Kategori: Riktade Utlysningar

auktionshammare ikonBeslutsdatum: 2018-06-27

Stiftelsen Lantbruksforskning utlyser medel för forskning om mjölkråvarans kvalitet, stängd

Stiftelsen Lantbruksforskning utlyser härmed medel till forskning om faktorer som påverkar mjölkråvarans och mejeriprodukternas kvalitet. Syftet med bidraget är att främja kunskapsutbytet mellan en svensk högskola eller universitet och ett eller flera kommersiella företag och förutsätter därför samarbete mellan dessa aktörer. Det övergripande målet är att ett beviljat projekt ska bidra till en stärkt konkurrenskraft för svensk mjölkproduktion, mejerinäring och tillverkningsindustri med anknytning till dessa näringar. Projekt med fokus på faktorer som påverkar mjölkråvarans kvalitet och utveckling av system för kvalitetssäkring av det olika stegen i mjölkprodukternas process- och värdekedja är prioriterade. Av speciellt intresse är digital teknikutveckling och forskning som effektiviserar kontroll av råvarans kvalitet på ett sådant sätt att avvikelser upptäcks så tidigt som möjligt och att de volymer som måste kasseras minskar samt att jämnhet i slutprodukternas kvalitet säkras.

Sökande och samverkan

Utlysningen omfattar totalt två miljoner kronor till delfinansiering av ett doktorandprojekt under perioden 2018-2022. Bidraget täcker i normalfallet cirka 50 procent av de totala projektkostnaderna, varför universitet och företag förutsätts finansiera vad som därutöver krävs för ett väl fungerande projekt. Denna motfinansiering ska klart framgå av projektansökan. Bidraget kan sökas av ett universitet eller av ett företag med egen FoU-verksamhet i Sverige. Företaget måste ha tillräcklig kompetens för att kunna både bidra till och dra nytta av kunskapsutbytet. Det måste också kunna erbjuda doktoranden en god forskningsmiljö. En forskare vid en svensk högskola eller universitet ska alltid delta i projektet som handledare och han eller hon är också ansvarig för den vetenskapliga rapporteringen av projektet. Vederbörande ska också kunna erbjuda doktoranden plats i den egna organisationen, så att vissa delar av projektet utförs i akademisk miljö. Handledaren ska ha svensk doktorsexamen eller motsvarande dokumenterad forskningskompetens. En strävan efter att samordna arbetet med flera aktörer välkomnas.

Utlysningen genomförs i ett steg där sökande får inkomma med en fullskalig tiosidig ansökan, som lämnas på engelska (se handboken). Ansökningarna kommer att bedömas av en för ändamålet sammansatt beredningsgrupp.

Du söker medel via stiftelsens ansökningssystem

Viktiga datum och tider

  • Utlysningen öppnar 1 februari 2018, 11.00
  • Sista ansökningsdag är 28 mars 2018, 15.00. 
  • Beslut fattas av Stiftelsens styrelse under juni 2018 

Frågor

Kontakta stiftelsens forskningssekreterare Jessica Ekström om du har frågor kring utlysningen.