Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Riktad utlysning för en hållbar utveckling av svensk trädgårdsproduktion, stängd

Stiftelsen Lantbruksforskning i samarbete med Formas utlyser härmed forskningsmedel som en del av en strategisk satsning inom trädgård. Utlysningen omfattar totalt upp till 12 miljoner kronor under perioden 2019–2021 och är samfinansierad av trädgårdsnäringen. Utlysningen gäller bidrag till forskning som skall ha hög relevans för svensk trädgårdsproduktion samt vara av högsta vetenskapliga kvalitét. Projekt med inriktning på integrerat växtskydd (IPM) skall söka medel från den kommande specifika IPM-utlysningen som är nästa led i den strategiska satsningen.

Det övergripande målet är att beviljade projekt skall bidra till en konkurrenskraftig och hållbar utveckling av den svenska trädgårdsproduktionens hela värdekedja. Utlysningen ska stärka olika aspekter av trädgårdssektorn, genom att beviljade projekt svarar på de forskningsbehov som finns inom densamma. Projekten kan till exempel innefatta frågeställningar kopplade till produktionssystem och odlingsförhållanden, teknikutveckling, digitalisering och automatisering, konkurrenskraftiga och hållbara affärsmodeller. Projekten förväntas bidra till en ökning av självförsörjningsgraden av bär, frukt, grönsaker samt prydnadsväxter och därmed ha en klar koppling till produktion av dessa växter. Vi ser gärna projekt som kan integrera olika forskningsområden och att ekonomiska aspekter inkluderas där så är möjligt.

Sökande och samverkan

Huvudsökandeskall ha doktorsexamen eller motsvarande väl dokumenterad forskningskompetens. Utlysningen vänder sig till forskare inom alla discipliner. Varje projekt ska bestå av sökande från minst två organisationer och gärna inkludera en bredare samverkan mellan forskare, rådgivare, odlare och andra aktörer för att öka frågeställningens relevans och tillämpning i praktiken. Projekt som inkluderar doktorander och postdoktorer välkomnas. En strävan efter att samordna arbetet internationellt uppmuntras.

Publicering av forskningsresultat

Huvudsökande ska garantera att deras forskningsresultat finns tillgängliga via Open Access inom sex månader från publiceringen. Finansiering för publiceringskostnader i tidskrifter som utnyttjar Open Access kan inkluderas som en direkt kostnad i ansökningar för forskningsprojekt.

Ansökningar

Samtliga ansökningar ska ha inkommit senast den 11 oktober 2018 kl: 15.00 till Stiftelsen Lantbruksforskning enligt anvisningar för fullskaliga ansökningar i handboken och vara skrivna på engelska samt förväntas ha en budget på upp till ca 1 miljon kr per år i högst tre år.

Kontakt

Forskningssekreterare
Weronika Swiergiel,  0767-70 82 10, weronika.swiergiel@lantbruksforskning.se

Admin
Yvonne M Airosa, 0767-75 35 42, yvonne.miettinen@lantbruksforskning.se

Utlysning av medel till fyra industridoktorander Regionala utlysningen 2023 Riktad utlysning till projekt om företagsledning och riskhantering – stängd Två riktade utlysningar – Framtidens jordbruks- & miljöteknik – stängd Grödor för nya proteinfoderkällor som tillgodoser begränsande aminosyror i en balanserad och optimerad foderstat Två riktade utlysningar - Framtidens jordbruks- & miljöteknik - Avslutad Riktad utlysning av forskningsmedel till projekt inom växtskydd till nytta för svensk trädgårdsproduktion Stiftelsen Lantbruksforskning utlyser medel för en kunskapssammanställning om vall ur ett foderperspektiv Samverkansutlysning med SLU inom ramen för programmet Hållbara dieter - avslutad Två riktade utlysningar - Framtidens jordbruks- & miljöteknik ​Regionala utlysningen 2020, avslutad ​Riktad utlysning - Framtidens jordbruks- & miljöteknik, avslutad Riktad utlysning för en hållbar utveckling av svensk trädgårdsproduktion, avslutad Regionala utlysningen 2019, avslutad Riktad utlysning för en hållbar utveckling av svensk trädgårdsproduktion, stängd The Swedish Farmers’ Foundation for Agricultural Research launches a call for project proposals on the theme of “Sustainable diets from sustainable food chains”, avslutad Stiftelsen Lantbruksforskning i samarbete med Formas utlyser forskningsmedel för integrerat växtskydd (IPM) inom trädgårdsproduktion, stängd Stiftelsen Lantbruksforskning utlyser medel för forskning om mjölkråvarans kvalitet, stängd Riktad utlysning av medel till regionala forskningsfinansiärer 2018, stängd Riktad utlysning av medel till regionala forskningsfinansiärer 2017, avslutad Riktad utlysning av medel till de nationella fältförsöken 2017, avslutad Riktad utlysning av medel till regionala forskningsfinansiärer 2016, avslutad Riktad utlysning av medel till de nationella fältförsöken 2016, avslutad
Prenumerera på vårt nyhetsbrev