Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Två riktade utlysningar – Framtidens jordbruks- & miljöteknik – stängd

Stiftelsen JTI (S-JTI) utlyser härmed forskningsmedel för två riktade satsningar. Utlysningarna är en del av S-JTIs strategiska programsatsning om totalt 50 miljoner kronor under perioden 2019-2027.

Utlysningsområden

Utifrån S-JTIs FoU-program samt de syntesrapporter och projekt som har inkommit från stiftelsens tidigare utlysningar, har stiftelsen beslutat att öppna två utlysningar, kopplade till nedanstående respektive målområden:

 • Recirkulation (8 MSEK)
 • Vatten (8 MSEK)

1. Recirkulation

Utifrån målområdena Hållbar produktion inom jordbruks- & miljöteknik samt Produktionsteknik, öppnar S-JTI för ansökningar riktade mot ökad återföring av näringsämnen och organisk substans i restprodukter till jordbruket.

Enligt det nationella etappmålet (Naturvårdsverket) skall senast år 2023 minst 75 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring och biogas tas tillvara. Dessutom innebär en revidering av EU:s avfallslagstiftning att allt matavfall ska insamlas separat från år 2024, vilket kommer att ställa krav på en ökad insamling från handel, grossister med flera. Därmed kommer behovet att förbehandla förpackat livsmedelsavfall att öka.

Mineraler i handelsgödsel är en ändlig resurs. Med rådande omvärldsläge med kraftig prisökning på handelsgödsel, förväntas en ökad efterfrågan på inhemsk recirkulerad växtnäring.

På en globaliserad marknad där prissättning av el och gas kraftigt har ökat lantbrukets kostnader, kan en inhemsk produktion av förnybar energi i form av biogas förväntas få en ökad roll. Gödselgasstödet är ett projekt som slutar 2023. Det återstår att se om gödselgasstödet förlängs. Regeringen har i budgetpropositionen för 2022 avsatt 500 miljoner kronor i syfte att öka produktionen av biogas och stärka producenternas konkurrenskraft. Produktion av biogas som uppgraderas till samma kvalitet som naturgas ska ges ett stöd på högst 30 öre per kilowattimme.

REPowerEU

EU-kommissionen vill se kraftig ökning av förnybar gas. I initiativet lyfts biogas och förnybar vätgas fram som mycket viktiga i arbetet med att hantera de ökade energipriserna, återställa gaslagren samt minska beroende av importerad gas. Bland annat innehåller REPowerEU en målsättning för kraftigt ökad produktion av biogas i EU till närmare 350 TWh år 2030.

Ansökningarna kan avse utveckling av existerande och nya system/tekniker eller försök/demonstration av tillämpning av existerande, men inom detta område oprövade lösningar.

Vi ser gärna att ansökningarna strävar efter att möta något eller några av följande områden: 

 1. Biokol som kolsänka
 2. Inblandning av återvunnen fosfor i mineralgödsel
 3. Ökad biogasproduktion ur matavfall eller gödsel, eller ökad biogödselproduktion vid biogasproduktion
 4. Förädling av biogödsel (avvattning, plast (silning)
 5. Produktifiering, pelletering, lagring, anpassning till olika jordmåner 
 6. Eko-odling – godkända gödselmedel.

Vi ser gärna att ansökan bygger vidare på, eller knyter an till, tidigare finansierade projekt inom området.

Då S-JTIs finansiering ligger långt upp i TRL-skalan och nära nyttiggörande är det av stor vikt att projektets kommunikationsinsatser är sådana att kunskapen når ut till behovsägarna samt implementeras (budget skall finnas för detta avsnitt).

2. Vatten

Utifrån målområdena Smart farming & produktutveckling samt Hållbar produktion inom jordbruks- och miljöteknik, öppnar S-JTI för ansökningar riktade mot vatten och resurseffektiv vattenhantering.

Vatten är centralt i odlingen, där brist på vatten kan utgöra ett problem, men perioder av för mycket vatten vara ett ännu större problem. I ett förändrat klimat kommer rätt tillgång på vatten för jordbruket få en allt viktigare roll. I denna utlysning önskar vi lyfta fram vattnets roll för att öka produktionen.

Arbetet för att renat avloppsvatten kan återanvändas för internt bruk i reningsverk, för externt bruk i industri eller till bevattning samt för eventuell infiltrering för att öka grundvattenbildningen bör stimuleras. För att detta ska vara möjligt är det viktigt att öka provtagning på utgående avloppsvatten, utreda om fler reningssteg ska installeras och om avancerad rening av föroreningar behövs. Det kan också behöva utredas vilken påverkan en mindre tillförsel av renat avloppsvatten får för flödet i recipienten, innan en ändring kan genomföras.

Vi ser gärna att ansökningarna strävar efter att möta något eller några av följande områden:

 1. Utveckla hur avvattningssystemet bör utformas och dimensioneras för att öka produktionen med hänsyn till förändrat klimat, moderna odlingssystem, dagens miljökrav eller för att minska framtidens underhållskostnader
 2. Utveckla lösningar för alternativ vattenanvändning till bevattning, som till exempel användning av dräneringsvatten för bevattning genom kombination av reglerbar dränering och bevattningssystem
 3. Recirkulation av vatten/återföra vatten för användning inom lantbruket och i olika industriella processer (så kallet tekniskt vatten).

