Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Utlysning av medel till fyra industridoktorander, stängd

Stiftelsen lantbruksforskning utlyser medel till industridoktorandprojekt för att fördjupa kompetensen inom primärproduktionens näringsgrenar. Projektens inriktning ska vara relevant nu och för de närmaste tio åren och bidra till ökad lönsamhet och konkurrenskraft.

Bakgrund

Stiftelsen Lantbruksforskning fördelar forskningsmedel som är insamlade från branschen med motfinansiering av statliga medel. Stiftelsen ska därför finansiera forskning som leder till konkret nytta, ökad konkurrenskraft och lönsamhet för Sveriges lantbrukare – främst tillämpad forskning. De utmaningar som lantbruket står inför bör lösas i samverkan mellan näring och akademi.

Stiftelsen utlyser nu medel till fyra industridoktorander för att bidra till en fördjupad akademisk kompetens inom lantbrukets näringar. Industridoktorandtjänsten tillåter ökad rörlighet mellan näring och akademi vilket ger fler kontaktytor med höjd kompetens som följd, för båda parter.

Syfte

Syftet med projekten är att bidra till en ökad behovsdriven forskning där näring och akademi gemensamt utformar projekten, och där resultatet – en ökad kompetens inom näringarna – gör näringen mer lönsam och konkurrenskraftig.

Inriktning

Av de fyra industridoktoranderna är två öppna, dvs saknar krav på särskild inriktning utöver den som gäller stiftelsen som helhet, och två är riktade. En är riktad mot trädgårdssektorn och den andra till projekt inom integrerat växtskydd (såväl växtsjukdomar som ogräs kan komma på fråga).

Projektets frågeställning ska vara relevant för primärnäring och värdekedjans första förädlingsled. Projektet ska vara relevant för näringen nu och för de närmaste 10 åren.

Krav

Förutom stiftelsens grundläggande krav som återfinns i vår handbok, ställs ytterligare krav på projekten enligt nedan. Där kraven skiljer sig åt gäller utlysningstexten.

Ett avtal mellan ingående parter (företag och akademi) ska finnas bifogat ansökan. Avtalet bör klargöra förhållandet mellan lärosätet och företaget gällande exempelvis immaterialrätt, arbetsrätt, styrning, ersättningsnivåer mm. Exempel på avtal finns hos flera lärosäten och går att hitta på webben.

Projektet ska vara inom ett område av intresse för stiftelsens insamlande branscher.

För information om vilka de insamlande organisationerna är, besök vår hemsida.

Sökande och samverkan

Doktoranden skall ha minst två handledare. En från det företag som projektet utförs inom och en från den samarbetande akademiska institutionen.

Doktoranden måste inte vara anställd/finnas på plats vid själva ansökningstillfället men däremot senast vid projektets start.

Huvudsökande, som också är huvudsaklig handledare, skall ha doktorsexamen eller motsvarande väl dokumenterad forskningskompetens, och vara anställd till minst 50% inom akademin. Handledaren från företaget är medsökande. Doktoranden ska vara heltidsanställd, varav minst 80% vid företaget.

Budget och projektstorlek

Projekttiden kan vara ca 5 år. Budgeten ska vara rimlig och välmotiverad utifrån projektets storlek och komplexitet.

Projekten kan från stiftelsen söka upp till 2,5 MSEK. Medfinansiering på 50% är ett krav. Huvudsökandes lärosäte är medelsförvaltare. Medelsförvaltaren får föra över medel till företaget.

Stiftelsen Lantbruksforskning håller 25% av medlen tills doktorsexamen är avlagd.

Elektronisk ansökan

Du skickar in din ansökan elektroniskt i stiftelsens ansökningssystem. Observera att ansökningssystemet kräver elektronisk signering för huvud- och medsökande samt ansvarig chef. Om någon sökande saknar BankID, vänligen kontakta kansliet.

Sökande behöver legitimera sig vid inloggning samt vid signering av projektet. Observera att signeringen måste göras om av samtliga sökande om en ändring görs efter att ”slutsignering” gjorts.

