Bild på kor

Mer grön rehabilitering med tydlig kravspecifikation

rehabilitering-foto-Anna-María-Palsdottir_beskuren.gif

Tydliga krav gör det enklare att erbjuda och upphandla tjänster inom naturunderstödd rehabilitering, som kan komplettera traditionell behandling för att hantera psykisk ohälsa, sjukskrivningar och arbetsoförmåga. En väldefinierad produkt skulle ge ett stort antal lantbruksföretag förutsättningar att erbjuda lönsamma tjänster och bidra med samhällsnytta.

Grön, naturunderstödd, rehabilitering har en kort historia som modern behandlingsform i Sverige. På SLU påbörjade Alnarps rehabiliteringsträdgård sin verksamhet 2002. Resultaten har varit mycket goda, mer än tre gånger så många blir friska, eller kan skrivas ut, jämfört med traditionell vård. 

Samtidigt är depression, utmattning och värk ett stort och växande problem i samhället, som 60-70 % av alla långtidssjukskrivna lider av. Mot den bakgrunden har Region Skåne efterfrågat grön rehabilitering i större skala och tagit hjälp av forskare vid SLU för att skapa en fungerande modell.

Första offentliga upphandlingen av grön rehabilitering

Efter ett pilotprojekt med en vårdcentral och två företag genomfördes en första offentlig upphandling, där tio företag på landsbygden fått ta emot patienter från 50 vårdcentraler. I den storskaliga modellen har vården ansvaret för de legitimerade yrkena medan företagen står för den gröna kompetensen. 

Inför upphandlingen undersökte forskare från SLU, med finansiering genom Stiftelsen Lantbruksforskning, vad olika företag erbjöd och vad som saknades. Det resulterade i en bred kravlista som omfattade arbetsmiljö, säkerhet, faciliteter, lunchrum, kompetens, meningsfulla aktiviteter med mera. En del var lätt att mäta och pricka av. Till exempel att det skulle finnas växthus för att verksamheten ska kunna bedrivas året om. Andra krav var svårare att kvantifiera. Viktigt är att det finns en utemiljö med djur, trädgård, odling eller liknande. 

I Sverige är vi ledande när det gäller den stödjande utemiljön som bidrar stark till läkande och tillfrisknande säger Anna María Pálsdóttir, forskare på SLU. Vi ser goda möjligheter att samarbeta med andra länder som Norge, Nederländerna och Storbritannien, där man kommit långt i bland annat säkerhetstänkande, och väva samman vår expertkunskap med deras erfarenhet. En viktig skillnad är att vårt fokus är vård och tillfrisknande medan det i Norge framför allt handlar om sysselsättning och daglig verksamhet. 

Framtida verksamhet på 1 000 företag

Nu håller forskarna på att följa upp hur väl rehabiliteringen på gårdarna har fungerat. Tanken är att utvecklade krav som bygger på vetenskaplig evidens ska ligga till grund för en framtida certifiering.

Vi förväntar oss goda resultat säger Patrik Grahn, forskare vid SLU och ansvarig för projektet. Naturunderstödd rehabilitering i Sverige kan bli betydligt större, jag tror att runt 1 000 företag kan komma att erbjuda liknande tjänster i framtiden. I Norge har 400 företag certifierats för grön omsorg och rehabilitering och 200 till står i kö.

Företagen behöver inte bedriva ett aktivt lantbruk, det viktiga är tillgången till stödjande miljö. Men ett lantbruk med flera verksamheter har goda förutsättningar att även erbjuda grön rehabilitering. I projektet har företagen kunnat fakturera omkring en miljon kronor per år. Med en certifierad produkt kommer den siffran troligen att bli högre.

Läs mer i projektbanken

Artikeln har tidigare publicerats i stiftelsens nyhetsbrev, nummer 1 2016

Nyheter
Madrid DSC 3689

Hållbarhet för djurproduktion på europeisk nivå

En workshop i Madrid om hållbarhet i framtiden med goda exempel från europeisk djuruppfödning ger deltagarna perspektiv. Men också samsyn om att lokala förutsättningar skapar olika produktionsformer. 

Läs mer
Sugga Smagrisar Lampa Istock 1304836262

Så hindras resistenta bakterier från att växa i grisbesättningar

Ny doktorsavhandling visar att tidig upptäckt och snabba kontrollåtgärder är effektiva för att motverka resistenta bakterier i grisbesättningar.

Läs mer
Potatis Självplock Istock 1599724659

Drivkrafter och ekonomiska effekter för lantbrukares företagsutveckling 

Att satsa på att bredda lantbruksföretagandet med alternativa verksamheter, som till exempel turism kan skapa positiva effekter som högre nöjdhet, social hållbarhet och för mjölkgårdar även en tydlig ekonomisk fördel. 

Läs mer