Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Avdriften vid sprutning i fruktodling kan minskas

Det går att minska vindavdriften vid sprutning i fruktodling med befintlig teknik och bibehållen god täckning visar ny forskning. Men bra täckning av sprutvätskan är lättare att uppnå tidigt på säsongen.

En effektiv och miljömässigt säker användning av växtskyddsmedel är en förutsättning för att svensk fruktodling ska kunna ge goda skördar av hög kvalitet. Genom att använda avdriftsreducerande utrustning kan odlarna minska skyddsavstånden vid sprutning och därmed de områden som inte kan behandlas. Det ger också tillgång till fler preparat då det i dag finns särskilda villkor angivna för ett flertal växtskyddsmedel.

Kunskap om rätt inställningar har saknats

Odlarna tvekar att använda avdriftsreducerande metoder eftersom de är osäkra på hur effekten av behandlingen påverkas. Det har saknats praktisk kunskap om hur utrustningen ska användas och ställas in för att uppnå en god täckning och ett gott sprutresultat. Forskare vid Rise har därför, i samarbete med Visavi god lantmannased AB, studerat resultatet av modifierande inställningar och spridarval för några olika spruttyper. Syftet med projektet var att ta fram direkt användbara odlarrekommendationer för inställning för avdriftsreducerande utrustning med bibehållen täckning.

Odlarnas inställningar var utgångspunkten

För att mäta täckningen och avsättningen i olika riktningar och på olika ytor använde forskarna vattenkänsliga papper som placerades på standardiserade hållare i odlingarna. Tre fläktsprutor, en Schaumannspruta, en Munckhof 105 och en KWH 1500-3, testades med olika inställningar och spridarval. De två förstnämnda är vanligt förekommande i svensk fruktodling medan den tredje är en spruta för större odlingar som behandlar tre rader i taget.  Forskarna utgick från odlarnas egna inställningar som sedan justerades. Testerna gjordes dels tidigt på säsongen då träden inte hade några blad dels efter blomningen då bladverken var fullt utvecklade. För att få ett representativt resultat genomfördes testerna i både mindre och större odlingar samt i odlingar med såväl äldre som nyplanterade träd.

Begränsad luftmängd före bladsättning kan minska avdriften

Tidigt på säsongen då träden inte har några blad är risken för avdrift hög. Men testerna visar att det också är enklare att då minska avdriften. Genom att begränsa fläktens luftflöde i kombination med avdriftsreducerade spridare uppnåddes god avdriftsreduktion med bara en marginell sänkning av täckningen och fördelningen i trädet.

Vår förstudie visar att det går att få god effekt av sprutningen även med avdriftsreducerande teknik, säger Klara Löfkvist. Det är varken svårt eller särskilt kostsamt utan det som behövs är kunskap om rätt inställningar och spridare.

Utvecklat bladverk gör det svårare att få full täckning

Efter blomning minskar risken för avdrift men sprutvätskan får också svårare att tränga in till stammen och det innersta bladverket. En reducerad luftvolym eller avstängd fläkt resulterade i sämre avsättning på undersidan av bladen och på vissa vertikala ytor. Resultatet skiljde sig mellan olika sprutor vilket kan förklaras av sprutornas olika fläktkapacitet samt körhastigheten. Den lägsta kapaciteten gav bäst avdriftsreduktion men samtidigt sämre inträngning och täckning.

Fler spruttyper, spridare och inställningar behöver undersökas i praktiken, menar Klara Löfkvist. Det skulle också vara värdefullt att mäta halten av växtskyddsmedel som når fram till olika delar i träden, det vill säga avsättningen per ytenhet.

Mer djupgående studier krävs för att hitta de optimala inställningarna för varje spruttyp, speciellt för sprutning i välutvecklat bladverk där det är svårare att reducera avdriften utan att sprutresultatet påverkas negativt.

Projektet ”Förbättrad precision vid applicering av växtskyddsmedel i fruktodlingar” i projektbanken

Prenumerera på vårt nyhetsbrev