Kategori: Riktade Utlysningar

klocka ikonÖppen: 100 dagar till

kalender ikonSök senast: 2024-09-30

Framtidens jordbruks- och miljöteknik

Stiftelsen JTI utlyser härmed forskningsmedel för en riktad satsning om 20 miljoner kronor. Utlysningen är en del av Stiftelsen JTI:s (S-JTI) strategiska programsatsning om totalt 50 miljoner kronor under perioden 2019-2027. Nytt för i år är att Stiftelsen JTI accepterar overhead om max 50% påslag.

Utifrån S-JTI:s FoU-program samt de syntesrapporter och projekt som har inkommit från tidigare utlysningar, har stiftelsen beslutat att öppna en riktad utlysning, kopplad till målområdet teknik om 20 miljoner kronor.

Stiftelsen välkomnar ansökningar inom samtliga teknikområden, med projekt direkt eller indirekt kopplade till lantbrukets teknikutmaningar. Det kan till exempel handla om precisionsjordbruk, gårdsbaserad bioraffinering/energiproduktion, hållbarhetsdriven teknikutveckling, digitalisering och dataanalys, eller klimatanpassning och resiliens.

Förutom rent tekniska frågeställningar är utlysningen öppen för mer lösningsorienterade
frågeställningar så som:

  • Hur flätas teknik och affär ihop?
  • Vilken roll kommer AI spela i att designa framtidens hållbarhetsarbete på gårdsnivå?
  • Kan digitala loggböcker utmana regelefterlevnad och myndighetsutövning i livsmedelssystemet
  • Hur kan datainfrastruktur stimulera innovation och värdeskapande datautbyten?
  • När utvecklingen talar för utökad datainsamling och besluten blir mer datadrivna, hur säkerställs att data är tillförlitlig och validerad och hur ska den lagras?

Vanligtvis ligger S-JTIs finansiering långt upp i TRL-skalan och nära nyttiggörande men i denna utlysning välkomnas även projekt tidigare i TRL-skalan, så länge den sökande formulerar den tilltänkta vinsten för lantbruket i det långa loppet.

Avgränsningar

Sökande i Stiftelsen JTI:s utlysningar ska visa på var i TRL-skalan den föreslagna satsningen fokuserar. Technology Readiness Level (TRL) är en metod som bland används inom Horisont 2020 för att beteckna en teknologis mognadsgrad. Mätsystemet ger en förståelse för teknologistatus i hela innovationskedjan. Läs gärna mer i FoU-programmet.

Sökande och samverkan

Huvudsökande ska ha doktorsexamen eller motsvarande väl dokumenterad forskningskompetens. Utlysningen vänder sig till forskare inom alla discipliner. Varje projekt ska bestå av sökande från minst två organisationer och gärna inkludera en bredare samverkan mellan forskare, rådgivare, odlare och andra aktörer för att öka frågeställningens relevans och tillämpning i praktiken.

Stiftelsen ser positivt på att ansökan samordnas eller växlas upp med pågående eller kommande relevanta satsningar eller centrumbildningar.

Kommunikation och publicering av forskningsresultat

Samtliga projekt ska ha en väl utarbetad kommunikationsplan där behovsägarna är identifierade och en väl anpassad kommunikationsplan ska medfölja varje ansökan.

Huvudsökande ska garantera att deras forskningsresultat finns tillgängliga via Open Access inom sex månader från publiceringen. Finansiering för publiceringskostnader i tidskrifter som utnyttjar Open Access kan inkluderas som en direkt kostnad i ansökningar för forskningsprojekt.

Ansökningar

Ansökan görs genom Stiftelsen Lantbruksforsknings ansökningssystem. Information om hur
ansökningen går till finns i Handboken.

Obs! Ansökningssystemet har uppdaterats. Uppdateringen medför elektronisk signering för huvud- och medsökande samt ansvarig chef, samt har en modifierad budgetdel.

Vid ansökan krävs att man loggar in via Bank-ID, i Frågor och svar finns beskrivet hur man gör det. Den sökande kan i denna utlysning skriva sin ansökan på svenska eller engelska.

  • Utlysningen öppnar 30 maj kl. 12.00 och stänger 30 september 2024 klockan 12.00.
  • Beslut om finansiering tas i slutet av november.

Utlysningen omfattar 20 miljoner kronor. Stiftelsen uppmuntrar både korta och längre projekt, max tre år. Totalt sökt belopp för ett projekt får maximalt vara 5 miljoner kronor. Budget och projekttid ska vara rimlig och väl motiverad utifrån projektets storlek och komplexitet.

50% påslag för overheadkostnader accepteras

Stiftelsen accepterar overhead om max 50% påslag på löner och förbrukningsmaterial, samt gällande redovisning av samtliga sökandes deltagande i projektet. Då ansökan skickas in via Stiftelsen Lantbruksforsknings ansökningssystem som inte godkänner mer än 25% overhead måste overheadkostnader överstigande 25% skrivas in under kostnadsslag Övrigt i budgetbilagan.

En näringsrepresentant ska finnas knuten till projektet i form av medsökande och vara en person från näringen med viktig kunskap och kompetens, som har betydelse för näring och bransch, exempelvis lantbruksföretagare, rådgivare eller representant från företag inom näringen.

För frågor om utlysningen kontakta Stiftelsen JTI:s ordförande Wictoria Bondesson, 010-1844 540, wictoria.bondesson@lrf.se

Kontakt
Yvonne M Airosa IMG 9296
Yvonne M Airosa

Administration och support

076–775 35 42 yvonne.miettinen@lantbruksforskning.se