Bild på kor

Majsmodell visar vägen för andra grödor

ensilagemajs.jpg

Forskare vid SLU har jobbat med en tysk modell för majsodling som gör att odlaren kan välja rätt sort för sina förutsättningar. Forskarteamet jobbar vidare med att hitta liknande modell för andra grödor.

Det finns en omfattande internationell forskning om majs, men mycket lite är gjort i Norden. Majs är en riskgröda i hela Europa och för att få en så stor ensilageskörd som möjligt väljer odlare ofta relativt sena sorter. Det finns då risk för att majsen inte mognar. 

I det senaste projektet undersökte forskare från SLU om det fanns någon bra prognosmodell för att bestämma när majsen ska skördas. De valde därför att skörda sorter av olika mognadstid vid olika tidpunkter för att undersöka mognadsförloppet på tre platser i södra Sverige. 

Majs mognar vid olika tidpunkter 

- Sorter av majs är som ett ungdomslag i fotboll, alla är inte mogna vid exakt samma tidpunkt, säger Mårten Hetta. 

Med hjälp av prognosmodellen kan vi få veta när det är dags att skörda respektive sort. Mårten Hetta, forskare i husdjursvetenskap vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), har tillsammans med andra SLU-forskare genomfört flera projekt om ensilagemajs som finansierats av medel från Lantmännens forskningsstiftelse, Stiftelsen lantbruksforskning, och Partnerskap Alnarp. 

Modell för ensilageodling 

I projektet har Magnus Halling, forskare vid SLU Uppsala, testat den tyska MAISPROQ-modellen som är framtagen för ensilagemajs på kontinenten. I modellen förs data in från främst väderlek och sortegenskaper och den förutser när majsen bör skördas. Ju närmare skördetidpunkten, desto mer exakt tidpunkt kan modellen visa om man använder aktuellt väder.  

De kom fram till att det finns ett stort behov att skatta risken så att man väljer rätt majssort när lantbrukare beställer utsäde eftersom vädret kan variera mycket mellan åren. Det finns tidig, medelsen och sen majs. Den tidigare är bra om det blir en sval sommar och den sena om det blir en varm.  

- En sak många gör är att titta för mycket på generella resultat som visar att sen majs ger högst skörd. Men då krävs det också en bra sommar, säger Mårten och påminner om den svala sommar vi hade 2017. 

Nu är det den första delen av projektet avslutad och teamet vid SLU går vidare till nästa steg i forskningen och utvärderar alternativa modeller som kan ha större potential att förutsäga majsens utveckling och tillväxt. Den tyska modellen som använts i projektet var bra, men är begränsad då få markfaktorer kan tas med. Den går bara att använda på majs, men kommer ursprungligen från en vallmodell utvecklad i Sverige. 

Test av ny australiensisk modell 

Forskarna har hittat en ny australiensisk modell som har moduler för flera grödor och med bättre möjlighet att ta hänsyn till markfaktorer. Den ska fungera som en app där man lägger in sin geografiska plats och väljer sort och jordart.  De undersöker nu om modellen kan anpassas för ensilagemajs under svenska förhållanden. Den blir då mer lämpad för svenska förutsättningar där olika arter ofta ingår i växtföljden.  

- Den nya modellen har större möjlighet att fånga in samspel mellan grödan, marken, vädret och skötselåtgärder. Detta medför att modellen säkrare kan hjälpa lantbrukaren att välja den bäst lämpade majssorten utifrån information om avkastning, näringskvalitet och möjligheten att uppnå mognad, säger Magnus Halling.
Nyheter
Madrid DSC 3689

Hållbarhet för djurproduktion på europeisk nivå

En workshop i Madrid om hållbarhet i framtiden med goda exempel från europeisk djuruppfödning ger deltagarna perspektiv. Men också samsyn om att lokala förutsättningar skapar olika produktionsformer. 

Läs mer
Sugga Smagrisar Lampa Istock 1304836262

Så hindras resistenta bakterier från att växa i grisbesättningar

Ny doktorsavhandling visar att tidig upptäckt och snabba kontrollåtgärder är effektiva för att motverka resistenta bakterier i grisbesättningar.

Läs mer
Potatis Självplock Istock 1599724659

Drivkrafter och ekonomiska effekter för lantbrukares företagsutveckling 

Att satsa på att bredda lantbruksföretagandet med alternativa verksamheter, som till exempel turism kan skapa positiva effekter som högre nöjdhet, social hållbarhet och för mjölkgårdar även en tydlig ekonomisk fördel. 

Läs mer