Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Två riktade utlysningar - Framtidens jordbruks- & miljöteknik

Stiftelsen JTI (nedan S-JTI), i samarbete med Stiftelsen Lantbruksforskning, utlyser härmed forskningsmedel för två riktade satsningar, varav den ena tillsammans med Svenskt Vatten. Utlysningarna är en del av S-JTIs strategiska programsatsning om totalt 50 miljoner kronor under perioden 2019-2027.

Utlysningsområden

Utifrån S-JTIs FoU-program samt de syntesrapporter som har inkommit från stiftelsens första utlysning, har stiftelsen beslutat att öppna två utlysningar, en inom respektive område:

 1. Klimat-, miljö- och produktionsutmaningar – svenskt jordbruk måste vara redo (8 MSEK).
 2. Cirkularitet/restströmmar – tryggad återföring av näringsämnen (9 MSEK)

1. Klimat-, miljö- och produktionsutmaningar – svenskt jordbruk måste vara redo

Animalieproduktion – lönsam optimering av hela kedjan

Utifrån målområdena Smart farming & produktutveckling samt Produktionsteknik, öppnar S-JTI för ansökningar riktade mot animalieproduktion och optimering av kedjan. Vi ser gärna att ansökningarna strävar efter att möta någon eller några av följande:

 1. Utveckling av effektiva och inhemska foderråvaror inklusive betesväxter. 
 2. Utveckling av smarta inhysningssystem för effektiv animalieproduktion i såväl stallmiljö som utevistelse, för god djurvälfärd och djurhälsa. 
 3. Utveckling av tekniska system för animalieproduktion från födsel till slakt med hög djurvälfärd, god djurhälsa och god fertilitet.

2. Cirkularitet/restströmmar – tryggad återföring av näringsämnen

Recirkulation – produktifiering för ökad återföring

Utifrån målområdena Hållbar produktion inom jordbruks-& miljöteknik samt Produktionsteknik, öppnar S-JTI för ansökningar riktade mot ökad återföring av näringsämnen och organisk substans i restprodukter (främst biogödsel från biogasproduktion, avloppsfraktioner, slam från avloppsrening och gödsel) på ett såväl rationellt som på kort och lång sikt miljösäkert sätt. Ansökningarna kan avse utveckling av existerande och nya system/tekniker eller försök/demonstration av tillämpning av existerande, men inom detta område oprövade lösningar.

Vi ser gärna att ansökningarna strävar efter att möta någon eller några av följande områden:

1. Minskad miljöpåverkan

 • Minskad klimatpåverkan i hela hanteringskedjan från restprodukt till åker. I detta kan ingå lösningar som möjliggör s.k. klimatsänkor d.v.s. negativ miljöpåverkan. 
 • Minskad lukt. 

2. Långsiktigt hållbar återföring 

 • Minskat innehåll av metaller, organiska miljögifter och i förkommande fall s.k. mikroplaster och läkemedelsrester 

3. Effektiv och rationell hantering 

 • Produktifiering med inriktning på minskade transporter och lagervolymer samt ökad hanterbarhet och lagringsbarhet 
 • Rationell och preciserad spridning efter lantbrukets behov 
 • Optimering av hela hanteringskedjan - distribution, lagring och spridning 

4. Säker arbetsmiljö och hygien 

5. Effektivt utnyttjande av näringsämnen och/eller humus 

 • Minskade förluster av näringsämnen i hela hanteringskedjan från biogasanläggning/avloppsreningsverk/djurhållning till åker 
 • Produktifiering med inriktning på skräddarsydda produkter med avseende på näringsämnen och/eller humus efter lantbrukets behov 

6. Affärsmodeller och avtalsmodeller för ökad recirkulation 

7. Utveckling av nuvarande regelverk (Certifierad Återvinning, Revaq, KRAV) för ökad långsiktigt hållbar återföring av näringsämnen och organisk substans (humus).

Avgränsningar

Sökande i stiftelsens utlysningar ska visa på var i TRL-skalan den föreslagna satsningen fokuserar. Technology Readiness Level (TRL) är en metod som bland används inom Horisont 2020 för att beteckna en teknologis mognadsgrad. Mätsystemet ger en förståelse för teknologistatus i hela innovationskedjan.  Läs gärna mer i FoU-programmet.

