Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Riktad utlysning om växtnäring till spannmål

Stiftelsen Lantbruksforskning utlyser 10 miljoner kronor till forskning inom växtnäring i spannmålsodling. Spannmålens betydelse för svensk självförsörjning är av stor betydelse och optimering av insatser i odlingen mycket viktig.

Politiken, klimatförändringar och omvälvande världshändelser förstärker vikten av att hushålla och optimera. En ökad effektivitet av växtnäringsanvändningen buffrar för sådana förändringar och ingår i den palett av åtgärder och insatser som behövs för en ökad grad av självförsörjning.

Bakgrund, syfte och inriktning 

EU:s politik inom jordbruk och miljö, Farm to fork, har som målsättning att minska växtnäringsförluster med 50 procent utan att skördar minskar eller att jordarnas kvalitet försämras. Om målet ska nås kommer det att ställa stora krav på effektivt utnyttjande av alla typer av gödsel om inte livsmedelsproduktionen samtidigt ska minska. 

I vår föränderliga värld finns också anledning att se över effektiviteten då tillgång och pris på insatsvaror plötsligt kan förändras. En ökad effektivitet av växtnäringsanvändningen buffrar för sådana förändringar och ingår i den palett av åtgärder och insatser som behövs för en ökad grad av självförsörjning. Spannmålens betydelse i svensk självförsörjning är betydelsefull och riktad forskning som rör spannmål och växtnäring är viktig. 

Syftet med utlysningen är ökad kunskap om växtnäringen i odlingen av spannmål i svenska förhållanden, för ökad produktion och konkurrenskraft för lantbruksföretagaren.   

Utlysningen innefattar alla aspekter och typer av växtnäring i odlingen av spannmål. Med växten och spannmålsproduktionen som utgångspunkt är hushållningen av växtnäringen ett övergripande tema då detta exempelvis innefattar effektivitet, tillgänglighet, bästa metoder för tillförsel och odlingssystem för optimering och styrning av näringen. Såväl makro- som mikronäringsämnen omfattas och projekt med både makro- och mikroperspektiv på växtnäring i odlingen av spannmål är välkomna.  

Instruktioner för ansökan och projekt hos Stiftelsen Lantbruksforskning 

För stiftelsens allmänna krav och riktlinjer för ansökningar och projekt, se vår Handboks instruktioner för riktade utlysningar. Länk till handboken finns längre ner.  

Där handboken och utlysningstexten skiljer sig åt gäller utlysningstexten. 

Budget och projektstorlek 

Utlysningen omfattar 10 miljoner kronor. Stiftelsen uppmuntrar både korta och längre projekt. Totalt sökt belopp för ett projekt får maximalt vara 4,5 Mkr, där fördelningen av medel över år ej är reglerat. Budget och projekttid ska vara rimlig och väl motiverad utifrån projektets storlek och komplexitet.  

Stiftelsen accepterar overhead om max 25% påslag på löner och förbrukningsmaterial, samt gällande redovisning av samtliga sökandes deltagande i projektet. Läs mer i Handboken

Medfinansiering om 25 % från näringen eller akademin är ett krav.  

Kom ihåg att kontakta aktuell näringsrepresentant som medsökande till projektet i god tid innan din ansökan skickas in – näringen ska vara delaktig i hela projektet och även i utformningen av det. 

Sökande och samverkan 

Huvudsökande skall ha doktorsexamen eller motsvarande väl dokumenterad forskningskompetens.  

Projektet ska vara inom ett område av intresse för stiftelsens insamlande branscher. En näringsrepresentant skall finnas knuten till projektet i form av medsökande och vara en person från näringen med viktig kunskap och kompetens, som har betydelse för näring, bransch och insamlande organisationer, exempelvis lantbruksföretagare, rådgivare eller representant för en av de insamlande organisationerna. Projektdeltagare från insamlande branscher skall tillhöra någon av de insamlande organisationerna. 

I yttersta undantagsfall kan två fakulteter betraktas som två olika organisationer. Detta gäller i fall av tillämpad forskning där den konstellationen kan anses vara den enda möjliga. Avsaknaden av part från näringen skall då motiveras i ansökan. 

