Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Samverkansutlysning med SLU inom ramen för programmet Hållbara dieter - avslutad

Stiftelsen Lantbruksforskning i samarbete med SLU utlyser forskningsmedel till projekt inom programmet Hållbara dieter från Hållbara produktionssystem – Samverkansutlysning

Inom ramarna för programmet utlyses medel för samverkansprojekt

Bakgrund 

Ett av huvudmålen med programmet Hållbara dieter från hållbara produktionssystem med tillhörande koordinering är att skapa samverkan mellan olika forskarmiljöer, för att kunna erhålla ny kunskap och perspektiv om kost och produktsystem kopplat till hållbarhet. 

Denna utlysning ämnar att genom samverkan skapa nya forskningsprojekt med bas i de redan befintliga projekten för att bidra till programmet och näringens arbete med hållbarhetsfrågor. Utlysningen förväntas även stärka kompetensen inom programmet genom att projektledaren och projektgruppen tillåts bestå av tidigare icke-involverade forskare. Ansökan måste dock skickas in av någon av dem fem ursprungliga projektledarna och vara en samverkan mellan minst två projekt inom programmet.

Syfte och inriktning

Utlysningens mål är att ge medel till ettåriga projekt som tillför något nytt till programmet men som baseras på de projekt som redan finansieras inom Hållbara dieter från hållbara produktionssystem. För att ett projekt ska vara aktuellt för finansiering ska resultaten förväntas ha en hög tillämpningsgrad.

Budget

Den totala budgeten för utlysningen är 2 miljoner kronor. Varje enskild ansökan får uppgå till 1 miljon kronor. Om samtliga projektledare ingår i ett gemensamt projekt ges möjligheten att söka för hela budgeten dvs. 2 miljoner kronor. Medlen betalas ut under 2021.

Sökande och samverkan

Ansökan görs via Stiftelsen lantbruksforsknings ansökningssystem av någon av projektledarna inom programmet. Det är dock inget krav på att projektledarna själva ska leda projektet. Det finns ingen begränsning på antalet ansökningar per projektledare. Det krävs samverkan mellan minst två av de befintliga projekten samt näringen.

Publicering av forskningsresultat

Huvudsökande ska garantera att deras forskningsresultat finns tillgängliga via Open Access inom sex månader från publiceringen.

Utlysning, bedömning och beslut

Utlysningen öppnar 1 december. Fullskaliga ansökningar skrivs på engelska (se handboken) och ska ha inkommit senast den 10 februari 2021 klockan 14:00 till Stiftelsen Lantbruksforskning enligt anvisningar på www.lantbruksforskning.se och instruktioner för riktade utlysningar i handboken 2018. Bedömningen sker enligt stiftelsens rutin för Riktade utlysningar (se handboken). Beslut tas på Stiftelsen Lantbruksforsknings styrelsemöte i mars 2021. 

Kontaktinformation 

Mattias Norrby, Forskningschef
076-770 82 10
mattias.norrby@lantbruksforskning.se 

Yvonne M. Airosa, administration & support
076-775 35 42
yvonne.miettinen@lantbruksforskning.se 

Ola Thomsson, Koordinator 
018-67 23 40, 072-329 49 70
Ola.thomsson@slu.se

Riktad utlysning om växtnäring till spannmål ​Två riktade utlysningar: Framtidens jordbruks- och miljöteknik, stängd Utlysning av medel till forskning inom vallområdet, stängd Utlysning av medel till fyra industridoktorander, stängd Regionala utlysningen 2023, stängd Riktad utlysning till projekt om företagsledning och riskhantering – stängd Två riktade utlysningar – Framtidens jordbruks- & miljöteknik – stängd Grödor för nya proteinfoderkällor som tillgodoser begränsande aminosyror i en balanserad och optimerad foderstat Två riktade utlysningar - Framtidens jordbruks- & miljöteknik - Avslutad Riktad utlysning av forskningsmedel till projekt inom växtskydd till nytta för svensk trädgårdsproduktion Stiftelsen Lantbruksforskning utlyser medel för en kunskapssammanställning om vall ur ett foderperspektiv Samverkansutlysning med SLU inom ramen för programmet Hållbara dieter - avslutad Två riktade utlysningar - Framtidens jordbruks- & miljöteknik ​Regionala utlysningen 2020, avslutad ​Riktad utlysning - Framtidens jordbruks- & miljöteknik, avslutad Riktad utlysning för en hållbar utveckling av svensk trädgårdsproduktion, avslutad Regionala utlysningen 2019, avslutad Riktad utlysning för en hållbar utveckling av svensk trädgårdsproduktion, stängd The Swedish Farmers’ Foundation for Agricultural Research launches a call for project proposals on the theme of “Sustainable diets from sustainable food chains”, avslutad Stiftelsen Lantbruksforskning i samarbete med Formas utlyser forskningsmedel för integrerat växtskydd (IPM) inom trädgårdsproduktion, stängd Stiftelsen Lantbruksforskning utlyser medel för forskning om mjölkråvarans kvalitet, stängd Riktad utlysning av medel till regionala forskningsfinansiärer 2018, stängd Riktad utlysning av medel till regionala forskningsfinansiärer 2017, avslutad Riktad utlysning av medel till de nationella fältförsöken 2017, avslutad Riktad utlysning av medel till regionala forskningsfinansiärer 2016, avslutad Riktad utlysning av medel till de nationella fältförsöken 2016, avslutad
Prenumerera på vårt nyhetsbrev