Faltforsok

Fem ämnesområden fick medel i basfinansieringen av Sverigeförsöken 2023

Stiftelsen Lantbruksforskning delar ut 11 713 000 kronor inom fem ämnesområden i Sverigeförsöken.

Till årets utlysning inkom ansökningarna i början av februari 2023 med förslag till basfinansiering med en total kostnad av 13 665 000 kronor. 

Branschrådet har beslutat att projekt inom följande ämnesområden får medel:

  • Växtnäring
  • Vatten
  • Vall och grovfoder
  • Växtskydd, Ogräs och Jordbearbetning (området IPM)
  • Odlingsmaterial

En mer detaljerad lista över de enskilda försöksserierna finns på Sverigeförsöken.se

Första ansökan inom Sverigeförsökens nya avtal

2023 genomfördes den första ansökan i kommande treårscykeln inom Sverigeförsökens nya avtal. Det innebär att detta underlag hanterar både basfinansiering av skördeår 2024 som kommer att ge riktningen för nästkommande 2 år (ramansökan). 

Vid branschgruppsmöte den 23 februari behandlades ansökningarna vilket resulterade i förslag till beviljande till en kostnad av 11 713 000 kronor, samt att ramansökan justeras i enlighet med de fåtal strykningar som föreslogs i ansökan för skördeår 2024. Överskjutande medel föreslås tillföras akutpotten där Branschrådet anser att Sverigeförsöken kan ansöka om pengar då växtskadegörare som inte uppträder varje år finns att göra försök på (t.ex. fritfluga).

Om Sverigeförsöken

Vid stiftelsens styrelsemöte i december 2022 beslutades om att öka basfinansieringen till Sverigeförsöken till 12 miljoner kronor. så fördelningen mellan områdena har förändrats lite med kostnadsökningar framförallt i växtnäring, växtskydd och ogräs.

Sverigeförsöken är ett samlingsnamn för den regionala fältförsöksverksamheten som avser officiella försök. De är en viktig pusselbit i att koppla samman forskning och praktik och är en central del för att kunna öka både livsmedelsproduktionen och hållbarheten i den svenska odlingen. I dagarna har 2022 års försöksbok publicerats och finns att ladda ner på sverigeforsoken.se

Nyheter
Madrid DSC 3689

Hållbarhet för djurproduktion på europeisk nivå

En workshop i Madrid om hållbarhet i framtiden med goda exempel från europeisk djuruppfödning ger deltagarna perspektiv. Men också samsyn om att lokala förutsättningar skapar olika produktionsformer. 

Läs mer
Sugga Smagrisar Lampa Istock 1304836262

Så hindras resistenta bakterier från att växa i grisbesättningar

Ny doktorsavhandling visar att tidig upptäckt och snabba kontrollåtgärder är effektiva för att motverka resistenta bakterier i grisbesättningar.

Läs mer
Potatis Självplock Istock 1599724659

Drivkrafter och ekonomiska effekter för lantbrukares företagsutveckling 

Att satsa på att bredda lantbruksföretagandet med alternativa verksamheter, som till exempel turism kan skapa positiva effekter som högre nöjdhet, social hållbarhet och för mjölkgårdar även en tydlig ekonomisk fördel. 

Läs mer