Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Utlysningar och projekt

Här kan ni läsa om de utlysningar som Stiftelsen JTI har haft och vilka som fått medel. Stiftelsen JTI genomför en strategisk programsatsning för att förbättra konkurrenskraften och bidra till hållbarhet. Utlysningarna är inom målområdena teknik inom Jordbruk & Miljö, Energi & Biologiskt kretslopp.

De som fått medel Framtidens jordbruks- & miljöteknik 2022

Stiftelsen JTI, i samarbete med Stiftelsen Lantbruksforskning, utlyser forskningsmedel för två riktade satsningar. Utlysningarna är en del av Stiftelsen JTIs strategiska programsatsning om totalt 50 miljoner kronor under perioden 2019-2027.

Utlysning Vatten

Ingrid Wesström Joel, SLU 
Kan förbättrad dränering av jordbruksmark gynna en långsiktig markbördighet, avkastningen och miljön? 
2 655 381 kr   

Nino Amvrosiadi, RISE
Säkrad produktion och säkra grödor: en fältförsök-baserad analys av renat avloppsvatten för bevattning
2 797 644 kr   

Anna Schnürer, SLU
Identifiering av nyckelparametrar för effektiv och stabil rötning av gödsel 
1 400 383 kr

Utlysning Recirkulation 

Erik Sindhöj, RISE 
Kan förbränning av fjäderfägödsel förbättra hållbarheten? 
927 988 kr   

Oksana Golovko, SLU
Biokolfilter på gården för reducering av organiska miljöföroreningar i återanvänt vatten för jordbruksbevattning 
2 983 757 kr   

Erik Sindhöj, RISE
Ökade biogas produktion med tillämpning av teknik för kväveutvinning på biogasanläggningar
1 297 704 kr

De som fått medel Framtidens jordbruks- & miljöteknik 2021

Stiftelsen JTI, i samarbete med Stiftelsen Lantbruksforskning, utlyser forskningsmedel för två riktade satsningar. Utlysningarna är en del av Stiftelsen JTIs strategiska programsatsning om totalt 50 miljoner kronor under perioden 2019-2027.

Vatten – resurseffektiv hantering

Johanna Olsson, RISE
Från parcell till kommersiell – samarbete för en uppskalning av svenska proteingrödor
2 984 889 kr

Fereshteh Pourazari, RISE
DemoFält för reglerad dränering - förbättrad vattenhushållning och avkastningsstabilitet i svenskt jordbruk
2 828 751 kr

Annika Nordin, SLU
Verktyg för beslutsfattande och behandlingsoptimering för ammoniak-hygieniserings teknik - säker och uthållig återföring av resurser från decentraliserade sanitetssystem
2 932 487 kr 

Eva Edin, HS konsult AB
Filtermaterialets påverkan på underhållsbehov, vattenkvalitet och skörd vid täckdikning
2 999 753 kr

De som fått medel i Framtidens jordbruks- & miljöteknik 2020

Cirkularitet/restströmmar – tryggad återföring av näringsämnen 

Petter Melin, RISE
Förbättrad ekonomi på biogasanläggningar och i gödselhantering genom fler nationella standardmetoder för hygienisering
2 043 481 kr

Jenna Senecal, SLU
Växtnäringskretslopp till uthållig ölproduktion
2 982 647 kr 

Åsa Myrbeck, RISE
Växtnäringseffekt hos nya gödselprodukter - Metodutveckling för kvalitetssäkring
2 262 124 kr

Cecilia Lalander, SLU
Fluglarvskompostering för hållbart omhändertagande av organiska restströmmar från växthusodling
2 936 608 kr 

Klimat-, miljö- och produktionsutmaningar – svenskt jordbruk måste vara redo  

Carina Gunnarsson, RISE
Vallbaserade produkter för enkelmagade djur – ett steg närmare kommersialisering!
2 887 712 kr                  

Cecilia Lindahl, RISE
Kylning av golv till slaktgrisar - förbättrad djurvälfärd, hälsa, produktion och stalluft
2 991 467 kr                  

Fernanda Tahamtani, SLU
Amerikansk vapenfluga larver som fodermedel i äggproduktion – med fokus på miljöberikning och alternativ proteinkälla
1 965 116 kr    

Kristina Mjöfors, RISE
Metan- och lustgasemissioner från fjäderfägödsellager
581 039 kr

De som fått medel i den första utlysningen 2019 

Erik Sindhöj, RISE
Vägen till cirkulära ekonomi i svenskt jordbruk för ökad återvinning av växtnäring och för effektiv och hållbar produktion
501 319 kronor 

Eva Edin, HS Konsult AB
Syntes av unga lantbrukares förutsättningar och möjligheter för ett hållbart och produktivt lantbruksföretag som omfattar betesmarker och vattenvård
500 000 kronor 

Eva Salomon, RISE
Utmaningar och behov för svenskt jordbruksproduktion - möjliga vägar för teknikutveckling för att uppnå lönsamhet samt miljö- och klimatanpassning
501 250 kronor

Prenumerera på vårt nyhetsbrev