens starkt samlande kraft för stöd till sådan vetenskaplig forskning som genom sitt fokus, sin höga kvalitet och relevans har en avgörande betydelse för lantbruksföretagens positiva utveckling och tillväxt.

Behov Resultat Ill 1500 800

Lantbrukarnas egen forskningsstiftelse

Vi är lantbruksföretagarnas egen forskningsstiftelse som finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden och för en hållbar utveckling av det svenska lantbruket. 

Vår strävan är att skapa värde för lantbruksföretagen och de insamlande organisationerna och att initiera, organisera och driva forskningsfinansieringen inom primärnäringen.  

Vi tillgodoser forskningens kvalitet vad gäller kompetens, relevans och förankring i näringen, samt ser till att uppnådda forskningsresultat sprids och skapar nytta hos primärproducenterna. 

Unga Bonder Majsfalt Istock 1181480279

Vetenskapligt kretslopp

För att det svenska lantbruket ska utvecklas och ligga i framkant krävs forskning med hög kvalitet för svenska förhållanden. Sedan mitten på åttiotalet har därför Stiftelsen Lantbruksforskning funnits och förmedlat forskningsmedel från näringen till akademien. Resultaten från de hittills över 1500 forskningsprojekten kommuniceras sedan tillbaka till lantbrukarna som finansierat det hela. Ett vetenskapligt kretslopp om man så vill. 

Stiftelsens unika näringslivsfinansiering, insamling från lantbrukare – tiotusentals småföretagare – direkt eller via lantbrukarnas handelspartners, utgör basen för forskningsmedlen.  

Veteplantor Var Istock 1162492706

Statlig medfinansiering

Utan lantbrukarnas finansiering – ingen forskning, men inte heller utan den statliga medfinansieringen. Återförda medel från mineralgödselskatten utgjorde fram till 2011 den statliga finansieringen. Efter slopandet av denna skatt har stiftelsen erhållit statlig medfinansiering, via det statliga forskningsrådet Formas.  

Stiftelsens egna kapital och forskningsmedel om cirka 240 miljoner kronor förvaltas så att avkastningen kan täcka kostnaderna för verksamhet och drift. Stiftelsen samförvaltas med SLUT och samverkar nära med Stiftelsen Hästforskning. 

Gruppbild Kansli 1500 800

Stiftelsen Lantbruksforsknings kansli

Kansliet sköter den dagliga verksamheten – allt från ansökningar och ekonomi till kommunikation av forskningsresultaten. Kansliet tar fram underlag för styrelsens beslut och ser till att besluten verkställs. Det är också kansliet som har kontakt med de insamlande företagen. En representant från stiftelsens kansli deltar som sekreterare och observatör i beredningsgruppernas möten. 

Kansliet finansieras med avkastning på de insamlade forskningsmedlen. Forskningsmedlen används till forskning, utveckling och innovation. 

Här finns alla kontaktuppgifter till oss
Planta Hander Istock 1126371436

Styrelsen

Stiftelsen Lantbruksforsknings verksamhet leds av en styrelse med representanter från lantbruket. Dessutom finns vetenskaplig kompetens i styrelsen. Styrelsen utses av Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) efter nominering från akademin och jordbrukets delbranscher. Formas och LRF ungdomen har varsin adjungerad ledamot. Styrelsen utser verkställande direktör, beslutar om prioriteringarna inför utlysningarna, beviljande av medel samt tillsättande av ledamöter i beredningsorganisationen. Ledamöternas arvode och styrelsens kostnader finansieras med avkastning på stiftelsens kapital. 

 • Lena Åsheim, LRF, ordförande  
 • Jan Rundqvist, Föreningen foder & spannmål, vice ordförande   
 • Hans Agné, Svenska Köttföretagen   
 • Claes Arnesson, Falköpings mejeri  
 • Marita Wolf, Arla Foods  
 • Inge Erlandsson, MOEK 
 • Carsten Klausen, Svenska Foder   
 • Pär Johan Lööf, Lantmännen
 • Martin Moraeus, LRF  
 • Christina Lunner Kolstrup, SLU   
 • Matilda Olofsdottir, LRF ungdomen, adjungerad    
 • Jessica Ekström, Forskningsrådet Formas, adjungerad