Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Öppna utlysningen 2020, avslutad

Stiftelsen Lantbruksforskning utlyser härmed medel för forsknings- och utvecklingsprojekt. Stiftelsen beviljar medel till projekt som stärker lantbruksnäringens konkurrenskraft och hållbarhet.

Stiftelsen Lantbruksforskning utlyser härmed medel för
forsknings- och utvecklingsprojekt inom tre av Stiftelsens fyra fokusområden:

Fokusområdet Företagande utgår 2020 men återfinns i form av ett hårdare krav för projektets lönsamhetspotential i de övriga fokusområdena. Stiftelsen beviljar medel till projekt som stärker lantbruksnäringens konkurrenskraft och hållbarhet.

Viktiga datum och tider

  • Steg 1 öppnar 1 april, 12.00 
  • Steg 1 stänger 9 juni, 14.00
  • Steg 2 öppnar 1 september, 12.00
  • Steg 2 stänger 8 oktober, 14.00
  • Styrelsen tar beslut i december 2020

Forsknings- och utvecklingsprogram

Forsknings- och utvecklingsprogrammet är gemensamt för Stiftelsens fokusområden. I programmet framgår bland annat de krav som ställs på samtliga ansökningar. Läs igenom forsknings- och utvecklingsprogrammet innan du påbörjar din ansökan.  

Du väljer fokusområde efter projektets innehåll och inriktning. I forsknings- och utvecklingsprogrammet beskrivs fokusområdena och hur de förhåller sig till varandra.  Stiftelsen har, tillsammans med näring och akademi, identifierat ett antal utmaningar - kopplade till fokusområdena - som lantbruket och trädgårdsnäringen står inför och där forskningen kan bidra med ny kunskap. Läs mer om utmaningarna i forsknings- och utvecklingsprogrammet.

Framgångsfaktorer

  • Medverkan av aktörer från olika delar i kunskapskedjan såsom akademi, lantbruksföretag, företag och rådgivningsorganisationer. 
  • För branscher där insamling finns prioriteras aktörer som ingår i insamlingen. 
  • En klar beskrivning av vad projektet förväntas leverera och vilka de främsta mottagarna är samtliga för projektet relevanta branschområden måste anges (kött, mjölk, matfågel, socker, potatis, växtodling, energi & biomassa)
  • Projektets lönsamhetspotential för näringen måste beskrivas.

Sökande och samverkan

Huvudsökande skall ha doktorsexamen eller motsvarande väl dokumenterad forskningskompetens. Samverkan mellan forskare, industri, rådgivare och/eller odlare bör eftersträvas för att möjliggöra spridningen och tillämpningen av resultaten.

Projektens storlek och längd  

Ett- till treåriga projekt med ett sökt anslag upp till en miljon kronor per år rekommenderas.

Utlysning i två steg  

Betoning på relevans och nytta i steg 1  

I det första steget skickar du in en idéskiss med projektbeskrivning om max tre sidor. Projektbeskrivningen i steg 1 ska vara skriven på svenska och innehålla projektkonstellation och rambudget. Ansökan bedöms av en branschgrupp utifrån relevans och potential för näringen. Branschgruppen avgör vilka ansökningar som ges möjlighet att gå vidare till steg 2.  

Relevans och vetenskaplig kvalitet i steg 2   

De sökande som går vidare till steg 2 ges möjlighet att skicka in en fullskalig ansökan. Projektbeskrivningen, om max 10 sidor, ska skrivas på engelska. Den fullskaliga ansökan bedöms av en beredningsgrupp som består av vetenskapliga bedömare och relevansbedömare. I bedömningen vägs både vetenskaplig kvalitet och relevans för näringen in.

Fördelning av medel

Uppskattad ram för årets öppna utlysning är ca 40 miljoner kronor.

Fokusområde Fördelning av medel för nya projekt i procent
Livsmedel, vegetabilier och animalier68
Energi & biomassa 10
Klimat & miljö 22

Elektronisk ansökan  

Du skickar in din ansökan elektronisk i stiftelsens ansökningssystem.   

Observera att du måste ha slutrapporterat eventuella tidigare projekt vid överenskommen tidpunkt för att kunna beviljas medel till nya projekt.  

Välkommen med din ansökan!

Stiftelsens ansökningssystem

Forsknings- och utvecklingsprogram

Handbok 

Support 

Stiftelsen Hästforskning  

Sökande till Stiftelsen Hästforskning hänvisas till hästforskning.se.

Kontaktinformation

Mattias Norrby, Forskningschef, 0767-70 82 10, mattias.norrby@lantbruksforskning.se

Yvonne M. Airosa, administration & support. 0767-75 35 42, yvonne.miettinen@lantbruksforskning.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev