Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Den årliga öppna utlysningen 2023 är öppen

Idag öppnar Stiftelsen Lantbruksforsknings årliga öppna utlysning. Dags att söka medel för alla forskare som intresserar sig för livsmedel eller klimat och miljö med andra ord.

Två gränsöverskridande tvärvetenskapliga fokusområden finansieras inom stiftelsen: Livsmedel (animalier och vegetabilier) och Klimat och miljö. Forskningen ska genomsyras av ett företagande- och hållbarhetsperspektiv. 

Tillämpad forskning med konkret nytta

Stiftelsen Lantbruksforskning fördelar forskningsmedel som är insamlade från branschen med motfinansiering av statliga medel, därför ska medel gå till forskning som leder till konkret nytta, ökad konkurrenskraft och lönsamhet för Sveriges lantbrukare – främst tillämpad forskning. Ansökningar inom samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning som bidrar till lantbrukets utveckling välkomnas.

Sök medel innan sommaren

Det handlar om ett- till treåriga projekt med ett rekommenderat sökt anslag på upp till en miljon kronor per år. Det finns inget krav på medfinansiering i projekten.

Mellan 3 april och 13 juni går det bra att lämna in ansökan om medel i utlysningens steg 1 och därefter kan de som går vidare till steg 2 skicka in en fullskalig ansökan mellan 22 augusti och 21 september. Beslut om beviljade medel fattas av stiftelsens styrelse i december 2023. 

Läs mer om den årliga öppna utlysningen 2023 och sök medel här.

Livsmedel

Området Livsmedel omfattar framför allt produktion av animaliska och vegetabiliska råvaror och produkter inom lantbruksnäringen, för direkt humankonsumtion eller för vidare förädling inom livsmedelskedjan. De råvaror som produceras måste vara säkra och ha egenskaper som gör dem attraktiva och efterfrågade av konsumenter, industri, handel och storhushåll.  Produktionssystemen behöver vara både stabila och dynamiska för att klara klimatomställning och en ökad inhemsk produktion. Produktionen av livsmedel ska både öka och vara lönsam. Dessutom ska svinnet minska med hjälp av mer kunskap och förbättrade metoder i hela produktionskedjan. All forskning ska genomsyras av hållbara och goda affärsmöjligheter för den enskilde företagaren på gårdsnivå. Primärproduktionen av livsmedel ska kännetecknas av att vara hållbar och ta hänsyn till de nationella och globala målen såsom de presenteras i agenda 2030, det vill säga en säkrad tillgång på livsmedel och en minskad klimat- och miljöpåverkan.

Klimat och miljö

I området Klimat och miljö bedöms forskning kring robusta, dynamiska, energieffektiva och klimatanpassade produktionssystem där de egna utsläppen av växthusgaser minskar så att lantbruksnäringarna blir klimatneutrala. Området innefattar resurseffektivisering, kretsloppsanpassning och minskad miljöpåverkan beträffande vatten, djurhållning, växtnäring och växtskydd, samt frågor om brukande för att bevara landskap och biologisk mångfald. Vidare behöver lantbruksnäringarnas potential att leverera förnybar energi för eget bruk och till omgivande samhälle stärkas ytterligare. Genom att tidigt identifiera nya samhällsbehov kan förutsättningar skapas för lönsam produktion av biomassa liksom för nya marknader för restprodukter. All forskning ska genomsyras av hållbara och goda affärsmöjligheter för den enskilde företagaren på gårdsnivå, samt att öka cirkulära strömmar.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev