Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Riktad utlysning till projekt om företagsledning och riskhantering – stängd

Stiftelsen lantbruksforskning utlyser tillsammans med Stiftelsen Seydlitz MP bolagen medel för ökad kunskap inom produktionsekonomi och företagsledning. Projekten väntas ge stöd för ekonomiskt beslutsfattande ur ett helhetsperspektiv för lantbruksföretag.

Bakgrund, syfte och inriktning

Dagens lantbruksföretagare ställs inför många utmaningar vad gäller utveckling av det egna företaget. Nya tekniker som automation och AI, förändrade regelverk och stödsystem, ny forskning och kunskap, miljö och klimatutmaningar, bara för att nämna några i dagens snabbt föränderliga värld. Förutom mod och teknisk kunskap kräver dessa omställningar företagsledning och ekonomiska modeller. Ekonomi är en vital komponent som avgör om en förändring är genomförbar på gårdsnivå.

Målet med utlysningen är att öka kunskapen om hur de ekonomiska förutsättningarna på gårdsnivå kan optimeras. Ekonomiskt beslutsstöd, bättre riskmanagement och portföljstrategier för lantbruksföretag är exempel på verktyg för att säkerställa utvecklingen av en lönsam och hållbar primärproduktion. Vilket ger förutsättningar för en ökad självförsörjandegrad gällande både livsmedel och foderråvaror med rimliga arbetsvillkor, och ett konkurrensmässigt hållbart lantbruk.

Dagens primärproduktion står inför många utmaningar och möjligheter och styrmedel för ökad stabilitet inom primärproduktionen på kort och lång sikt efterfrågas. Kunskap om volatilitet och marknadsrisker är en förutsättning för att optimera verksamheten baserat på gällande regelverk och förväntade förändringar. Dessutom är lantbruksföretagen basen för mycket företagande på landsbygden bland annat i form av kombinationsföretag eller specialisering.

Stiftelserna ser gärna ansökningar inom, men ej begränsat till, följande förändringar. 

  • Stora förändringar i tillgång och pris på insatsvaror
  • Omställning till nya CAP (EU:s gemensamma jordbrukspolitik). Kommer de nya stödsystemen förändra produktionen på sikt och vad blir mest lönsamt för lantbrukaren 
  • Djurhälsa och djurvälfärd. Strategier för nya djursjukdomar eller ökade krav på djurvälfärd Klimatförändringar och miljöomställningar. Vad är den bästa strategin för att nå miljömålen och samtidigt minska klimatpåverkan med en ökad tillväxt/lönsamhet på gårdsnivå 
  • Ny teknik som AI, automation (IoT). Vilka beslutsstöd behöver lantbruksföretagen för dagens snabba teknikutveckling 
  • Arbetsmiljö (social, organisatorisk och fysisk)

Ansökningar med samverkan mellan ekonomi och företagsledning tillsammans med biologisk/teknisk kompetens uppmuntras, där samverkan mellan ämnesområden kan bidra till en mer komplett konsekvensanalys av olika förändringar på kort och lång sikt i ett helhetsperspektiv av gårdsdriften. Systematisk genomgång uppmuntras för vad varje åtgärd innebär för helheten gällande till exempel produktivitet, lönsamhet, social hållbarhet för lantbrukaren inklusive familj och medarbetare ur ett arbetsmiljöperspektiv, djurvälfärd, lagar och regler att förhålla sig till, påverkan på familjeliv, fysisk arbetsbörda, samt miljömässig hållbarhet för lantbruksenheten som helhet, på kort och lång sikt. Ansökningar som inkluderar flera områden simultant för en samlad analys uppmuntras. Ansökningen kan beröra nya strategier så väl som anpassning av strategier från utlandet för svenska förhållanden.

Förutom vetenskaplig publicering uppmanas att resultaten kommuniceras på ett sådant sätt att de lätt kan implementeras av lantbruket och få en spridning via rådgivningsorganisationerna.

Budget och projektstorlek

Stiftelsen uppmuntrar både korta och längre projekt och projekttiden kan vara 1-3 år. Budgeten ska vara rimlig och välmotiverad utifrån projektets storlek och komplexitet. Normalprojektets medelbudget ligger runt 1 miljon kronor om året. Utlysningens totala budget nio miljoner kronor

Medfinansiering från näringen är önskvärd och uppmuntras.

Sökande och samverkan

Huvudsökande skall ha doktorsexamen eller motsvarande väl dokumenterad forskningskompetens.

Projektet ska vara inom ett område av intresse för stiftelsens insamlande branscher. En näringsrepresentant skall finnas knuten till projektet i form av medsökande och vara en person från näringen med viktig kunskap och kompetens, som har betydelse för näring, bransch och insamlande organisationer, exempelvis lantbruksföretagare, rådgivare eller representant för en av de insamlande organisationerna. Projektdeltagare från insamlande branscher skall tillhöra någon av de insamlande organisationerna.

