Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Stiftelsen Lantbruksforskning i samarbete med Formas utlyser forskningsmedel för integrerat växtskydd (IPM) inom trädgårdsproduktion, stängd

Stiftelsen Lantbruksforskning i samarbete med Formas utlyser härmed medel till forskning och utveckling inom IPM. Utlysningen gäller i första hand bidrag till forskning med direkt relevans för svensk trädgårdsproduktion. 

Ansökningar med fokus på generell kunskap inom IPM som kan få avgörande betydelse för trädgårdsodling välkomnas också. Projektansökningarna skall ha högsta vetenskaplig kvalitét. Projekten förväntas starta under 2018 dock tidigast 1 juli 2018. Medel kan sökas för högst tre år.

Utlysningen omfattar upp till 10 miljoner kronor till finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt under perioden 2018-2021. Det övergripande målet är att beviljade projekt skall bidra till en konkurrenskraftig och hållbar utveckling av trädgårdsområdet samt minska beroendet av växtskyddsmedel. Med trädgårdsnäringen avses här odling av grönsaker, potatis, bär, frukt, samt prydnads- och plantskoleväxter. Projekten skall bidra exempelvis till ökad kunskap om mekanismer för angrepp och försvar, nya metoder som minskar skadetryck och ogräs samt ökar växtens motståndskraft, eller utveckling av nya integrerade bekämpningsmetoder som minimerar risk för hälsa och miljö.

Den här utlysningen är en del av den strategiska programsatsningen inom trädgård. Läs mer i vårt pressmeddelande.

Sökande och samverkan

Huvudsökande skall ha doktorsexamen eller motsvarande väl dokumenterad forskningskompetens. Samverkan mellan forskare, industri, rådgivare och/eller odlare bör eftersträvas för att möjliggöra spridningen och tillämpningen av resultaten. En strävan efter att samordna arbetet internationellt uppmuntras.

Publicering av forskningsresultat

Huvudsökande ska garantera att deras forskningsresultat finns tillgängliga via Open Access inom sex månader från publiceringen. Finansiering för publiceringskostnader i tidskrifter som utnyttjar Open Access kan inkluderas som en direkt kostnad i ansökningar för forskningsprojekt.

Ansökningar, bedömning och beslut

Utlysningen öppnar 1 februari. Samtliga fullskaliga ansökningar, som lämnas på engelska (se handboken), ska ha inkommit senast den 2018-03-28 klockan 15:00 till Stiftelsen Lantbruksforskning enligt anvisningar på www.lantbruksforskning.se och instruktioner för riktade utlysningar i handboken 2018. 

Kontaktinformation

Eve Roubinet, forskningssekreterare
0767 708 210
eve.roubinet@lantbruksforskning.se

Yvonne M. Airosa, administration & support
0767 753 542
yvonne.miettinen@lantbruksforskning.se

Utlysning av medel till forskning inom vallområdet Utlysning av medel till fyra industridoktorander Regionala utlysningen 2023 Riktad utlysning till projekt om företagsledning och riskhantering – stängd Två riktade utlysningar – Framtidens jordbruks- & miljöteknik – stängd Grödor för nya proteinfoderkällor som tillgodoser begränsande aminosyror i en balanserad och optimerad foderstat Två riktade utlysningar - Framtidens jordbruks- & miljöteknik - Avslutad Riktad utlysning av forskningsmedel till projekt inom växtskydd till nytta för svensk trädgårdsproduktion Stiftelsen Lantbruksforskning utlyser medel för en kunskapssammanställning om vall ur ett foderperspektiv Samverkansutlysning med SLU inom ramen för programmet Hållbara dieter - avslutad Två riktade utlysningar - Framtidens jordbruks- & miljöteknik ​Regionala utlysningen 2020, avslutad ​Riktad utlysning - Framtidens jordbruks- & miljöteknik, avslutad Riktad utlysning för en hållbar utveckling av svensk trädgårdsproduktion, avslutad Regionala utlysningen 2019, avslutad Riktad utlysning för en hållbar utveckling av svensk trädgårdsproduktion, stängd The Swedish Farmers’ Foundation for Agricultural Research launches a call for project proposals on the theme of “Sustainable diets from sustainable food chains”, avslutad Stiftelsen Lantbruksforskning i samarbete med Formas utlyser forskningsmedel för integrerat växtskydd (IPM) inom trädgårdsproduktion, stängd Stiftelsen Lantbruksforskning utlyser medel för forskning om mjölkråvarans kvalitet, stängd Riktad utlysning av medel till regionala forskningsfinansiärer 2018, stängd Riktad utlysning av medel till regionala forskningsfinansiärer 2017, avslutad Riktad utlysning av medel till de nationella fältförsöken 2017, avslutad Riktad utlysning av medel till regionala forskningsfinansiärer 2016, avslutad Riktad utlysning av medel till de nationella fältförsöken 2016, avslutad
Prenumerera på vårt nyhetsbrev