Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Nytt analysverktyg ska stöda lantbrukare som vill investera i teknik för precisionsodling

Stiftelsen Lantbruksforskning finansierar fyra nya projekt inom öppna utlysningens fokusområde företagande. Ett av projekten ska leda till ett analysverktyg för att bedöma nyttan av att investera i teknik för precisionsodling.

Projektets mål är att utveckla ett analysverktyg som visar den ekonomiska nyttan av investeringar i teknik för precisionsodling på företagsnivå. Med hjälp av verktyget kommer lantbrukare att få ett bättre beslutsunderlag och med större säkerhet kunna bedöma om en investering kommer att löna sig. En modell för ekonomisk utvärdering av investeringar i ny teknik kommer att utvecklas i projektet. Den kommer att grunda sig på simulerings- och optimeringsmetoder samt data från tidigare svenska och internationella fältförsök.

I projektet kombineras kompetens inom teknik, ekonomi och växtodling. Precisionsodlingskonceptet möjliggör effektiv växtodling där insatserna styrs efter platsspecifika förutsättningar vilket kan minska kostnaderna, förbättra kvaliteten samt bidra till en hållbar intensifiering av lantbruket.

Projekt O-16-21-772 ”Precisionsodling: Beslutsstöd för implementering i svenskt lantbruk” beviljas 3 166 000 kronor. Huvudsökande är Anders Jonsson vid SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, enheten för jordbruk och livsmedel.

Att förstå hur en innovation blir accepterad

Vad krävs för att en nya teknologi ska accepteras och få spridning? Den frågan ska få sitt svar med hjälp av teorier från rådgivnings- och innovationsforskning och med Yaras N-sensor som exempel. Målet är att identifiera och beskriva de faktorer som bidragit till processen där Yara N-sensorn har utvecklats från ett verktyg som används av ett fåtal lantbrukare till att vara ett välkänt beslutsstöd som används av lantbrukare, rådgivare och myndigheter.

Projekt O-16-21-763 ”Hur stödjer vi bäst implementering av innovationer i lantbruket - exemplet Yara N-sensor” beviljas 1 422 000 kronor. Huvudsökande är Magnus Ljung vid SLU.

Verktygslåda för samarbetsbaserade affärsmodeller

En innovativ forskningsbaserad verktygslåda för utveckling av samarbetsbaserade affärsmodeller för lantbruksrelaterade företag ska göra det möjligt att till exempel utveckla differentieringsstrategier eller gemensamt nå ut till intressanta kundsegment för att undvika en konkurrenssituation som helt baseras på pris. Resultaten kommer att spridas till lantbrukare och andra aktörer inom näringen genom hushållningssällskapens utbildnings- och rådgivningsverksamhet.

Projekt O-16-21-773 ”Konstellationsbaserad affärsmodellutveckling för lantbruk” beviljas 2 843 000 kronor. Huvudsökande är Charlotte Norrman vid Linköpings universitet.

Beslutsunderlag för lönsamt bruk av marginalmarker

Åkermark som inte brukas aktivt eftersom fälten är små, bördigheten låg, att den är avlägset belägen eller liknande riskerar att överges och växa igen. Syftet med detta projekt är att ta fram ett beslutsunderlag för lantbrukare så att de kan använda sina marginalmarker på ett mer lönsamt sätt. I projektet kommer kostnader och intäkter att beräknas inklusive olika produktpriser och möjligheter till stöd, däribland ersättning för minskat växtnäringsläckage och bindning av markkol. Jämförelser kommer att göras för olika kommuner i landet.

Projekt O-16-21-775 ”Lönsamheten för odling på marginalmarker” beviljas 1 200 000 kronor. Huvudsökande är Daniel Nilsson vid SLU.

För mer information

Kjell Malmlöf, forskningschef
0703-45 16 40
kjell.malmlof@lantbruksforskning.se

Jessica Ekström, forskningssekreterare
0767-67 77 27
jessica.ekstrom@lantbruksforskning.se

Fakta

De beviljade projekten inom fokusområde företagande:

Projekt O-16-21-772
”Precisionsodling: Beslutsstöd för implementering i svenskt lantbruk”
Anders Jonsson, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, enheten för jordbruk och livsmedel, 3 166 000 kronor

Projekt O-16-21-763
”Hur stödjer vi bäst implementering av innovationer i lantbruket - exemplet Yara N-sensor”
Magnus Ljung, SLU, 1 422 000 kronor

Projekt O-16-21-773
”Konstellationsbaserad affärsmodellutveckling för lantbruk”
Charlotte Norrman, Linköpings universitet, 2 843 000 kronor

Projekt O-16-21-775
”Lönsamheten för odling på marginalmarker”
Daniel Nilsson, SLU, 1 200 000 kronor.

De beviljade projekten får dela på 8 631 000 kronor. Totalt får de beviljade projekten i den öppna utlysningen dela på 41 770 000 kronor.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev