Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Två riktade utlysningar - Framtidens jordbruks- & miljöteknik - Avslutad

Stiftelsen JTI (nedan S-JTI), i samarbete med Stiftelsen Lantbruksforskning, utlyser härmed forskningsmedel för två riktade satsningar. Utlysningarna är en del av S-JTIs strategiska programsatsning om totalt 50 miljoner kronor under perioden 2019-2027.

Utlysningsområden

Utifrån S-JTIs FoU-program samt de syntesrapporter och projekt som har inkommit från stiftelsens tidigare utlysningar, har stiftelsen beslutat att öppna två utlysningar, kopplade till nedanstående två temata: 

 1. Cirkularitet/Restströmmar (8 MSEK). Vatten – resurseffektiv hantering
 2. Klimat-, miljö- och produktionsutmaningar – stöd till forskning för svenska lantbrukares
  konkurrenskraft (8 MSEK) Framtidens proteingrödor till livsmedel 

1. Vatten – resurseffektiv hantering 

Utifrån målområdena Smart farming & produktutveckling samt Hållbar produktion inom jordbruks- och miljöteknik , öppnar S-JTI för ansökningar riktade mot Vatten och resurseffektiv vattenhantering. Vi ser gärna att ansökningarna strävar efter att möta något eller några av följande områden: 

 1. Utveckla hur avvattningssystemet bör utformas och dimensioneras med hänsyn till förändrat klimat; moderna odlingssystem; dagens miljökrav eller för att minska framtidens underhållskostnader.
 2. Undersöka potentialen för och utformning av reglerbar dränering, för att förbättra hushållningen med vatten till grödan samt minska risken för växtnäringsförluster och negativa klimateffekter under svenska förhållanden. 
 3. Utveckla lösningar för alternativ vattenanvändning till bevattning, som till exempel användning av dräneringsvatten för bevattning genom kombination av reglerbar dränering och bevattningssystem  

2. Framtidens proteingrödor till livsmedel - stöd till forskning för att stärka svenska lantbrukares konkurrenskraft

Utifrån målområdena Smart farming & produktutveckling och Produktionsteknik, öppnar Stiftelsen JTI för ansökningar riktade mot odling av proteingrödor och efterföljande förädling till livsmedel och livsmedelsingredienser. 

 • Vi söker projekt som bidrar till att utveckla odlingen av nya proteingrödor och framställning av produkter baserade på dessa.  
 • Vi är även intresserade av projekt som kan bidra till nya innovativa livsmedels-produkter baserade på etablerade grödor som spannmål och oljeväxter. 
 • Projekten ska vara praktiskt orienterade mot praktisk användning för effektivitet och lönsamhet och även omfatta framtagande och användning av kunskap om de tekniska och ekonomiska potentialerna för industriell uppskalning.

Samordning och positionering uppmuntras med andra satsningar inom området gröna proteiner så att olika satsningar kan komplettera varandra och för att nå synergieffekter för det svenska lantbruket i ett nationellt och globalt sammanhang. 

Vi ser gärna att ansökningarna strävar efter att möta något eller några av följande områden: 

1. Odling av framtidens proteingrödor till livsmedel 

Ett prioriterat område är att utveckla odlingsstrategier och lösningar för intressanta grödor med regionala anpassningar. Ett viktigt område är att föreslå hur odlingen ska kunna skalas upp från försöksodling och demo till en användning i verklig miljö med en fullskalig produktion inklusive varuflödeskedja.

Några exempel på viktiga utmaningar med nya grödor är maskinteknik för etablering, bekämpning av ogräs och växtskadegörare och system för skörd och efterföljande omhändertagande av skördeprodukten. 

2. Förädling av framtidens proteingrödor till livsmedel 

Med nya grödor följer tekniska frågeställningar som påverkar effektivitet och lönsamhet. Det kan t.ex. inkludera förbehandlingstekniker av skörden. Olika grödor kräver olika behandling för att förbättra de tekniska, sensoriska och nutritionella egenskaperna, inklusive subjektiva frågor som smak. Det kan tex handla om putsning, skalning och rensning.

Vidare behövs ny kunskap om processning till färdiga livsmedel respektive ingredienser. Exempel på intressanta tekniker är torrfraktionering och våt extraktion. Centrala frågor är bland annat hur man utvecklar produkternas funktionella egenskaper, minimerar innehållet av antinutritionella ämnen och hur man förbättrar smak och sensorik. Det är också viktigt att undersöka och beskriva potentialen i fullskaliga industriella system och föreslå lösningar för dessa.

