Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Riktad utlysning av forskningsmedel till projekt inom växtskydd till nytta för svensk trädgårdsproduktion

Utlysningen är en del av Stiftelsens och Formas strategiska programsatsning på trädgårdsområdet. Denna gång riktas pengarna till forskning om växtskydd och växtskadegörare med det övergripande målet om ökad konkurrenskraft och hållbarhet i svensk yrkesmässig trädgårdsproduktion. Trädgårdsnäringen omfattar odling av grönsaker på friland och i växthus, potatis, bär, frukt, samt prydnadsväxter i växthus och plantskoleväxter. I denna utlysning inkluderas även proteingrödor för humankonsumtion i spannet av kulturer. Utlysningen är öppen mellan 1 december 2020 och 25 mars 2021 och har en total budget på 8,5 miljoner kronor.

Bakgrund

Formas föreslog i regeringsuppdraget ”Växtskyddsforskning för hållbarhet och konkurrenskraft” 2016 att en särskild satsning på trädgårdsforskning borde genomföras och Formas Forskarråd beslutade i april 2017 att avsätta upp till 30 miljoner kronor för en satsning på ökad kunskap och konkurrenskraft i trädgårdsområdet och att satsningen skulle göras med Stiftelsen Lantbruksforskning. Parterna avsåg att gemensamt finansiera en strategisk programsatsning inom trädgårdsområdet inklusive integrerat växtskydd (IPM). Satsningen skulle generera ny kunskap som bidrar till en hållbar utveckling av det svenska trädgårdsområdet på kort och lång sikt samt ge trädgårdsnäringen möjlighet att bli internationellt konkurrenskraftig med en hållbar produktion av hög kvalitet. Nu utlyser Stiftelsen tillsammans med Formas den sista delen av denna satsning.

I Livsmedelsstrategin beskrivs en konkurrenskraftig trädgårdsnäring som viktig för svensk livsmedelsförsörjning. I det ingår bland annat ett hållbart, säkert och väl utvecklat växtskydd. Detta är viktigt för näringen och mer forskning om skadegörare och en bredd av metoder att hantera dem är ett sätt att närma sig målet om stärkt konkurrenskraft. Svensk trädgårdsnäring har ett samlat produktionsvärde på omkring 6 miljarder kronor och sysselsätter nära 15 000 personer i hela landet (Jordbruksverket, 2020). Produktionen står inför stora utmaningar vad gäller konkurrenskraft och lönsamhet. Bristen på fullgott växtskydd är en central fråga i den problematiken.

Denna utlysning inom trädgårdsvetenskaperna inriktas på växtskydd och växtskadegörare.  Utbudet av kemiskt växtskydd och växtskyddsstrategier i svensk trädgårdsproduktion är mycket snävt och därför blir integrerade metoder, där olika aspekter av odlingsteknik och biologi tas i beaktande, avgörande för framgångsrik hantering av växtskadegörare och ogräs. Trädgårdsnäringen består av ett stort antal produktionsgrenar - prydnadsväxter i växthus och grönsaker på friland är exempel på produktionsgrenar som ingår, och som skiljer sig mycket åt - och kunskaper om växtskydd behövs inom alla näringens verksamhetsområden. Klimatförändringar, ökad global handel med växter och växtprodukter, tillsammans med lagstiftning om hållbar användning av växtskyddsmedel, om farliga växtskadegörare och om invasiva främmande arter gör behoven av ökad kunskap på området än viktigare. 

Syfte och inriktning

Utlysningen syftar till att öka kunskapen om växtskydd som kan få avgörande betydelse för trädgårdsproduktion. Utlysningens övergripande mål är att beviljade projekt skall bidra till en konkurrenskraftig och hållbar utveckling av trädgårdsområdet. Det är också positivt om forskningen kan bidra till ett minskat beroende av kemiskt växtskydd.

Med trädgårdsnäringen avses här odling av grönsaker på friland och i växthus, potatis, bär, frukt, samt prydnadsväxter i växthus och plantskoleväxter. I denna utlysning inkluderas även proteingrödor för humankonsumtion i spannet av kulturer.

Ansökningar med fokus på generell kunskap inom växtskydd som kan få avgörande betydelse för trädgårdsproduktion välkomnas. Skadegörarnas biologi, mekanismer för angrepp och försvar, odlingsteknik i växthus och på friland, markvetenskapliga aspekter av växtskydd och integrerade växtskyddsstrategier som minskar skadetryck och ogräs är exempel på områden som är intressanta. Även utveckling av metoder för hantering av restavfall kopplat till användning av växtskyddsmedel kan komma på fråga. 

