Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Utlysning av medel till forskning inom vallområdet

Stiftelsen Lantbruksforskning genomför tillsammans med Svensk Mjölk och Eurofins en utlysning om 9 miljoner kronor till forskning inom vallområdet.

Vallfoder i tillräcklig mängd, av god näringsmässig kvalitet och bästa hygien blir allt viktigare i en föränderlig värld. Stiftelsen lantbruksforskning genomför en utlysning tillsammans med Svensk Mjölk och Eurofins i syfte att öka kunskapen om vallfodrets kvalitet, dess förmåga att tillgodose djurets behov samt bidra till god djurhälsa och produktivitet. 

Utlysningen sträcker sig från fält till foderbord, med däremellan liggande processer, och omfattar 9 miljoner kronor. 

Bakgrund, syfte och inriktning 

Vallen blir allt viktigare i en föränderlig omvärld och den inhemska produktionen av foder blir avgörande för lönsamhet och möjlighet till ökad grad av självförsörjning och beredskap. Foder måste finnas i tillräcklig mängd och vara av hög näringsmässig och hygienisk kvalitet. Med bakgrund i den kunskapssammanställning om vall som stiftelsen finansierat har flertalet områden och ämnen identifierats, som är i behov av mer kunskap och forskning. 

Denna utlysning syftar till att bidra till mer kunskap för ökad vallfoderproduktion och förbättrad vallfoderkvalitet samt ytterligare parametrar för att djuret skall kunna tillgodogöra sig innehållet på bästa sätt. Ämnet för utlysningen sträcker sig från fält till foderbord med däremellan liggande processer såsom artsammansättning, skörd, ensilering eller annan process, förädling eller utfodringsstrategi, näringsinnehåll och balans mellan innehållande näringskomponenter, därtill analysförbättringar av grovfoderanalyser för näringsinnehåll och/eller hygien. Samtliga aspekter i relation till fodrets kvalitet, dvs förmåga att tillgodose djurets behov och bidra till god produktivitet och djurhälsa. Även vallens baljväxter omfattas av utlysningen. Forskningen ska vara tillämpad enligt TRL-skalan (se handboken). Projekten skall innehålla en ekonomisk analys för att belysa lönsamheten för den enskilde lantbrukaren.

Budget och projektstorlek 

Utlysningens totala budget är 9 miljoner kronor. Stiftelsen uppmuntrar både korta och längre projekt. Totalt sökt belopp för ett projekt får maximalt vara 4,5 Mkr, där fördelningen av medel över år ej är reglerat. Budgeten ska vara rimlig och väl motiverad utifrån projektets storlek och komplexitet. Medfinansiering om 25% från näringen eller akademin är ett krav. Kom ihåg att kontakta aktuell näringsrepresentant som medsökande till projektet i god tid innan din ansökan skickas in - näringen ska vara delaktig i hela projektet och även i utformningen av det.

Sökande och samverkan

Huvudsökande skall ha doktorsexamen eller motsvarande väl dokumenterad forskningskompetens. Projektet ska vara inom ett område av intresse för stiftelsens insamlande branscher. En näringsrepresentant skall finnas knuten till projektet i form av medsökande och vara en person från näringen med viktig kunskap och kompetens, som har betydelse för näring, bransch och insamlande organisationer, exempelvis lantbruksföretagare, rådgivare eller representant för en av de insamlande organisationerna. 

Projektdeltagare från insamlande branscher skall tillhöra någon av de insamlande organisationerna. I yttersta undantagsfall kan två fakulteter betraktas som två olika organisationer. Detta gäller i fall av tillämpad forskning där den konstellationen kan anses vara den enda möjliga. Avsaknaden av part från näringen skall då motiveras i ansökan. För information om vilka de insamlande organisationerna är, se här!