Publicering av forskningsresultat

Huvudsökande ska garantera att deras forskningsresultat finns tillgängliga via Open Access inom sex månader från publiceringen. Finansiering för publiceringskostnader i tidskrifter som utnyttjar Open Access kan inkluderas som en direkt kostnad i ansökningar för forskningsprojekt. Beviljade projekt förväntas även kommunicera resultaten populärvetenskapligt för omsättning av resultaten i praktiska näringen.

Utlysning, bedömning och beslut

Samtliga fullskaliga ansökningar skrivs på engelska enligt instruktioner för riktade utlysningar i handboken. Bedömningen sker enligt stiftelsens rutin för Riktade utlysningar (se handboken). Vid bedömning och beslut av ansökningar förbehåller sig stiftelsen rätt att utöva portföljtänk om två eller flera ansökningar är av liknande kvalitet avseende vetenskaplig höjd.

Utlysningen öppnar 2023-01-16 kl.12.00

Utlysningen stänger 2023-06-22 kl. 14.00

Beslut tas på Stiftelsen Lantbruksforsknings styrelsemöte i december 2023.

Kontaktinformation

Mattias Norrby, forskningschef 0767-70 82 10, mattias.norrby@lantbruksforskning.se

Anna Pers, forskningssekreterare vegetabilier 0733-24 46 30, anna.pers@lantbruksforskning.se

Lina Bengtsson, forskningssekreterare animalier 070-309 84 34, lina.bengtsson@lantbruksforskning.se

Yvonne M. Airosa, administration & support 0767 753 542, yvonne.miettinen@lantbruksforskning.se

Riktad utlysning om växtnäring till spannmål ​Två riktade utlysningar: Framtidens jordbruks- och miljöteknik, stängd Utlysning av medel till forskning inom vallområdet, stängd Utlysning av medel till fyra industridoktorander, stängd Regionala utlysningen 2023, stängd Riktad utlysning till projekt om företagsledning och riskhantering – stängd Två riktade utlysningar – Framtidens jordbruks- & miljöteknik – stängd Grödor för nya proteinfoderkällor som tillgodoser begränsande aminosyror i en balanserad och optimerad foderstat Två riktade utlysningar - Framtidens jordbruks- & miljöteknik - Avslutad Riktad utlysning av forskningsmedel till projekt inom växtskydd till nytta för svensk trädgårdsproduktion Stiftelsen Lantbruksforskning utlyser medel för en kunskapssammanställning om vall ur ett foderperspektiv Samverkansutlysning med SLU inom ramen för programmet Hållbara dieter - avslutad Två riktade utlysningar - Framtidens jordbruks- & miljöteknik ​Regionala utlysningen 2020, avslutad ​Riktad utlysning - Framtidens jordbruks- & miljöteknik, avslutad Riktad utlysning för en hållbar utveckling av svensk trädgårdsproduktion, avslutad Regionala utlysningen 2019, avslutad Riktad utlysning för en hållbar utveckling av svensk trädgårdsproduktion, stängd The Swedish Farmers’ Foundation for Agricultural Research launches a call for project proposals on the theme of “Sustainable diets from sustainable food chains”, avslutad Stiftelsen Lantbruksforskning i samarbete med Formas utlyser forskningsmedel för integrerat växtskydd (IPM) inom trädgårdsproduktion, stängd Stiftelsen Lantbruksforskning utlyser medel för forskning om mjölkråvarans kvalitet, stängd Riktad utlysning av medel till regionala forskningsfinansiärer 2018, stängd Riktad utlysning av medel till regionala forskningsfinansiärer 2017, avslutad Riktad utlysning av medel till de nationella fältförsöken 2017, avslutad Riktad utlysning av medel till regionala forskningsfinansiärer 2016, avslutad Riktad utlysning av medel till de nationella fältförsöken 2016, avslutad
Prenumerera på vårt nyhetsbrev