Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Frågor och svar

Eftersom vi förvaltar näringens forskningsmedel är det av största vikt att pengarna används där de gör störst nytta och på intet annat sätt. Om en ledamot kan misstänkas ha andra intressen i beredningen av en ansökan ska hon inte delta. Det ligger i näringens, stiftelsens, liksom i ledamotens intresse att det är tydligt för alla inblandade.

Jäv anses föreligga i följande fall:

  • Saken angår ledamoten eller någon närstående till denne eller då ärendets utgång kan väntas medföra synnerligen nytta eller skada för ledamoten eller någon närstående till denne.
  • Ledamoten eller någon närstående till denne är ställföreträdare för eller arbetar vid samma institution eller företag som sökande eller ställföreträdande för annan som kan erhålla synnerligen nytta eller skada av ärendets utgång.
  • Ledamoten har ett pågående eller nyligen avslutat nära samarbete med den sökande. Jäv föreligger också om det i övrigt finns någon särskild omständighet som kan påverka förtroendet till en ledamots opartiskhet i ärendet. Som exempel kan nämnas vänskap, fiendskap eller ekonomiskt beroende.
  • Ledamot ska själv beakta jäv och anmäla om jäv föreligger. Vid jäv ska ledamoten avstå från handläggning och bedömning av ansökan och lämna möteslokalen vid diskussioner där ansökan berörs.

I utlysningens första steg har varje ledamot i en branschgrupp ansvar för att presentera de idéskisser hon är föredragande för under gruppens möte.

Vid beredningsgruppens möte i utlysningens andra steg ska varje ledamot presentera de ansökningar hon är föredragande för. Efter mötet ansvarar hon också för att justera gruppens gemensamma motivering om projektet i ansökningssystemet. Det är den motiveringen som den sökande kommer att få!

Slutrapporten ska skrivas på svenska eller engelska med en utförlig sammanfattning på det andra språket.

Projekt beviljade till och med våren 2013 lägesrapporterar som tidigare.

För projekt beviljade efter våren 2013 gäller att du ska skicka in en statusrapport.

Rapportering

Omkostnadspåslag (OH) får maximalt motsvara 25 procents påslag på sökta lönekostnader respektive sökta kostnader för förbrukningsmaterial för att ansökan skall kunna skickas in. Omkostnadspåslaget inkluderar fakultets-, institutions- och universitetspåslag samt lokalkostnader. Påslaget får inte vara större än de faktiska OH-kostnaderna.

I idéskissen anges en rambudget. Den är en indikation på den slutgiltiga budgetens storlek per år. I rambudgeten behöver inga poster specificeras. Projektgruppen får göra ändringar i sin fullskaliga ansökan.

Huvudsökande och förvaltande organisation måste vara från Sverige. Däremot tillåter vi medsökande från andra länder.

Vi ser gärna att projekten är ett- till treåriga med en projektstorlek om cirka en miljon kronor per år. Detta är dock inte ett krav. Det går att söka medel för kortare och längre projekt om det kan motiveras väl. Motiveringen ska ingå i projektbeskrivningen.

I yttersta undantagsfall kan två fakulteter betraktas som två olika organisationer. Detta gäller i fall av tillämpad forskning där den konstellationen kan anses vara den enda möjliga. Avsaknaden av part från näringen skall då motiveras i ansökan. För mer information se Handboken sida 4.

I utlysningens första steg skickar den sökande in en idéskiss som bedöms av en branschgrupp. Ett antal projekt går vidare till utlysningens andra steg där de får möjlighet att göra en fullskalig ansökan. De fullskaliga ansökningarna bedöms och rangordnas sedan av en beredningsgrupp. Stiftelsens styrelse tar beslut baserat på beredningsgruppens förslag.

När du statusrapporterar eller slutrapporterar får du tillgång till fältet "övrigt" på ekonomifliken. Fältet är begränsat till 200 tecken.

För att kunna skicka in en SLF-ansökan krävs inloggning med BankID. Följ beskrivningen nedan eller öppna bilaga!

Ett gammalt konto med standardinloggning (password inloggning) kan fortfarande användas för att se gamla ansökningar etc, men inte för att skicka in en ny ansökan. 

För att kunna logga in med BankID på tidigare upprättad profil behöver personnummer sparas till det befintliga kontot genom att logga in med password, och spara personnummer på Min sida. Logga därefter ut och logga sedan in med utökad inloggning enligt nedan.

För att logga in på befintligt konto, klicka på länken med gul markering:

Välj sedan standardinloggning:

Efter inloggning kompletterar du din sida med personnummer. Och därefter loggar du ut igen.

När du loggar in på nytt efter att personnummer är sparat använder du Förstärkt inloggning:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev