Bild på kor

Ekologisk kycklingproduktion lönsammare med vaccination mot koccidios

koccidios-Foto-Désirée-Jansson,-SVA-midi.png

Fram till i våras vaccinerades inte kycklingar i ekologisk produktion mot koccidios. Efter Désirée Janssons kartläggning av tarmhälsan hos ekologiska kycklingar har vaccinationen tagit fart.

Désirée Jansson, SVA, har lett ett forskningsprojekt med syfte att utröna om vaccinering av ekologiska kycklingar mot koccidios fungerar. Det gör det: ingen av de vaccinerade och undersökta kycklingarna dog av koccidios på de två gårdar som deltog i projektet.

Hinder för ekologisk kycklinguppfödning 

Koccidios och nekrotiserande enterit är två tarmsjukdomar som drabbar kycklingar. Efterfrågan på ekologiska livsmedel ökar snabbt, men i fråga om ekologisk kyckling har dessa sjukdomar länge ansetts vara ett av flera hinder. I konventionell produktion tillsätts koccidiostatika i fodret, men i ekologisk produktion är det inte tillåtet vilket gör det svårt att undvika koccidieangrepp. Tarmparasiterna sprids med kycklingarnas träck och finns i kycklingarnas närmiljö.

Både parasiter och bakterier skadar 

Koccidier är encelliga parasiter som vållar tarmskador, koccidios. Nekrotiserande enterit är en sjukdom som orsakas av bakterien Clostridium perfringens, som finns naturligt i tarmen men som under vissa omständigheter kan utvecklas till nekrotiserande enterit. Tarmskador av koccidier är en sådan riskfaktor. 

Båda sjukdomarna medför diarré, avmagring, långsam tillväxt och ibland dödsfall, och innebär alltså både djurlidande och ekonomiska förluster. De ses ofta tillsammans och de kan förekomma i en subklinisk, det vill säga en inte fullt utvecklad, form.

Nytt med forskning på ekologisk produktion

Forskningen om koccidios har de senaste decennierna fokuserat på vad som händer i konventionella kycklingar när de smittas av koccidier. I dessa studier finns det mycket kunskap om vilka koccidiearter man kan hitta och när de orsakar problem under kycklingen liv. I ekologisk produktion fanns inga sådana studier tidigare, säger Désirée Jansson. 

Hennes forskningsprojekt skulle dels kartlägga förekomsten av koccidios i ekologiska kycklingflockar, dels utvärdera effekten av vaccination mot koccidier.

Vaccin på fodret vid ankomst 

Två kycklingflockar vardera på två ekologiska gårdar undersöktes i projektet. Antalet insatta kycklingar per flock var 4 800 och de kom från samma kläckeri. De första två flockarna sattes in i början av april 2014, de följande två cirka fem veckor senare. Andraflockarna vaccinerades på ankomstdagen mot koccidios genom att fodret spejades med ett kommersiellt tillgängligt vaccin. Flockarna följdes under 70 dagar från insättning till slakt. En rad prover togs och analyser genomfördes, liksom obduktioner av såväl självdöda som avlivade sjuka djur. Inga dödsfall av koccidios eller  nekrotiserande enterit i vaccinerade flockar Resultatet visar att dödsfall orsakade av koccidios och, i enstaka fall, nekrotiserande enterit inträffade på båda gårdarna, men att inga dödsfall i dessa två sjukdomar inträffade i någon av de två vaccinerade flockarna. 

Förekomsten av Clostridium perfringens-bakterier skiljde mellan gårdarna och vaccination mot koccidier hade en positiv effekt.

Fler koccidiearter hos ekologiska kycklingar 

Skillnader mellan konventionell och ekologisk uppfödning blev också tydliga: 

I vårt projekt kunde vi konstatera att infektionsförloppet var annorlunda. Fler koccidiearter påvisades hos ekologiska kycklingar. Dödligheten inträffade ganska sent i ålder och vid olika ålder i de två besättningarna, och orsakades delvis av olika arter, säger Desirée Jansson.

Potential att förbättra tillväxten

Även vikten på kycklingarna skiljde mellan gårdarna och inom flockarna, men ingen skillnad i tillväxt kunde konstateras mellan vaccinerade och icke vaccinerade djur.  Studien visar att vaccination förebygger dödsfall i koccidios och med regelbunden vaccination över flera flockcykler finns enligt Desirée Jansson en potential att förbättra tillväxten och minska variationen i kroppsvikt. 

Lönsamheten med vaccination beror på hur stort problem koccidios utgör på den individuella gården. Den potentiella vinsten består av att man effektivt förebygger dödsfall i koccidios. En annan trolig effekt på sikt är att man minskar effekten av subklinisk koccidios, det vill säga kycklingarna blir jämnare i storlek, säger Désirée Jansson.

Läs mer i projektbanken

Nyheter
Madrid DSC 3689

Hållbarhet för djurproduktion på europeisk nivå

En workshop i Madrid om hållbarhet i framtiden med goda exempel från europeisk djuruppfödning ger deltagarna perspektiv. Men också samsyn om att lokala förutsättningar skapar olika produktionsformer. 

Läs mer
Sugga Smagrisar Lampa Istock 1304836262

Så hindras resistenta bakterier från att växa i grisbesättningar

Ny doktorsavhandling visar att tidig upptäckt och snabba kontrollåtgärder är effektiva för att motverka resistenta bakterier i grisbesättningar.

Läs mer
Potatis Självplock Istock 1599724659

Drivkrafter och ekonomiska effekter för lantbrukares företagsutveckling 

Att satsa på att bredda lantbruksföretagandet med alternativa verksamheter, som till exempel turism kan skapa positiva effekter som högre nöjdhet, social hållbarhet och för mjölkgårdar även en tydlig ekonomisk fördel. 

Läs mer