Vi ser gärna att ansökan bygger vidare på, eller knyter an till, tidigare finansierade projekt inom området.

Då S-JTIs finansiering ligger långt upp i TRL-skalan och nära nyttiggörande är det av stor vikt att projektets kommunikationsinsatser är sådana att kunskapen når ut till behovsägarna samt implementeras (budget skall finnas för detta avsnitt).

Avgränsningar

Sökande i stiftelsens utlysningar ska visa på var i TRL-skalan den föreslagna satsningen fokuserar. Technology Readiness Level (TRL) är en metod som bland används inom Horisont 2020 för att beteckna en teknologis mognadsgrad. Mätsystemet ger en förståelse för teknologistatus i hela innovationskedjan. Läs gärna mer i FoU-programmet.

Sökande och samverkan

Huvudsökande ska ha doktorsexamen eller motsvarande väl dokumenterad forskningskompetens. Utlysningen vänder sig till forskare inom alla discipliner. Varje projekt ska bestå av sökande från minst två organisationer och gärna inkludera en bredare samverkan mellan forskare, rådgivare, odlare och andra aktörer för att öka frågeställningens relevans och tillämpning i praktiken. Stiftelsen ser positivt på att ansökan samordnas eller växlas upp med pågående eller kommande relevanta satsningar eller centrumbildningar.

Publicering av forskningsresultat

Huvudsökande ska garantera att deras forskningsresultat finns tillgängliga via Open Access inom sex månader från publiceringen. Finansiering för publiceringskostnader i tidskrifter som utnyttjar Open Access kan inkluderas som en direkt kostnad i ansökningar för forskningsprojekt.

Ansökningar

Ansökan görs genom Stiftelsen Lantbruksforsknings ansökningssystem. Information om hur ansökningen går till finns i vår handbok.

Observera att ansökningssystemet nyligen har uppdaterats. Uppdateringen medför elektronisk signering för huvud- och medsökande samt ansvarig chef, samt har en modifierad budgetdel. Vi ber om ursäkt på förhand om det inledningsvis skulle visa sig resultera i någon bug.

Det uppdaterade ansökningssystem använder samma webbadress som tidigare så du som sparat sidan som favorit på datorn kommer per automatik att komma till vår uppdaterade version. Dock kräver den nya uppdateringen att man loggar in via Bank-ID. Här finns en lathund för inloggning.

Den sökande kan i denna utlysning skriva sin ansökan på svenska eller engelska.

 • Utlysningen öppnar 1:a juni kl. 12.00 och stänger 1:a september klockan 12.00.
 • Beslut om finansiering tas i slutet av november.

Sökt belopp för projekten kan vara upp till 1 MSEK/år i 3 år.

Projektets totalbudget sätts samman av sökt belopp samt medfinansiering. I projektets totalbudget krävs en medfinansiering av minst 25% (inklusive in-kind från universitet och/eller näringen). Omkostnadpåslaget (OH) får vara maximalt 25%.

Kontakt

Ordförande S-JTI: Wictoria Bondesson
010-1844 540, wictoria.bondesson@lrf.se

Administration: Yvonne M Airosa
0767-75 35 42 yvonne.miettinen@lantbruksforskning.se

Utlysning av medel till fyra industridoktorander Regionala utlysningen 2023 Riktad utlysning till projekt om företagsledning och riskhantering – stängd Två riktade utlysningar – Framtidens jordbruks- & miljöteknik – stängd Grödor för nya proteinfoderkällor som tillgodoser begränsande aminosyror i en balanserad och optimerad foderstat Två riktade utlysningar - Framtidens jordbruks- & miljöteknik - Avslutad Riktad utlysning av forskningsmedel till projekt inom växtskydd till nytta för svensk trädgårdsproduktion Stiftelsen Lantbruksforskning utlyser medel för en kunskapssammanställning om vall ur ett foderperspektiv Samverkansutlysning med SLU inom ramen för programmet Hållbara dieter - avslutad Två riktade utlysningar - Framtidens jordbruks- & miljöteknik ​Regionala utlysningen 2020, avslutad ​Riktad utlysning - Framtidens jordbruks- & miljöteknik, avslutad Riktad utlysning för en hållbar utveckling av svensk trädgårdsproduktion, avslutad Regionala utlysningen 2019, avslutad Riktad utlysning för en hållbar utveckling av svensk trädgårdsproduktion, stängd The Swedish Farmers’ Foundation for Agricultural Research launches a call for project proposals on the theme of “Sustainable diets from sustainable food chains”, avslutad Stiftelsen Lantbruksforskning i samarbete med Formas utlyser forskningsmedel för integrerat växtskydd (IPM) inom trädgårdsproduktion, stängd Stiftelsen Lantbruksforskning utlyser medel för forskning om mjölkråvarans kvalitet, stängd Riktad utlysning av medel till regionala forskningsfinansiärer 2018, stängd Riktad utlysning av medel till regionala forskningsfinansiärer 2017, avslutad Riktad utlysning av medel till de nationella fältförsöken 2017, avslutad Riktad utlysning av medel till regionala forskningsfinansiärer 2016, avslutad Riktad utlysning av medel till de nationella fältförsöken 2016, avslutad
Prenumerera på vårt nyhetsbrev