Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Fosforbegränsningens effektivitet ska följas upp

Stiftelsen Lantbruksforskning finansierar fem nya projekt inom öppna utlysningens fokusområde klimat & miljö. Ett av projekten ska utvärdera effektiviteten i fosfor- och sedimentbegränsande åtgärder vid vattendrag och i avrinningsområden.

Svenska lantbrukare, myndigheter och forskare arbetar tillsammans mot miljökvalitetsmålet ingen övergödning genom att minska förlusterna av näringsämnen och sediment från jordbruksmark till vattendrag, sjöar och till Östersjön. I Stiftelsen Lantbruksforsknings fosforprogram 2008-2010 beviljades 34 miljoner kronor till 24 forskningsprojekt för att öka kunskapen om hur fosforförluster från jordbruksmark uppkommer och finna hållbara och effektiva åtgärder mot fosforförluster från jordbruksmark. Bönder deltog frivilligt.

Nu ska de långsiktiga effekterna på vattenkvaliteten utvärderas. Ett nytt projekt kommer att genomföra den första omfattande utvärderingen i Sverige av effektiviteten i kedjan av fosfor- och sedimentbegränsande åtgärder vid vattendrag och i avrinningsområden. Forskarna kommer att använda provtagning varje timme och modellering för att visa effekten av fosforbegränsande åtgärder i upptagningsområde.

Projektet siktar till att öka medvetenheten och användningen av riskreducerande åtgärder av svenska bönder och flytta ett steg närmare miljövänligt svenskt jordbruk på lång sikt.

Projekt O-16-23-749 ”Mot ett miljövänligt svenskt lantbruk” beviljas 3 000 000 kronor. Huvudsökande är Magdalena Bieroza vid SLU.

Blad som sporfällor

I detta projekt undersöks hur grödans blad kan användas som sporfällor. Målet är att fånga och analysera det som fastnar på grödan och påverkar växten. Projektet bygger på ett tidigare stiftelsefinansierat projekt om molekylär detektion av svampar i sporfällor. Resultatet kommer vara relevant för alla stråsädesodlare. På längre sikt leder projektet till ökad förståelse av skadesvamparnas livscykler och vilka faktorer som påverkar deras utveckling.

Projekt O-16-20-767 ”Blad som sporfällor för förbättrade prognostiseringsmetoder” beviljas 2 998 000 kronor. Huvudsökande är Anna Berlin vid SLU.

Hinder för utehöns ska undanröjas

Brist på kunskap leder till myndighetsbeslut som motverkar fjäderfäföretag som vill satsa på utevistelse för djuren. Forskarna ska ta fram enkla riktlinjer för riskbedömning av växtnäringsläckage från rasthagar, identifiera delar av produktionen och tekniska lösningar som minskar fosforbelastningen och utvärdera hållbarhet, förmåga att binda fosfor och djurens komfort i relation till investeringskostnader av marktäckande material i rastfållor.

Projekt O-16-23-751 ”Det är inne att vara en utehöna” beviljas 2 497 000 kronor. Huvudsökande är Helena Aronsson vid SLU.

Verktyg för avel på kor med lägre metanproduktion

Genom att undersöka individuella skillnader i passagehastighet av foder, foderutnyttjande, mikrobflora och metanproduktion hos kor med olika förmåga att konsumera stor andel grovfoder vill forskarna göra det möjligt att avla på kor med lägre metanproduktion och mer energi att utnyttja till mjölkproduktion.

Projekt O-16-23-762 “Finding key parameters for improved forage utilization and lowered methane emissions in dairy cows” beviljas 2 236 000 kronor. Huvudsökande är Rebecca Danielsson vid SLU.

Elektricitet ska ersätta växtskyddsmedel

Utrustning för mekanisk ogräsbekämpning baserad på elektrostatisk energi ska testas på ettåriga och fleråriga ogräs. Potentialen för användning i kommersiell lantbruks- och trädgårdsproduktion ska utvärderas. Målet är att ge underlag för utveckling av fältmässig utrustning, som kan ersätta växtskyddsmedel och mekanisk bekämpning.

Projekt O-16-23-776 ”Electrical Weed Destroyer (EWD) – ny teknik för mekanisk ogräskontroll” beviljas 569 000 kronor. Huvudsökande är Lars Andersson vid SLU.

För mer information

Kjell Malmlöf, forskningschef
0703-45 16 40
kjell.malmlof@lantbruksforskning.se

Jessica Ekström, forskningssekreterare 
0767-67 77 27 
jessica.ekstrom@lantbruksforskning.se

Fakta

De beviljade projekten inom fokusområde klimat & miljö:

Projekt O-16-23-749
”Mot ett miljövänligt svenskt lantbruk”
Magdalena Bieroza, SLU, 3 000 000 kronor

Projekt O-16-20-767
”Blad som sporfällor för förbättrade prognostiseringsmetoder”
Anna Berlin, SLU, 2 998 000 kronor

Projekt O-16-23-751
”Det är inne att vara en utehöna”
Helena Aronsson, SLU, 2 497 000 kronor

Projekt O-16-23-762
“Finding key parameters for improved forage utilization and lowered methane emissions in dairy cows”
Rebecca Danielsson, SLU, 2 236 000 kronor

Projekt O-16-23-776
”Electrical Weed Destroyer (EWD) – ny teknik för mekanisk ogräskontroll”
Lars Andersson, SLU, 569 000 kronor

De beviljade projekten får dela på 11 300 000 kronor. Totalt får de beviljade projekten i den öppna utlysningen dela på 41 770 000 kronor.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev