Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Riktad utlysning av medel till de nationella fältförsöken 2017, avslutad

Stiftelsen Lantbruksforskning har beviljat tio miljoner kronor till fältförsök under 2017. I summan ingår en miljon kronor som tidigare år samlats in direkt av Hushållningssällskapen från handeln.

Stiftelsen Lantbruksforskning har under 2016 övergått till en ny modell för att finansiera Hushållningssällskapens regionala försöksverksamhet, de så kallade Sverigeförsöken. En nyhet är att beslut tas redan året innan försöken genomförs, vilket möjliggör bättre framförhållning. Det innebär att beslut för både 2016 och 2017 har tagits under första halvåret 2016.

Totalt kommer 49 projekt att finansieras inom områdena odlingsmaterial, vall, växtnäring, växtskydd, ogräs, jordbearbetning och vatten. Stiftelsens beslut om basfinansiering av Sverigeförsöken gäller under förutsättning att näringen fortsatt deltar i finansieringen och samlar in tillräckliga medel.

Följande fältförsök finansieras inom utlysningen

 • Tillskottsbevattning i höstvete
 • Reducerad jordbearbetning i jämförelse med konventionell plöjning
 • Etableringsförsök höstraps
 • Kvävestrategier i höstvete
 • Kväveform och strategier och tidpunkt i höstvete
 • kvävestrategier i maltkorn
 • Winterfitness i höstkorn
 • Winterfitness i höstvete
 • Avloppsslam - effekt på gröda och jord
 • Kvävestrategier och tidpunkt i höstraps
 • Tillväxtreglering i höstvete
 • Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår
 • Vitgröe och örtogräs i höstvete, höst och vår
 • Renkavle och örtogräs i höstvete, höst och vår
 • Örtogräs i höstvete, höst och vår
 • Sort-såtidpunkt av vårkorn för att bekämpa renkavle
 • Ogräs, speciellt svinmålla
 • Örtogräs i höstraps
 • Kvickrot och örtogräs i höstvete, vår
 • Kvävegödsling och strategi i vall
 • Svavelgödsling och strategi i vall
 • Vallväxtsortprovning kompletterande och södra Sverige
 • Vallväxtsortprovning kompletterande och norra Sverige
 • Vallväxtsortprovning i konkurrens
 • Ensilagemajs
 • Sortprovning bas
 • Sortprovning kompletterande sortförsök
 • Sortprovning Norrland
 • Höstvete-sort-behandling, förfrukt höstvete
 • Höstvete fusarium
 • Höstvete-sort-såtidpunkt
 • Höstvete-sort-kväve
 • Vårvete sort fusarium
 • Havre sort fusarium
 • Vårkorn-sort-kväve
 • Strategier mot svartpricksjuka i höstvete i Mellansverige
 • Effekt och förändring hos fungicider i höstvete i Skåne
 • Effekt av fungicider mot gulrost i höstvete eller mottagligt rågvete
 • Referensförsök i höstvete i Mellansverige
 • Strategier mot Spetoria tritici i höstvete i Sydsverige
 • Strategier mot bladfläcksvampar  i vårkorn i Mellansverige
 • Strategier mot bladfläcksvampar  i vårkorn i Sydsverige
 • Effekt av förändring hos fungicider i vårkorn
 • Referensförsök för svampbekämpning i vårkorn
 • Svampbekämpning i höstrapsens blomning, inverkan på skördetidpunkt
 • Bladmögelbekämpning i matpotatis
 • Betning mot kornets bladfläcksjuka Drechslera teres
 • Betning mot flygsot i vårkorn
 • Strategier mot åkersnigel

Branschråd

Stiftelsen Lantbruksforsknings branschråd för de nationella fältförsöken ansvarar för att bedöma framtida behov, beredning och uppföljning av fältförsöksprogrammet. Branschrådets förslag har utgjort underlag för stiftelsens beslut. Branschrådet består av:

 • Ingemar Gruvaeus, Yara, ordförande  
 • Cecilia Lerenius, Jordbruksverket 
 • Anders Hugosson, lantbruksföretagare 
 • Annelie Lundkvist, SLU  
 • Pär-Johan Lööf, Lantmännen  
 • Lars Ericsson, länsstyrelsen i Västerbotten  
 • Ulf Ohlsson, lantbruksföretagare  
 • Lars Elfverson, lantbruksföretagare  
 • Irene Bohman, länsstyrelsen i Kalmar  
 • Fredrik Andersson, lantbruksföretagare  
 • Per Axelsson, rådgivare

Frågor

Kontakta stiftelsens forskningschef Kjell Malmlöf med frågor kring utlysningen 

Utlysning av medel till fyra industridoktorander Regionala utlysningen 2023 Riktad utlysning till projekt om företagsledning och riskhantering – stängd Två riktade utlysningar – Framtidens jordbruks- & miljöteknik – stängd Grödor för nya proteinfoderkällor som tillgodoser begränsande aminosyror i en balanserad och optimerad foderstat Två riktade utlysningar - Framtidens jordbruks- & miljöteknik - Avslutad Riktad utlysning av forskningsmedel till projekt inom växtskydd till nytta för svensk trädgårdsproduktion Stiftelsen Lantbruksforskning utlyser medel för en kunskapssammanställning om vall ur ett foderperspektiv Samverkansutlysning med SLU inom ramen för programmet Hållbara dieter - avslutad Två riktade utlysningar - Framtidens jordbruks- & miljöteknik ​Regionala utlysningen 2020, avslutad ​Riktad utlysning - Framtidens jordbruks- & miljöteknik, avslutad Riktad utlysning för en hållbar utveckling av svensk trädgårdsproduktion, avslutad Regionala utlysningen 2019, avslutad Riktad utlysning för en hållbar utveckling av svensk trädgårdsproduktion, stängd The Swedish Farmers’ Foundation for Agricultural Research launches a call for project proposals on the theme of “Sustainable diets from sustainable food chains”, avslutad Stiftelsen Lantbruksforskning i samarbete med Formas utlyser forskningsmedel för integrerat växtskydd (IPM) inom trädgårdsproduktion, stängd Stiftelsen Lantbruksforskning utlyser medel för forskning om mjölkråvarans kvalitet, stängd Riktad utlysning av medel till regionala forskningsfinansiärer 2018, stängd Riktad utlysning av medel till regionala forskningsfinansiärer 2017, avslutad Riktad utlysning av medel till de nationella fältförsöken 2017, avslutad Riktad utlysning av medel till regionala forskningsfinansiärer 2016, avslutad Riktad utlysning av medel till de nationella fältförsöken 2016, avslutad
Prenumerera på vårt nyhetsbrev