Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Stiftelsen Lantbruksforskning utlyser medel för en kunskapssammanställning om vall ur ett foderperspektiv

Stiftelsen Lantbruksforskning utlyser medel för en kunskapssammanställning på området vall. Sammanställningen ska vara till nytta för näringens olika aktörer på kort och på lång sikt och bidra till att identifiera glapp och överlapp i befintlig forskning på området. Kunskapsöversikten ska utgå ifrån ett strikt foderperspektiv men omfatta såväl odlingen av vall som processerna fram till foderbordet. Kompetens från båda områdena ska finnas hos de sökande. Utlysningen öppnar den 1 december och medel kan sökas för en ettårsperiod.

Bakgrund 

Odling av vall och produktionen av foder från den, är ett brett område där mycket forskning har gjorts och pågår. Svensk lantbruksnäring har efterfrågat en  sammanställning av kunskapsläget nationellt och internationellt. Dessutom finns ett behov av att identifiera glapp och överlapp i befintlig forskning. Stiftelsen Lantbruksforskning utlyser härmed medel för en sådan kunskapsöversikt.  

Eftersom vall berör både växtodling och foder, med delvis samma eller liknande frågeställningar, så har Stiftelsen beslutat att utlysa medel för en kunskapsöversikt med krav att de sökande har kompetens från båda områdena.  

Syfte och inriktning 

Utlysningen ska utmynna i en sammanställning av redan genomförd nationell och internationell forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom området vall ur ett strikt foderperspektiv - både odlings- och foderaspekter av vall avses dock. De två områdena överlappar delvis och inriktningen ska vara mot produktion i ett nordiskt klimat. Denna kunskapsöversikt ska stärka kunskaps- och kompetensutvecklingen hos näringens aktörer på kort och lång sikt. 

Rapporten utgår från vallen som foder: odlingen för att uppnå god kvalitet på fodret samt alla efterföljande processer där foderbordet är slutstation.   

Budget 

Medel söks för en ettårsperiod och sista projektdag är 2022-06-30. Budgeten i ansökan ska redogöra för hur medel planeras att användas. Kunskapssammanställningen ska finnas Stiftelsen Lantbruksforskning till handa senast ett år efter projektstart, sökande avgör tidsåtgång för arbetet och söker finansiering därefter. Normal budget för en kunskapsöversikt är 1-1,5 miljoner kronor. 

Slutrapportering ska ske senast tre månader efter projektets slutdatum. 

Ansökningar som inte ligger inom de angivna områdena kommer att avslås av Stiftelsen Lantbruksforskning i tidigt skede och går inte vidare till granskning.  

Sökande och samverkan 

Utlysningen riktar sig till disputerade forskare, men kunskapssammanställningens inriktning ska vara väl förankrad hos relevanta parter inom de gröna näringarna som har användning av sammanställningen. Sökande ska ha kompetens från både växtodling- och fodervetenskap.  

Publicering av resultat 

Projektet ska utmynna i en rapport på svenska för relevanta målgrupper. En populärvetenskaplig rapport med det viktigaste ur huvudrapporten ska finnas i slutrapporteringen av projektet. Resultaten kan även publiceras vetenskapligt.  

Utlysning, bedömning och beslut 

Utlysningen öppnar den 1 december 2020. Samtliga fullskaliga ansökningar skrivs på engelska och ska ha inkommit senast den 11 februari 2021 kl. 14:00 till Stiftelsen Lantbruksforskning enligt anvisningar på www.lantbruksforskning.se och instruktioner för riktade utlysningar i handboken. Bedömningen sker enligt stiftelsens rutin för Riktade utlysningar och Specialutlysningar, se handboken. Beslut tas på Stiftelsen Lantbruksforsknings styrelsemöte i juni 2021. 

Kontaktinformation 

Anna Pers, forskningssekreterare 
0733-46 24 30
anna.pers@lantbruksforskning.se 

Yvonne M. Airosa, administration & support 
0767-75 35 42 
yvonne.miettinen@lantbruksforskning.se

Riktad utlysning om växtnäring till spannmål ​Två riktade utlysningar: Framtidens jordbruks- och miljöteknik, stängd Utlysning av medel till forskning inom vallområdet, stängd Utlysning av medel till fyra industridoktorander, stängd Regionala utlysningen 2023, stängd Riktad utlysning till projekt om företagsledning och riskhantering – stängd Två riktade utlysningar – Framtidens jordbruks- & miljöteknik – stängd Grödor för nya proteinfoderkällor som tillgodoser begränsande aminosyror i en balanserad och optimerad foderstat Två riktade utlysningar - Framtidens jordbruks- & miljöteknik - Avslutad Riktad utlysning av forskningsmedel till projekt inom växtskydd till nytta för svensk trädgårdsproduktion Stiftelsen Lantbruksforskning utlyser medel för en kunskapssammanställning om vall ur ett foderperspektiv Samverkansutlysning med SLU inom ramen för programmet Hållbara dieter - avslutad Två riktade utlysningar - Framtidens jordbruks- & miljöteknik ​Regionala utlysningen 2020, avslutad ​Riktad utlysning - Framtidens jordbruks- & miljöteknik, avslutad Riktad utlysning för en hållbar utveckling av svensk trädgårdsproduktion, avslutad Regionala utlysningen 2019, avslutad Riktad utlysning för en hållbar utveckling av svensk trädgårdsproduktion, stängd The Swedish Farmers’ Foundation for Agricultural Research launches a call for project proposals on the theme of “Sustainable diets from sustainable food chains”, avslutad Stiftelsen Lantbruksforskning i samarbete med Formas utlyser forskningsmedel för integrerat växtskydd (IPM) inom trädgårdsproduktion, stängd Stiftelsen Lantbruksforskning utlyser medel för forskning om mjölkråvarans kvalitet, stängd Riktad utlysning av medel till regionala forskningsfinansiärer 2018, stängd Riktad utlysning av medel till regionala forskningsfinansiärer 2017, avslutad Riktad utlysning av medel till de nationella fältförsöken 2017, avslutad Riktad utlysning av medel till regionala forskningsfinansiärer 2016, avslutad Riktad utlysning av medel till de nationella fältförsöken 2016, avslutad
Prenumerera på vårt nyhetsbrev