Budget

Utlysningen omfattar 8,5 miljoner kronor till finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt under perioden 2021–2024. Projekten förväntas starta under 2021 dock tidigast 1 juli 2021. Medel kan sökas för högst tre år med ett sökt belopp på max 1 miljon per år. Projektansökningarna skall ha högsta vetenskaplig kvalitét.

Stiftelsen Lantbruksforskning kräver 25% medfinansiering i denna utlysning. Projektets budget redovisas i sin helhet i ansökan men sökande kan endast söka 75% av medlen från Stiftelsen Lantbruksforskning. Både medfinansiering in-kind och kontanta medel ska redovisas i budgeten. Anvisningar för ansökan finns i Handboken och i ansökningssystemet.

Sökande och samverkan

Huvudsökande skall ha doktorsexamen eller motsvarande väl dokumenterad forskningskompetens. Samverkan mellan forskare, industri, rådgivare och/eller odlare bör eftersträvas för att möjliggöra spridningen och tillämpningen av resultaten. Näring skall ha en aktiv roll i projektet. Detta för att stärka projektens relevans och potential. Internationell samverkan välkomnas.

Publicering av forskningsresultat

Huvudsökande ska garantera att deras forskningsresultat finns tillgängliga via Open Access inom sex månader från publiceringen. Finansiering för publiceringskostnader i tidskrifter som utnyttjar Open Access kan inkluderas som en direkt kostnad i ansökningar för forskningsprojekt.

Utlysning, bedömning och beslut

Utlysningen öppnar 1 december. Samtliga fullskaliga ansökningar skrivs på engelska (se handboken) och ska ha inkommit senast den 25 mars 2021 klockan 14:00 till Stiftelsen Lantbruksforskning enligt anvisningar på www.lantbruksforskning.se och instruktioner för riktade utlysningar i handboken 2018. Bedömningen sker enligt stiftelsens rutin för Riktade utlysningar (se handboken). Beslut tas på Stiftelsen Lantbruksforsknings styrelsemöte i juni 2021.

Kontaktinformation

Anna Pers, forskningssekreterare
0733-46 24 30
anna.pers@lantbruksforskning.se

Yvonne M. Airosa, administration & support
0767-75-35-42
yvonne.miettinen@lantbruksforskning.se

Utlysning av medel till fyra industridoktorander Regionala utlysningen 2023 Riktad utlysning till projekt om företagsledning och riskhantering – stängd Två riktade utlysningar – Framtidens jordbruks- & miljöteknik – stängd Grödor för nya proteinfoderkällor som tillgodoser begränsande aminosyror i en balanserad och optimerad foderstat Två riktade utlysningar - Framtidens jordbruks- & miljöteknik - Avslutad Riktad utlysning av forskningsmedel till projekt inom växtskydd till nytta för svensk trädgårdsproduktion Stiftelsen Lantbruksforskning utlyser medel för en kunskapssammanställning om vall ur ett foderperspektiv Samverkansutlysning med SLU inom ramen för programmet Hållbara dieter - avslutad Två riktade utlysningar - Framtidens jordbruks- & miljöteknik ​Regionala utlysningen 2020, avslutad ​Riktad utlysning - Framtidens jordbruks- & miljöteknik, avslutad Riktad utlysning för en hållbar utveckling av svensk trädgårdsproduktion, avslutad Regionala utlysningen 2019, avslutad Riktad utlysning för en hållbar utveckling av svensk trädgårdsproduktion, stängd The Swedish Farmers’ Foundation for Agricultural Research launches a call for project proposals on the theme of “Sustainable diets from sustainable food chains”, avslutad Stiftelsen Lantbruksforskning i samarbete med Formas utlyser forskningsmedel för integrerat växtskydd (IPM) inom trädgårdsproduktion, stängd Stiftelsen Lantbruksforskning utlyser medel för forskning om mjölkråvarans kvalitet, stängd Riktad utlysning av medel till regionala forskningsfinansiärer 2018, stängd Riktad utlysning av medel till regionala forskningsfinansiärer 2017, avslutad Riktad utlysning av medel till de nationella fältförsöken 2017, avslutad Riktad utlysning av medel till regionala forskningsfinansiärer 2016, avslutad Riktad utlysning av medel till de nationella fältförsöken 2016, avslutad
Prenumerera på vårt nyhetsbrev