Sökande och samverkan 

Huvudsökande ska ha doktorsexamen eller motsvarande väl dokumenterad forskningskompetens. Utlysningen vänder sig till forskare inom alla discipliner. Varje projekt ska bestå av sökande från minst två organisationer och gärna inkludera en bredare samverkan mellan forskare, rådgivare, odlare och andra aktörer för att öka frågeställningens relevans och tillämpning i praktiken. Stiftelsen ser positivt på att ansökan samordnas eller växlas upp med pågående eller kommande relevanta satsningar eller centrumbildningar.

Publicering av forskningsresultat 

Huvudsökande ska garantera att deras forskningsresultat finns tillgängliga via Open Access inom sex månader från publiceringen. Finansiering för publiceringskostnader i tidskrifter som utnyttjar Open Access kan inkluderas som en direkt kostnad i ansökningar för forskningsprojekt.

Ansökningar 

Ansökan görs genom Stiftelsen Lantbruksforsknings ansökningssystemInformation om hur ansökningen går till finns i vår handbok. Den sökande kan i denna utlysning skriva sin ansökan på svenska eller engelska.

 • Utlysningen öppnar 1:a oktober och stänger 11:e november klockan 14.00.  
 • Beslut om finansiering tas 18:e december. 

Sökt belopp för projekten kan vara upp till 1 MSEK/år i 3 år.

Projektets totalbudget sätts samman av sökt belopp samt medfinansiering. I projektets totalbudget krävs en medfinansiering av minst 25 % (inklusive in-kind från universitet och/eller näringen). Av det sökta beloppet får omkostnadpåslaget (OH) vara maximalt 25 %.

Kontakt 

Ordförande S-JTI: Wictoria Bondesson, 010-1844 540, wictoria.bondesson@lrf.se 

Administration: Yvonne M Airosa, 0767-75 35 42 yvonne.miettinen@lantbruksforskning.se

Riktad utlysning om växtnäring till spannmål ​Två riktade utlysningar: Framtidens jordbruks- och miljöteknik, stängd Utlysning av medel till forskning inom vallområdet, stängd Utlysning av medel till fyra industridoktorander, stängd Regionala utlysningen 2023, stängd Riktad utlysning till projekt om företagsledning och riskhantering – stängd Två riktade utlysningar – Framtidens jordbruks- & miljöteknik – stängd Grödor för nya proteinfoderkällor som tillgodoser begränsande aminosyror i en balanserad och optimerad foderstat Två riktade utlysningar - Framtidens jordbruks- & miljöteknik - Avslutad Riktad utlysning av forskningsmedel till projekt inom växtskydd till nytta för svensk trädgårdsproduktion Stiftelsen Lantbruksforskning utlyser medel för en kunskapssammanställning om vall ur ett foderperspektiv Samverkansutlysning med SLU inom ramen för programmet Hållbara dieter - avslutad Två riktade utlysningar - Framtidens jordbruks- & miljöteknik ​Regionala utlysningen 2020, avslutad ​Riktad utlysning - Framtidens jordbruks- & miljöteknik, avslutad Riktad utlysning för en hållbar utveckling av svensk trädgårdsproduktion, avslutad Regionala utlysningen 2019, avslutad Riktad utlysning för en hållbar utveckling av svensk trädgårdsproduktion, stängd The Swedish Farmers’ Foundation for Agricultural Research launches a call for project proposals on the theme of “Sustainable diets from sustainable food chains”, avslutad Stiftelsen Lantbruksforskning i samarbete med Formas utlyser forskningsmedel för integrerat växtskydd (IPM) inom trädgårdsproduktion, stängd Stiftelsen Lantbruksforskning utlyser medel för forskning om mjölkråvarans kvalitet, stängd Riktad utlysning av medel till regionala forskningsfinansiärer 2018, stängd Riktad utlysning av medel till regionala forskningsfinansiärer 2017, avslutad Riktad utlysning av medel till de nationella fältförsöken 2017, avslutad Riktad utlysning av medel till regionala forskningsfinansiärer 2016, avslutad Riktad utlysning av medel till de nationella fältförsöken 2016, avslutad
Prenumerera på vårt nyhetsbrev