Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Öppna utlysningen 2023

Stiftelsen Lantbruksforskning utlyser härmed medel för forsknings- och utvecklingsprojekt inom stiftelsens två fokusområden: Livsmedel respektive Klimat och miljö. Stiftelsen beviljar medel till projekt som stärker lantbruksnäringens konkurrenskraft och hållbarhet. Företagande och hållbarhet ska genomsyra alla projekt som beviljas medel.

Stiftelsen Lantbruksforskning fördelar forskningsmedel som är insamlade från branschen med motfinansiering av statliga medel. Stiftelsen ska därför finansiera forskning som leder till konkret nytta, ökad konkurrenskraft och lönsamhet för Sveriges lantbrukare – främst tillämpad forskning. Stiftelsen har ett tydligt krav på engagemang från aktörer från både näring och akademi i projekten och implementeringen är lika viktig som forsknings- och innovationsprocessen i sig. Två gränsöverskridande tvärvetenskapliga fokusområden finansieras inom stiftelsen: Livsmedel och Klimat och miljö. Ett företagande- och hållbarhetsperspektiv ska genomsyra den forskning som finansieras av stiftelsen. Ansökningar inom samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning som bidrar till lantbrukets utveckling välkomnas. 

En klar beskrivning av vad projektet förväntas leverera och vilka de främsta mottagarna är. Samtliga för projektet relevanta branschområden måste anges (kött, mjölk, matfågel, socker, potatis, växtodling, energi och biomassa). 

Projektets lönsamhetspotential för näringen måste beskrivas. 

Kom ihåg att kontakta aktuell näringsrepresentant som medsökande till projektet i god tid innan din ansökan skickas in – näringen ska vara delaktig i hela projektet och även i utformningen av det.

Livsmedel

Området Livsmedel omfattar framför allt produktion av animaliska och vegetabiliska råvaror och produkter inom lantbruksnäringen, för direkt humankonsumtion eller för vidare förädling inom livsmedelskedjan. De råvaror som produceras måste vara säkra och ha egenskaper som gör dem attraktiva och efterfrågade av konsumenter, industri, handel och storhushåll.  Produktionssystemen behöver vara både stabila och dynamiska för att klara klimatomställning och en ökad inhemsk produktion. Produktionen av livsmedel ska både öka och vara lönsam. Dessutom ska svinnet minska med hjälp av mer kunskap och förbättrade metoder i hela produktionskedjan. All forskning ska genomsyras av hållbara och goda affärsmöjligheter för den enskilde företagaren på gårdsnivå. Primärproduktionen av livsmedel ska kännetecknas av att vara hållbar och ta hänsyn till de nationella och globala målen såsom de presenteras i agenda 2030, det vill säga en säkrad tillgång på livsmedel och en minskad klimat- och miljöpåverkan. 

Klimat och miljö

I området Klimat och miljö bedöms forskning kring robusta, dynamiska, energieffektiva och klimatanpassade produktionssystem där de egna utsläppen av växthusgaser minskar så att lantbruksnäringarna blir klimatneutrala. Området innefattar resurseffektivisering, kretsloppsanpassning och minskad miljöpåverkan beträffande vatten, djurhållning, växtnäring och växtskydd, samt frågor om brukande för att bevara landskap och biologisk mångfald. Vidare behöver lantbruksnäringarnas potential att leverera förnybar energi för eget bruk och till omgivande samhälle stärkas ytterligare. Genom att tidigt identifiera nya samhällsbehov kan förutsättningar skapas för lönsam produktion av biomassa liksom för nya marknader för restprodukter. All forskning ska genomsyras av hållbara och goda affärsmöjligheter för den enskilde företagaren på gårdsnivå, samt att öka cirkulära strömmar. 

Handbok 2023 

Du hittar all nödvändig information om stiftelsens fokusområden, avgränsningar och krav, framgångsfaktorer och bedömningskriterier, samt ansöknings- och beredningsprocess i Handboken. Ansökningar som inte följer Handbokens instruktioner kommer automatiskt att avslås. 

Observera att handboken för 2023 är den som gäller och du ska inte använda tidigare versioner. Länk till handboken finns nedan. 

Här följer ett mycket kort utdrag av Handboken. 

