Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

​Riktad utlysning - Framtidens jordbruks- & miljöteknik, avslutad

Stiftelsen JTI (nedan S-JTI), i samarbete med Stiftelsen Lantbruksforskning, utlyser härmed forskningsmedel för syntesrapporter, som en del av S-JTIs strategiska programsatsning om totalt 50 miljoner kronor under perioden 2019-2027.

Hösten 2019 

Höstens utlysning syftar till att ta fram syntesrapporter inom respektive tema; 

  1. Klimat-, miljö- och produktionsutmaningar – svenskt jordbruk måste vara redo 
  2. Cirkularitet/restströmmar – tryggad återföring av näringsämnen.

De två tematiska satsningarna spänner över alla fyra målområdena i stiftelsens FoU-program. Utmaningarna som formulerats under respektive målområde i FoU-programmet ska ses som en bruttolista. 

Syftet med syntesrapporterna är att få en tydligare bild av kunskapsläget och utvecklingsmöjligheter inom FoU-programmets olika målområden.  Syntesrapporterna kommer att ligga till grund för framtida utlysningar.

Den sökande är välkommen att sammanfatta kunskapsläge och forskningsbehov inom respektive tema. Den tematiska syntesrapporten behöver ej täcka in samtliga målområden eller utmaningar under dessa. Formatet för rapporterna är fritt men de ska innehålla en beskrivning av det aktuella kunskapsläget inom området och vilka utvecklingssatsningar som bör prioriteras.

Utlysningen hösten 2019 omfattar 500 TSEK per tematiskt område. Medel kan sökas upp till hela beloppet eller delar därav.

Hösten 2020 

Med start hösten 2020 kommer ett antal utlysningar inom de tematiska områdena att genomföras. Totalt under perioden fram till 2027 kommer dessa omfatta ca 50 MSEK.

De utmaningar som identifierats i syntesrapporterna 2019 kommer att ges särskild prioritet. Med start hösten 2020 krävs 25 % medfinansiering av de sökande.

Avgränsningar 

Sökande i stiftelsens utlysningar ska visa på var i TRL-skalan den föreslagna satsningen fokuserar. Technology Readiness Level (TRL) är en metod som bland används inom Horisont 2020 för att beteckna en teknologis mognadsgrad. Mätsystemet ger en förståelse för teknologistatus i hela innovationskedjan.

Sökande och samverkan 

Huvudsökande ska ha doktorsexamen eller motsvarande väl dokumenterad forskningskompetens. Utlysningen vänder sig till forskare inom alla discipliner. Varje projekt ska bestå av sökande från minst två organisationer och gärna inkludera en bredare samverkan mellan forskare, rådgivare, odlare och andra aktörer för att öka frågeställningens relevans och tillämpning i praktiken.

Publicering av forskningsresultat 

Huvudsökande ska garantera att deras forskningsresultat finns tillgängliga via Open Access inom sex månader från publiceringen. Finansiering för publiceringskostnader i tidskrifter som utnyttjar Open Access kan inkluderas som en direkt kostnad i ansökningar för forskningsprojekt.

Ansökningar 

Ansökan görs genom Stiftelsen Lantbruksforsknings ansökningssystem.

  • Utlysningen öppnar 1:a september och stänger 3:e oktober klockan 15.00.  
  • Beslut om finansiering tas 27:e november. 
  • Syntesrapporterna ska slutredovisas 15:e maj 2020. 

Utlysningen hösten 2019 omfattar 500 TSEK per tematiskt område. Medel kan sökas upp till hela beloppet eller delar därav.

Kontakt 

Ordförande S-JTI: Wictoria Bondesson, 010-1844 540, wictoria.bondesson@lrf.se 

Administration: Yvonne M Airosa, 0767-75 35 42, yvonne.miettinen@lantbruksforskning.se

Utlysning av medel till fyra industridoktorander Regionala utlysningen 2023 Riktad utlysning till projekt om företagsledning och riskhantering – stängd Två riktade utlysningar – Framtidens jordbruks- & miljöteknik – stängd Grödor för nya proteinfoderkällor som tillgodoser begränsande aminosyror i en balanserad och optimerad foderstat Två riktade utlysningar - Framtidens jordbruks- & miljöteknik - Avslutad Riktad utlysning av forskningsmedel till projekt inom växtskydd till nytta för svensk trädgårdsproduktion Stiftelsen Lantbruksforskning utlyser medel för en kunskapssammanställning om vall ur ett foderperspektiv Samverkansutlysning med SLU inom ramen för programmet Hållbara dieter - avslutad Två riktade utlysningar - Framtidens jordbruks- & miljöteknik ​Regionala utlysningen 2020, avslutad ​Riktad utlysning - Framtidens jordbruks- & miljöteknik, avslutad Riktad utlysning för en hållbar utveckling av svensk trädgårdsproduktion, avslutad Regionala utlysningen 2019, avslutad Riktad utlysning för en hållbar utveckling av svensk trädgårdsproduktion, stängd The Swedish Farmers’ Foundation for Agricultural Research launches a call for project proposals on the theme of “Sustainable diets from sustainable food chains”, avslutad Stiftelsen Lantbruksforskning i samarbete med Formas utlyser forskningsmedel för integrerat växtskydd (IPM) inom trädgårdsproduktion, stängd Stiftelsen Lantbruksforskning utlyser medel för forskning om mjölkråvarans kvalitet, stängd Riktad utlysning av medel till regionala forskningsfinansiärer 2018, stängd Riktad utlysning av medel till regionala forskningsfinansiärer 2017, avslutad Riktad utlysning av medel till de nationella fältförsöken 2017, avslutad Riktad utlysning av medel till regionala forskningsfinansiärer 2016, avslutad Riktad utlysning av medel till de nationella fältförsöken 2016, avslutad
Prenumerera på vårt nyhetsbrev