För information om vilka de insamlande organisationerna är, besök vår hemsida.

Elektronisk ansökan   

Du skickar in din ansökan elektroniskt i stiftelsens ansökningssystem. I ansökan gäller elektronisk signering för huvud- och medsökande samt ansvarig chef, läs mer i Handboken. 

Publicering av forskningsresultat och kommunikation till lantbrukaren 

Huvudsökande ska garantera att deras forskningsresultat finns tillgängliga via Open Access inom sex månader från publiceringen. Finansiering för publiceringskostnader i tidskrifter som utnyttjar Open Access kan inkluderas som en direkt kostnad i ansökningar för forskningsprojekt.  

Det är av yttersta vikt att resultaten från projektet på ett tydligt sätt når ut till våra finansiärer: Sveriges lantbrukare. Var därför noggrann med planen för denna kommunikation i din ansökan. 

Beviljade projekt förväntas kommunicera resultaten populärvetenskapligt för omsättning av resultaten i praktiska näringen.  

Utlysning, bedömning och beslut 

Utlysningen öppnar 2023-08-29 kl.12.00 och stänger 2023-11-08 kl. 14.00. Samtliga fullskaliga ansökningar skrivs på engelska enligt anvisningar på www.lantbruksforskning.se och instruktioner för riktade utlysningar i handboken. 

Bedömningen sker enligt stiftelsens rutin för Riktade utlysningar (se handboken). Beslut tas på Stiftelsen Lantbruksforsknings styrelsemöte i mars 2024. 

Kontaktinformation 

Mattias Norrby, forskningschef 
0767-70 82 10  
mattias.norrby@lantbruksforskning.se

Anna Pers, forskningssekreterare, vegetabilier 
0733-46 24 30
anna.pers@lantbruksforskning.se

Yvonne M. Airosa, administration & support  
0767 753 542 
yvonne.miettinen@lantbruksforskning.se

Välkommen med din ansökan! 

Riktad utlysning om växtnäring till spannmål ​Två riktade utlysningar: Framtidens jordbruks- och miljöteknik, stängd Utlysning av medel till forskning inom vallområdet, stängd Utlysning av medel till fyra industridoktorander, stängd Regionala utlysningen 2023, stängd Riktad utlysning till projekt om företagsledning och riskhantering – stängd Två riktade utlysningar – Framtidens jordbruks- & miljöteknik – stängd Grödor för nya proteinfoderkällor som tillgodoser begränsande aminosyror i en balanserad och optimerad foderstat Två riktade utlysningar - Framtidens jordbruks- & miljöteknik - Avslutad Riktad utlysning av forskningsmedel till projekt inom växtskydd till nytta för svensk trädgårdsproduktion Stiftelsen Lantbruksforskning utlyser medel för en kunskapssammanställning om vall ur ett foderperspektiv Samverkansutlysning med SLU inom ramen för programmet Hållbara dieter - avslutad Två riktade utlysningar - Framtidens jordbruks- & miljöteknik ​Regionala utlysningen 2020, avslutad ​Riktad utlysning - Framtidens jordbruks- & miljöteknik, avslutad Riktad utlysning för en hållbar utveckling av svensk trädgårdsproduktion, avslutad Regionala utlysningen 2019, avslutad Riktad utlysning för en hållbar utveckling av svensk trädgårdsproduktion, stängd The Swedish Farmers’ Foundation for Agricultural Research launches a call for project proposals on the theme of “Sustainable diets from sustainable food chains”, avslutad Stiftelsen Lantbruksforskning i samarbete med Formas utlyser forskningsmedel för integrerat växtskydd (IPM) inom trädgårdsproduktion, stängd Stiftelsen Lantbruksforskning utlyser medel för forskning om mjölkråvarans kvalitet, stängd Riktad utlysning av medel till regionala forskningsfinansiärer 2018, stängd Riktad utlysning av medel till regionala forskningsfinansiärer 2017, avslutad Riktad utlysning av medel till de nationella fältförsöken 2017, avslutad Riktad utlysning av medel till regionala forskningsfinansiärer 2016, avslutad Riktad utlysning av medel till de nationella fältförsöken 2016, avslutad
Prenumerera på vårt nyhetsbrev