Elektronisk ansökan

Du skickar in din ansökan elektroniskt i stiftelsens ansökningssystem. I ansökan gäller elektronisk signering för huvud- och medsökande samt ansvarig chef, samt att den har en modifierad budgetdel för att tydliggöra stiftelsens riktlinjer gällande overhead om max 25% påslag på löner och förbrukningsmaterial, samt gällande redovisning av samtliga sökandes deltagande i projektet. Läs mer i Handboken.

Publicering av forskningsresultat

Huvudsökande ska garantera att deras forskningsresultat finns tillgängliga via Open Access inom sex månader från publiceringen. Finansiering för publiceringskostnader i tidskrifter som utnyttjar Open Access kan inkluderas som en direkt kostnad i ansökningar för forskningsprojekt. Beviljade projekt förväntas även kommunicera resultaten populärvetenskapligt för omsättning av resultaten i praktiska näringen. 

Utlysning, bedömning och beslut 

Utlysningen öppnar 2023-04-17 kl.12.00 och stänger 2023-06-22 kl. 14.00. Samtliga fullskaliga ansökningar skrivs på engelska enligt anvisningar på www.lantbruksforskning.se och instruktioner för riktade utlysningar i handboken. Bedömningen sker enligt stiftelsens rutin för Riktade utlysningar (se handboken). Beslut tas på Stiftelsen Lantbruksforsknings styrelsemöte i december 2023. 

Kontaktinformation 

Mattias Norrby, forskningschef 
076-770 82 10, mattias.norrby@lantbruksforskning.se  

Lina Bengtsson, forskningssekreterare animalier 
070-309 84 34, lina.bengtsson@lantbruksforskning.se  

Anna Pers, forskningssekreterare, vegetabilier
073-346 24 30, anna.pers@lantbruksforskning.se

Yvonne M. Airosa, administration & support
076-775 35 42, yvonne.miettinen@lantbruksforskning.se   

Välkommen med din ansökan!

​Två riktade utlysningar: Framtidens jordbruks- och miljöteknik 
 Utlysning av medel till forskning inom vallområdet Utlysning av medel till fyra industridoktorander Regionala utlysningen 2023 Riktad utlysning till projekt om företagsledning och riskhantering – stängd Två riktade utlysningar – Framtidens jordbruks- & miljöteknik – stängd Grödor för nya proteinfoderkällor som tillgodoser begränsande aminosyror i en balanserad och optimerad foderstat Två riktade utlysningar - Framtidens jordbruks- & miljöteknik - Avslutad Riktad utlysning av forskningsmedel till projekt inom växtskydd till nytta för svensk trädgårdsproduktion Stiftelsen Lantbruksforskning utlyser medel för en kunskapssammanställning om vall ur ett foderperspektiv Samverkansutlysning med SLU inom ramen för programmet Hållbara dieter - avslutad Två riktade utlysningar - Framtidens jordbruks- & miljöteknik ​Regionala utlysningen 2020, avslutad ​Riktad utlysning - Framtidens jordbruks- & miljöteknik, avslutad Riktad utlysning för en hållbar utveckling av svensk trädgårdsproduktion, avslutad Regionala utlysningen 2019, avslutad Riktad utlysning för en hållbar utveckling av svensk trädgårdsproduktion, stängd The Swedish Farmers’ Foundation for Agricultural Research launches a call for project proposals on the theme of “Sustainable diets from sustainable food chains”, avslutad Stiftelsen Lantbruksforskning i samarbete med Formas utlyser forskningsmedel för integrerat växtskydd (IPM) inom trädgårdsproduktion, stängd Stiftelsen Lantbruksforskning utlyser medel för forskning om mjölkråvarans kvalitet, stängd Riktad utlysning av medel till regionala forskningsfinansiärer 2018, stängd Riktad utlysning av medel till regionala forskningsfinansiärer 2017, avslutad Riktad utlysning av medel till de nationella fältförsöken 2017, avslutad Riktad utlysning av medel till regionala forskningsfinansiärer 2016, avslutad Riktad utlysning av medel till de nationella fältförsöken 2016, avslutad
Prenumerera på vårt nyhetsbrev