Avgränsningar och krav 

Insamlande organisationer och partsamverkan 

Stiftelsen Lantbruksforskning finansierar forskning som har stor nytta och potential för näringen.  

Stiftelsen kräver att de sökande kommer från minst två organisationer och att projekten innefattar samverkan mellan näring och akademi. 

Projektet ska vara inom ett område av intresse för stiftelsens insamlande branscher. En näringsrepresentant skall finnas knuten till projektet i form av medsökande och vara en person från näringen med viktig kunskap och kompetens, som har betydelse för näring, bransch och insamlande organisationer, exempelvis lantbruksföretagare, rådgivare eller representant för en av de insamlande organisationerna. Projektdeltagare från insamlande branscher skall tillhöra någon av de insamlande organisationerna. 

I yttersta undantagsfall kan två fakulteter betraktas som två olika organisationer. Detta gäller i fall av tillämpad forskning där den konstellationen kan anses vara den enda möjliga. Avsaknaden av part från näringen skall då motiveras i ansökan. 

För information om vilka de insamlande organisationerna är, läs mer här!

Medfinansiering

I den årliga öppna utlysningen finns inget krav på medfinansiering i projekten.

Skoglig avgränsning 

Gällande forskning om energigrödor på åkermark så omfattar finansieringen sådana energigrödor där återställningen av åkermarken efter odling av energigrödor är möjlig att göra med maskiner som normalt finns på ett lantbruk. Forskning om grödor på åkermark, för bränsleändamål eller virke som är mer hemmahörande i skogsbruket hänvisas till andra finansiärer. 

Projektens storlek och längd

Ett- till treåriga projekt med ett sökt anslag upp till en miljon kronor per år rekommenderas. 

Utlysning i två steg   

Betoning på relevans och nytta i steg 1   

I det första steget skickar du in en idéskiss med projektbeskrivning om max tre sidor. Projektbeskrivningen i steg 1 ska vara skriven på svenska och innehålla projektkonstellation och rambudget. Ansökan bedöms av en branschgrupp utifrån relevans och potential för näringen. Branschgruppen avgör vilka ansökningar som ges möjlighet att gå vidare till steg 2.   

Relevans och vetenskaplig kvalitet i steg 2

De sökande som går vidare till steg 2 ges möjlighet att skicka in en fullskalig ansökan. Projektbeskrivningen, om max 10 sidor, ska skrivas på engelska. Den fullskaliga ansökan bedöms av en beredningsgrupp som består av vetenskapliga bedömare och relevansbedömare. I bedömningen vägs både vetenskaplig kvalitet och relevans för näringen in. 

Fördelning av medel 

Uppskattad ram för årets öppna utlysning är 40 miljoner kronor. 

Elektronisk ansökan

Du skickar in din ansökan elektroniskt i stiftelsens ansökningssystem. I ansökan gäller elektronisk signering för huvud- och medsökande samt ansvarig chef, samt att den har en modifierad budgetdel för att tydliggöra stiftelsens riktlinjer gällande overhead om max 25% påslag på löner och förbrukningsmaterial, samt gällande redovisning av samtliga sökandes deltagande i projektet. Läs mer i Handboken.

Observera att du måste ha rapporterat eventuella tidigare projekt vid överenskommen tidpunkt för att kunna beviljas medel till nya projekt.   

Viktiga datum och tider 

  • Steg 1 öppnar 3 april, 12.00  
  • Steg 1 stänger 13 juni, 14.00 
  • Steg 2 öppnar 22 augusti, 12.00 
  • Steg 2 stänger 21 september, 14.00 
  • Styrelsen tar beslut i december 2023   

Välkommen med din ansökan! 

Stiftelsens ansökningssystem

Handbok

Support

Lina Bengtsson, forskningssekreterare, 070-309 84 54, lina.bengtsson@lantbruksforskning.se

Anna Pers, forskningssekreterare, 0733-46 24 30, anna.pers@lantbruksforskning.se  

Yvonne M. Airosa, administration & support, 0767-75 35 42, yvonne.miettinen@lantbruksforskning.se

Stiftelsen Hästforskning   

Sökande till Stiftelsen Hästforskning hänvisas till hastforskning.se.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev