Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Om oss

Stiftelsen Lantbruksforskning är lantbruksföretagarnas egen forskningsstiftelse. Genom stiftelsen tar lantbrukarna ansvar för finansieringen av svensk lantbruksforskning. Det stöder en hållbar utveckling av det svenska lantbruket. 

Strategi

Vår vision lyder: "Stiftelsen Lantbruksforskning är näringens starkt samlande kraft för stöd till sådan vetenskaplig forskning som genom sitt fokus, sin höga kvalitet och relevans har en avgörande betydelse för lantbruksföretagens positiva utveckling och tillväxt.".

Kansli 

Stiftelsen Lantbruksforsknings kansli har hand om den dagliga verksamheten och administrerar allt från ansökningar och ekonomi till kommunikation av forskningsresultaten. Kansliet tar fram underlag för styrelsens beslut och ser till att besluten verkställs. Det är också kansliet som har kontakt med de insamlande företagen

Kansliet finansieras med avkastning på de insamlade forskningsmedlen. Forskningsmedlen används till forskning, utveckling och innovation.

Kontaktuppgifter finns under Kontakt.

Styrelse 

Stiftelsen Lantbruksforsknings verksamhet leds av en styrelse med representanter från lantbruket och trädgårdsnäringen. Dessutom finns vetenskaplig kompetens i styrelsen.

Styrelsen utses av LRF:s riksförbundsstyrelse i samråd med näringen. Styrelsens ordförande är Lena Åsheim.

 • Lena Åsheim, LRF, ordförande 
 • Janne Rundqvist, Föreningen foder & spannmål, vice ordförande  
 • Hans Agné, Svenska Köttföretagen  
 • Peter Annas, Lantmännen  
 • Claes Arnesson, Falköpings mejeri 
 • Jonas Carlgren, Arla Foods 
 • Inge Erlandsson, MOEK
 • Carsten Klausen, Svenska Foder  
 • Martin Moraeus, LRF 
 • Christina Lunner Kolstrup, SLU  
 • Ronja Björkqvist, LRF ungdomen, adjungerad   
 • Alexandra Jeremiasson, Forskningsrådet Formas, adjungerad

Ledamöternas arvode och styrelsens kostnader finansieras med avkastning på stiftelsens kapital.

Branschgrupper och beredningsgrupper 

Branschgrupperna består av lantbrukare, forskare, rådgivare och andra experter från lantbruksnäringen. Ledamöterna bidrar med sin kompetens och ansvarar för att de insamlade forskningsmedlen används så effektivt som möjligt och ger största möjliga nytta för näringen.

Ledamöternas läser och bedömer idéskisser i den öppna utlysningens första steg. Varje ledamot gör en egen bedömning av de idéskisser som hon tilldelats att bedöma. Vid gruppens möte används de individuella bedömningarna som underlag för ett gemensamt förslag till stiftelsens kansli. Det ligger till grund för vilka sökande som ges möjlighet att skicka in en komplett ansökan till utlysningens andra steg. En representant från stiftelsens kansli deltar i branschgruppernas möten.

Läs mer om branschgrupperna och vilka som är representanter där. 

Beredningsgrupperna består till hälften av vetenskapliga bedömare och till hälften av relevansbedömare. Gruppen sätts samman för att kunna bedöma de aktuella ansökningarna. Stiftelsen eftersträvar en blandning av svenska och internationella vetenskapliga bedömare i beredningsgrupperna.

Beredningsgruppernas uppgift är att bedöma ansökningarna i stiftelsens öppna utlysning och välja ut de som anses innebära störst nytta för näringen samtidigt som de håller hög vetenskaplig kvalitet. Varje ledamot gör en egen bedömning av de ansökningar som hen tilldelats att bedöma. Vid beredningsmötena används de individuella bedömningarna som underlag för ett gemensamt förslag till stiftelsens styrelse i utlysningens andra steg. En representant från stiftelsens kansli deltar i beredningsgruppernas möten. 

Läs mer om beredningsgrupperna och vilka som är representanter där.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev