Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Grödor för nya proteinfoderkällor som tillgodoser begränsande aminosyror i en balanserad och optimerad foderstat

En samverkanssatsning mellan vegetabilie- och animalieforskning.

Bakgrund, syfte och inriktning

Dagens djurhållning är till stor del beroende av inblandning av högvärdigt proteinfoder med en aminosyraprofil som tillgodoser behovet av de mest begränsande essentiella aminosyrorna, för att djuret skall kunna bygga nya proteiner och därmed kunna producera optimalt. Ett visst beroende finns idag av soja som proteinfoderkälla i animalieproduktionen vilket inte är ett miljömässigt hållbart alternativ. Inhemska foderalternativ med likvärdig eller bättre aminosyraprofil finns men är begränsade då efterfrågan är högre än utbudet, med höga råvarupriser som följd, varför möjligheten till användning i djurfoder har begränsats ytterligare. Men potential bör finnas för nya inhemska vegetabiliska proteinfoderkällor med likvärdig eller bättre aminosyrasammansättning jämfört med soja.

Syfte och inriktning

Den aktuella utlysningen riktas främst mot framtagande av nya sorter av befintliga grödor eller genom nya grödor, som har ett högt tillgängligt innehåll av de aminosyror som är begränsande för djurslaget i fråga, samt fördelaktigt, med positiva egenskaper för smaklighet och djurhälsa. Projekt som genererar en produkt av behandling av befintliga grödor, vallar, eller biprodukter för utvinnande av högvärdigt protein för animaliefoder omfattas till viss del förutsatt att framställningskostnad inte överstiger ekonomiska vinningen i att använda produkten i foderstaten.

Satsningen täcker in vegetabiliska proteinfoderkällor för samtliga djurslag. Potentiella projekt väntas klassas som behovsdriven forskning. I TRL-skalan förväntas de sannolikt hamnar under ”Tillämpad forskning, laboratorieverifiering” eller ”Grundläggande forskning”, möjligen även ”Produktutveckling”.

Budget

Utlysningen omfattar 7 miljoner kronor till finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt med projektstart under 2022, dock tidigast april 2022. Medel kan sökas för högst tre år med ett sökt belopp på max 1 miljon per år. Projektansökningarna skall ha högsta vetenskaplig kvalitét.

Stiftelsen Lantbruksforskning kräver 25% medfinansiering i denna utlysning. Projektets budget redovisas i sin helhet i ansökan men sökande kan endast söka 75% av medlen från Stiftelsen Lantbruksforskning. Både medfinansiering in-kind och kontanta medel ska redovisas i ansökans budget. Anvisningar för ansökan finns i Handboken och i ansökningssystemet.

Sökande och samverkan

Huvudsökande skall ha doktorsexamen eller motsvarande väl dokumenterad forskningskompetens. Samverkan mellan forskare, och näringen och/eller rådgivare bör eftersträvas för att möjliggöra spridningen och tillämpningen av resultaten. Näringen skall ha en aktiv roll i projektet som medsökande i forskargruppen. Detta för att stärka projektens relevans och potential. Internationell samverkan välkomnas.

Publicering av forskningsresultat

Huvudsökande ska garantera att deras forskningsresultat finns tillgängliga via Open Access inom sex månader från publiceringen. Finansiering för publiceringskostnader i tidskrifter som utnyttjar Open Access kan inkluderas som en direkt kostnad i ansökningar för forskningsprojekt. Beviljade projekt förväntas även kommunicera resultaten populärvetenskapligt för omsättning av resultaten i praktiska näringen.

Utlysning, bedömning och beslut

Utlysningen öppnar den 29 oktober och stänger den 31 januari 2022 kl. 14.00. Samtliga fullskaliga ansökningar skrivs på engelska enligt anvisningar på www.lantbruksforskning.se och instruktioner för riktade utlysningar i handboken. Bedömningen sker enligt stiftelsens rutin för Riktade utlysningar (se handboken). Beslut tas på Stiftelsen Lantbruksforsknings styrelsemöte i mars 2022.

Kontaktinformation

Lina Bengtsson, forskningssekreterare animalier
070-309 84 34
Lina.Bengtsson@lantbruksforskning.se

Kjell Ivarsson, forskningssekreterare vegetabilier (vik)
010-184 43 60
kjell.ivarsson@lrf.se

Mattias Norrby, forskningschef
0767-70 82 10
mattias.norrby@lantbruksforskning.se

Yvonne M. Airosa, teknisk support
0767 753 542
yvonne.miettinen@lantbruksforskning.se

Utlysning av medel till fyra industridoktorander Regionala utlysningen 2023 Riktad utlysning till projekt om företagsledning och riskhantering – stängd Två riktade utlysningar – Framtidens jordbruks- & miljöteknik – stängd Grödor för nya proteinfoderkällor som tillgodoser begränsande aminosyror i en balanserad och optimerad foderstat Två riktade utlysningar - Framtidens jordbruks- & miljöteknik - Avslutad Riktad utlysning av forskningsmedel till projekt inom växtskydd till nytta för svensk trädgårdsproduktion Stiftelsen Lantbruksforskning utlyser medel för en kunskapssammanställning om vall ur ett foderperspektiv Samverkansutlysning med SLU inom ramen för programmet Hållbara dieter - avslutad Två riktade utlysningar - Framtidens jordbruks- & miljöteknik ​Regionala utlysningen 2020, avslutad ​Riktad utlysning - Framtidens jordbruks- & miljöteknik, avslutad Riktad utlysning för en hållbar utveckling av svensk trädgårdsproduktion, avslutad Regionala utlysningen 2019, avslutad Riktad utlysning för en hållbar utveckling av svensk trädgårdsproduktion, stängd The Swedish Farmers’ Foundation for Agricultural Research launches a call for project proposals on the theme of “Sustainable diets from sustainable food chains”, avslutad Stiftelsen Lantbruksforskning i samarbete med Formas utlyser forskningsmedel för integrerat växtskydd (IPM) inom trädgårdsproduktion, stängd Stiftelsen Lantbruksforskning utlyser medel för forskning om mjölkråvarans kvalitet, stängd Riktad utlysning av medel till regionala forskningsfinansiärer 2018, stängd Riktad utlysning av medel till regionala forskningsfinansiärer 2017, avslutad Riktad utlysning av medel till de nationella fältförsöken 2017, avslutad Riktad utlysning av medel till regionala forskningsfinansiärer 2016, avslutad Riktad utlysning av medel till de nationella fältförsöken 2016, avslutad
Prenumerera på vårt nyhetsbrev