Avgränsningar

Sökande i stiftelsens utlysningar ska visa på var i TRL-skalan den föreslagna satsningen fokuserar. Technology Readiness Level (TRL) är en metod som bland används inom Horisont 2020 för att beteckna en teknologis mognadsgrad. Mätsystemet ger en förståelse för teknologistatus i hela innovationskedjan.  Läs gärna mer i FoU-programmet.

Sökande och samverkan 

Huvudsökande ska ha doktorsexamen eller motsvarande väl dokumenterad forskningskompetens. Utlysningen vänder sig till forskare inom alla discipliner. Varje projekt ska bestå av sökande från minst två organisationer och gärna inkludera en bredare samverkan mellan forskare, rådgivare, odlare och andra aktörer för att öka frågeställningens relevans och tillämpning i praktiken. Stiftelsen ser positivt på att ansökan samordnas eller växlas upp med pågående eller kommande relevanta satsningar eller centrumbildningar.

Publicering av forskningsresultat 

Huvudsökande ska garantera att deras forskningsresultat finns tillgängliga via Open Access inom sex månader från publiceringen. Finansiering för publiceringskostnader i tidskrifter som utnyttjar Open Access kan inkluderas som en direkt kostnad i ansökningar för forskningsprojekt.

Ansökningar

Ansökan görs genom Stiftelsen Lantbruksforsknings ansökningssystemInformation om hur ansökningen går till finns i vår handbok. Den sökande kan i denna utlysning skriva sin ansökan på svenska eller engelska. 

 • Utlysningen öppnar 4:e juni kl. 12.00 och stänger 27:e september klockan 12.00.  
 • Beslut om finansiering tas i slutet av november.  

Sökt belopp för projekten kan vara upp till 1 MSEK/år i 3 år. 

Projektets totalbudget sätts samman av sökt belopp samt medfinansiering. I projektets totalbudget krävs en medfinansiering av minst 25 % (inklusive in-kind från universitet och/eller näringen). Av det sökta beloppet får omkostnadpåslaget (OH) vara maximalt 25 %.

Kontakt 

Ordförande S-JTI: Wictoria Bondesson, 010-1844 540, wictoria.bondesson@lrf.se  

Administration: Yvonne M Airosa, 0767-75 35 42 yvonne.miettinen@lantbruksforskning.se

Utlysning av medel till fyra industridoktorander Regionala utlysningen 2023 Riktad utlysning till projekt om företagsledning och riskhantering – stängd Två riktade utlysningar – Framtidens jordbruks- & miljöteknik – stängd Grödor för nya proteinfoderkällor som tillgodoser begränsande aminosyror i en balanserad och optimerad foderstat Två riktade utlysningar - Framtidens jordbruks- & miljöteknik - Avslutad Riktad utlysning av forskningsmedel till projekt inom växtskydd till nytta för svensk trädgårdsproduktion Stiftelsen Lantbruksforskning utlyser medel för en kunskapssammanställning om vall ur ett foderperspektiv Samverkansutlysning med SLU inom ramen för programmet Hållbara dieter - avslutad Två riktade utlysningar - Framtidens jordbruks- & miljöteknik ​Regionala utlysningen 2020, avslutad ​Riktad utlysning - Framtidens jordbruks- & miljöteknik, avslutad Riktad utlysning för en hållbar utveckling av svensk trädgårdsproduktion, avslutad Regionala utlysningen 2019, avslutad Riktad utlysning för en hållbar utveckling av svensk trädgårdsproduktion, stängd The Swedish Farmers’ Foundation for Agricultural Research launches a call for project proposals on the theme of “Sustainable diets from sustainable food chains”, avslutad Stiftelsen Lantbruksforskning i samarbete med Formas utlyser forskningsmedel för integrerat växtskydd (IPM) inom trädgårdsproduktion, stängd Stiftelsen Lantbruksforskning utlyser medel för forskning om mjölkråvarans kvalitet, stängd Riktad utlysning av medel till regionala forskningsfinansiärer 2018, stängd Riktad utlysning av medel till regionala forskningsfinansiärer 2017, avslutad Riktad utlysning av medel till de nationella fältförsöken 2017, avslutad Riktad utlysning av medel till regionala forskningsfinansiärer 2016, avslutad Riktad utlysning av medel till de nationella fältförsöken 2016, avslutad
Prenumerera på vårt nyhetsbrev