Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Öppna utlysningen 2022, avslutad

Stiftelsen Lantbruksforskning utlyser härmed medel för forsknings- och utvecklingsprojekt. Inom Stiftelsens två fokusområden: Livsmedel respektive Klimat & miljö. Stiftelsen beviljar medel till projekt som stärker lantbruksnäringens konkurrenskraft och hållbarhet. Företagande och hållbarhet ska genomsyra alla projekt som beviljas medel.

Stiftelsen Lantbruksforskning fördelar forskningsmedel som är insamlade från branschen med motfinansiering av statliga medel. Stiftelsen ska därför finansiera forskning som leder till konkret nytta, ökad konkurrenskraft och lönsamhet för Sveriges lantbrukare – främst tillämpad forskning. Stiftelsen har ett tydligt krav på engagemang från aktörer från både näring och akademi i projekten och implementeringen är lika viktig som innovationsprocessen i sig. Sedan 2021 har de tidigare fyra fokusområdena slagits ihop till två gränsöverskridande tvärvetenskapliga fokusområden: Livsmedel och Klimat & Miljö. Ett företagande- och hållbarhetsperspektiv ska genomsyra den forskning som finansieras av stiftelsen. Ansökningar inom samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning som bidrar till lantbrukets utveckling välkomnas.

Området livsmedel omfattar framför allt produktion av animaliska och vegetabiliska råvaror och produkter inom lantbruksnäringen, för direkt humankonsumtion eller för vidare förädling inom livsmedelskedjan. Primärproduktionen av livsmedel ska kännetecknas av att vara hållbar och ta hänsyn till de nationella och globala målen såsom de presenteras i agenda 2030, det vill säga en säkrad tillgång på livsmedel och en minskad klimat- och miljöpåverkan. 

I området klimat & miljö bedöms forskning kring robusta, dynamiska, energieffektiva och klimatanpassade produktionssystem. Området omfattar också resurseffektivisering, kretsloppsanpassning och minskad klimat- och miljöpåverkan när det gäller växthusgasutsläpp, vatten, djurhållning, växtnäring, växtskydd, samt frågor om brukande för att bevara landskap och biologisk mångfald. Dessutom bedöms forskning om hållbar produktion av energi och biomassa inom lantbruket. 

En klar beskrivning av vad projektet förväntas leverera och vilka de främsta mottagarna är. Samtliga för projektet relevanta branschområden måste anges (kött, mjölk, matfågel, socker, potatis, växtodling, energi & biomassa). 

Projektets lönsamhetspotential för näringen måste beskrivas. 

Avgränsningar och krav 

Insamlande organisationer och partsamverkan 

Stiftelsen Lantbruksforskning finansierar forskning som har stor nytta och potential för näringen. Stiftelsen kräver att de sökande kommer från minst två organisationer och att projekten innefattar samverkan mellan näring och akademi. 

Projektet ska vara inom ett område av intresse för stiftelsens insamlande branscher. En näringsrepresentant skall finnas knuten till projektet i form av medsökande och vara en person från näringen med viktig kunskap och kompetens, som har betydelse för näring, bransch och insamlande organisationer, exempelvis lantbruksföretagare, rådgivare eller representant för en av de insamlande organisationerna. Projektdeltagare från insamlande branscher skall tillhöra någon av de insamlande organisationerna. 

I yttersta undantagsfall kan två fakulteter betraktas som två olika organisationer. Detta gäller i fall av tillämpad forskning där den konstellationen kan anses vara den enda möjliga. Avsaknaden av part från näringen skall då motiveras i ansökan. 

Medfinansiering 

I den årliga öppna utlysningen finns inget krav på medfinansiering i projekten. 

Skoglig avgränsning 

Gällande forskning om energigrödor på åkermark så omfattar finansieringen sådana energigrödor där återställningen av åkermarken efter odling av energigrödor är möjlig att göra med maskiner som normalt finns på ett lantbruk. Forskning om grödor på åkermark, för bränsleändamål eller virke som är mer hemmahörande i skogsbruket hänvisas till andra finansiärer. 

Handbok 2022 

Du hittar all nödvändig information om Stiftelsens fokusområden, avgränsningar och krav, framgångsfaktorer och bedömningskriterier, samt ansöknings- och beredningsprocess i Handboken. Observera att handboken för 2022 är den som gäller och du ska inte använda tidigare versioner. Länk till handboken finns nedan. 

Projektens storlek och längd 

Ett- till treåriga projekt med ett sökt anslag upp till en miljon kronor per år rekommenderas. 

Utlysning i två steg 

Betoning på relevans och nytta i steg 1 

I det första steget skickar du in en idéskiss med projektbeskrivning om max tre sidor. Projektbeskrivningen i steg 1 ska vara skriven på svenska och innehålla projektkonstellation och rambudget. Ansökan bedöms av en branschgrupp utifrån relevans och potential för näringen. Branschgruppen avgör vilka ansökningar som ges möjlighet att gå vidare till steg 2. 

Relevans och vetenskaplig kvalitet i steg 2 

De sökande som går vidare till steg 2 ges möjlighet att skicka in en fullskalig ansökan. Projektbeskrivningen, om max 10 sidor, ska skrivas på engelska. Den fullskaliga ansökan bedöms av en beredningsgrupp som består av vetenskapliga bedömare och relevansbedömare. I bedömningen vägs både vetenskaplig kvalitet och relevans för näringen in. 

Fördelning av medel 

Uppskattad ram för årets öppna utlysning är ca 40 miljoner kronor. 

Elektronisk ansökan 

Du skickar in din ansökan elektronisk i stiftelsens ansökningssystem. Observera att ansökningssystemet nyligen har uppdaterats. Uppdateringen medför elektronisk signering för huvud- och medsökande samt ansvarig chef, samt har en modifierad budgetdel för att tydliggöra stiftelsens riktlinjer gällande overhead om max 25% påslag på löner och förbrukningsmaterial, samt gällande redovisning av samtliga sökandes deltagande i projektet. Vi ber om ursäkt på förhand om det inledningsvis skulle visa sig resultera i någon bug. Vårt uppdaterade ansökningssystem använder samma webbadress som tidigare så du som sparat sidan som favorit på datorn kommer per automatik att komma till vår uppdaterade version. 

Observera att du måste ha slutrapporterat eventuella tidigare projekt vid överenskommen tidpunkt för att kunna beviljas medel till nya projekt. 

Viktiga datum och tider 

Steg 1 öppnar 1 april, 12.00 
Steg 1 stänger 15 juni, 12.00 
Steg 2 öppnar 23 augusti, 12.00 
Steg 2 stänger 22 september, 12.00 

Styrelsen tar beslut i december 2022 

Välkommen med din ansökan! 

Stiftelsens ansökningssystem 
Handbok 

Support

Lina Bengtsson, forskningssekreterare, 070-309 84 54,  lina.bengtsson@lantbruksforskning.se 
Kjell Ivarsson , forskningssekreterare (vik), 010-184 43 60  kjell.ivarsson@lrf.se
Yvonne M. Airosa, administration & support. 0767-75 35 42, yvonne.miettinen@lantbruksforskning.se

Stiftelsen Hästforskning 

Sökande till Stiftelsen Hästforskning hänvisas till hästforskning.se.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev