Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Riktad utlysning för en hållbar utveckling av svensk trädgårdsproduktion, avslutad

Stiftelsen Lantbruksforskning i samarbete med Formas utlyser härmed medel till forskning och utveckling inom integrerade odlingssystem i trädgårdsproduktion. Utlysningen gäller bidrag till tvärvetenskapliga projekt med direkt och hög relevans för svensk trädgårdsproduktion. Utlysningen omfattar upp till 14 miljoner kronor under perioden 2020-2023. Projekten förväntas starta under 2020. Medel kan sökas för högst tre år.

Vi välkomnar ansökningar för tvärvetenskapligt projekt med fokus på integrerat odlingssystem inom trädgårdsproduktion som lyckats koordinera studier om integrerat växtskydd med minst en annan odlingsaspekt (t.ex markens produktionsförmåga, integrerad växtnäring, integrerad bevattning och energikonsumtion, arbetsmiljö lönsamhet och sociala förhållanden, produktkvalitet och livsmedelsäkerhet).  

Det övergripande målet är att beviljade projekt skall bidra till en konkurrenskraftig och hållbar utveckling av landets trädgårdsproduktion samt minska beroendet av växtskyddsmedel inom branschen. Projektansökningarna skall vara av högsta vetenskapliga kvalitét. Med trädgårdsnäringen avses här odling av grönsaker, potatis, bär, frukt, samt prydnads- och plantskoleväxter.  

Sökande och samverkan 

Huvudsökande skall ha doktorsexamen eller motsvarande väl dokumenterad forskningskompetens. Huvudsökande ska koordinera projektet. Utlysningen vänder sig till forskare inom alla discipliner. Varje projekt ska bestå av sökande från minst två organisationer och gärna inkludera en bredare samverkan mellan forskare, rådgivare, odlare och andra aktörer för att öka förutsättningarna för en hög relevans och praktisk tillämpbarhet av projektet inom näringen. Projekt som inkluderar doktorander och postdoktorer välkomnas. En strävan efter att samordna arbetet internationellt uppmuntras. 

Budget 

Tvärvetenskapligt projekt (minst 2 odlingsaspekter) kan söka för en budget från Stiftelsen på upp till 4 miljoner kr för 3 år. Ytterligare upp till 1 miljon kr kan budgeteras för varje extra odlingsaspekt som studeras i projektet. I projektets totalbudget krävs en medfinansiering av minst 25% (inkl. in kind från universitet och/eller näringen) som tydligt ska framgå i ansökan. 

Publicering av forskningsresultat 

Huvudsökande ska garantera att deras forskningsresultat finns tillgängliga via Open Access inom sex månader från publiceringen. Finansiering för publiceringskostnader i tidskrifter som utnyttjar Open Access kan inkluderas som en direkt kostnad i ansökningar för forskningsprojekt. 

Ansökningar 

Samtliga ansökningar ska ha inkommit senast den 17 juni 2019 kl 15.00 till Stiftelsen Lantbruksforskning enligt anvisningar för fullskaliga ansökningar i handboken och vara skrivna på engelska. En beskrivning av projektets koordinationsarbete måste ingå i ansökan.

Kontakt

Eve Roubinet, forskningssekreterare 
0767-70 82 10 eve.roubinet@lantbruksforskning.se

Yvonne M. Airosa, administration & support 
0767-75 35 42 yvonne.miettinen@lantbruksforskning.se

Utlysning av medel till fyra industridoktorander Regionala utlysningen 2023 Riktad utlysning till projekt om företagsledning och riskhantering – stängd Två riktade utlysningar – Framtidens jordbruks- & miljöteknik – stängd Grödor för nya proteinfoderkällor som tillgodoser begränsande aminosyror i en balanserad och optimerad foderstat Två riktade utlysningar - Framtidens jordbruks- & miljöteknik - Avslutad Riktad utlysning av forskningsmedel till projekt inom växtskydd till nytta för svensk trädgårdsproduktion Stiftelsen Lantbruksforskning utlyser medel för en kunskapssammanställning om vall ur ett foderperspektiv Samverkansutlysning med SLU inom ramen för programmet Hållbara dieter - avslutad Två riktade utlysningar - Framtidens jordbruks- & miljöteknik ​Regionala utlysningen 2020, avslutad ​Riktad utlysning - Framtidens jordbruks- & miljöteknik, avslutad Riktad utlysning för en hållbar utveckling av svensk trädgårdsproduktion, avslutad Regionala utlysningen 2019, avslutad Riktad utlysning för en hållbar utveckling av svensk trädgårdsproduktion, stängd The Swedish Farmers’ Foundation for Agricultural Research launches a call for project proposals on the theme of “Sustainable diets from sustainable food chains”, avslutad Stiftelsen Lantbruksforskning i samarbete med Formas utlyser forskningsmedel för integrerat växtskydd (IPM) inom trädgårdsproduktion, stängd Stiftelsen Lantbruksforskning utlyser medel för forskning om mjölkråvarans kvalitet, stängd Riktad utlysning av medel till regionala forskningsfinansiärer 2018, stängd Riktad utlysning av medel till regionala forskningsfinansiärer 2017, avslutad Riktad utlysning av medel till de nationella fältförsöken 2017, avslutad Riktad utlysning av medel till regionala forskningsfinansiärer 2016, avslutad Riktad utlysning av medel till de nationella fältförsöken 2016, avslutad
Prenumerera på vårt nyhetsbrev