I yttersta undantagsfall kan två fakulteter betraktas som två olika organisationer. Detta gäller i fall av tillämpad forskning där den konstellationen kan anses vara den enda möjliga. Avsaknaden av part från näringen skall då motiveras i ansökan.

För information om vilka de insamlande organisationerna är, besök vår hemsida.

Elektronisk ansökan 

Du skickar in din ansökan elektronisk i stiftelsens ansökningssystem. Observera att ansökningssystemet nyligen har uppdaterats. Uppdateringen medför elektronisk signering för huvud- och medsökande samt ansvarig chef, samt har en modifierad budgetdel för att tydliggöra stiftelsens riktlinjer gällande overhead om max 25% påslag på löner och förbrukningsmaterial, samt gällande redovisning av samtliga sökandes deltagande i projektet. Vi ber om ursäkt på förhand om det inledningsvis skulle visa sig resultera i någon bug. Vårt uppdaterade ansökningssystem använder samma webbadress som tidigare så du som sparat sidan som favorit på datorn kommer per automatik att komma till vår uppdaterade version.

Publicering av forskningsresultat

Huvudsökande ska garantera att deras forskningsresultat finns tillgängliga via Open Access inom sex månader från publiceringen. Finansiering för publiceringskostnader i tidskrifter som utnyttjar Open Access kan inkluderas som en direkt kostnad i ansökningar för forskningsprojekt. Beviljade projekt förväntas även kommunicera resultaten populärvetenskapligt för omsättning av resultaten i praktiska näringen.

Utlysning, bedömning och beslut

Utlysningen öppnar den 21/06 2022 kl.11.00 och stänger den 1/12 2022 kl. 14.00. Samtliga fullskaliga ansökningar skrivs på engelska enligt anvisningar på www.lantbruksforskning.se och instruktioner för riktade utlysningar i handboken. Bedömningen sker enligt stiftelsens rutin för Riktade utlysningar. Se handboken! Beslut tas på Stiftelsen Lantbruksforsknings styrelsemöte i mars 2023.

Kontaktinformation

Mattias Norrby, forskningschef
0767-70 82 10, mattias.norrby@lantbruksforskning.se

Lina Bengtsson, forskningssekreterare animalier
070-309 84 34, lina.bengtsson@lantbruksforskning.se

Yvonne M. Airosa, administration & support
0767 753 542, yvonne.miettinen@lantbruksforskning.se

Riktad utlysning om växtnäring till spannmål ​Två riktade utlysningar: Framtidens jordbruks- och miljöteknik, stängd Utlysning av medel till forskning inom vallområdet, stängd Utlysning av medel till fyra industridoktorander, stängd Regionala utlysningen 2023, stängd Riktad utlysning till projekt om företagsledning och riskhantering – stängd Två riktade utlysningar – Framtidens jordbruks- & miljöteknik – stängd Grödor för nya proteinfoderkällor som tillgodoser begränsande aminosyror i en balanserad och optimerad foderstat Två riktade utlysningar - Framtidens jordbruks- & miljöteknik - Avslutad Riktad utlysning av forskningsmedel till projekt inom växtskydd till nytta för svensk trädgårdsproduktion Stiftelsen Lantbruksforskning utlyser medel för en kunskapssammanställning om vall ur ett foderperspektiv Samverkansutlysning med SLU inom ramen för programmet Hållbara dieter - avslutad Två riktade utlysningar - Framtidens jordbruks- & miljöteknik ​Regionala utlysningen 2020, avslutad ​Riktad utlysning - Framtidens jordbruks- & miljöteknik, avslutad Riktad utlysning för en hållbar utveckling av svensk trädgårdsproduktion, avslutad Regionala utlysningen 2019, avslutad Riktad utlysning för en hållbar utveckling av svensk trädgårdsproduktion, stängd The Swedish Farmers’ Foundation for Agricultural Research launches a call for project proposals on the theme of “Sustainable diets from sustainable food chains”, avslutad Stiftelsen Lantbruksforskning i samarbete med Formas utlyser forskningsmedel för integrerat växtskydd (IPM) inom trädgårdsproduktion, stängd Stiftelsen Lantbruksforskning utlyser medel för forskning om mjölkråvarans kvalitet, stängd Riktad utlysning av medel till regionala forskningsfinansiärer 2018, stängd Riktad utlysning av medel till regionala forskningsfinansiärer 2017, avslutad Riktad utlysning av medel till de nationella fältförsöken 2017, avslutad Riktad utlysning av medel till regionala forskningsfinansiärer 2016, avslutad Riktad utlysning av medel till de nationella fältförsöken 2016, avslutad
Prenumerera på vårt nyhetsbrev