Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Mer kväve till vallen med syra i spridaren

Stora mängder kväve riskerar att försvinna som miljöskadligt ammoniak när man sprider flytgödsel på vall. Men genom att göra gödseln surare med svavelsyra går det att minimera kväveförlusterna.

När flytgödsel sprids på vall riskerar en stor del av kvävet att försvinna i form av ammoniak. Förlusterna är störst i kort stubb under varma och blåsiga dagar. Förutom att gödseleffekten försämras leder det till övergödning, försurning och förstärkt växthuseffekt, eftersom en del kväve omvandlas till lustgas.

Svavelsyra som surgörare

Hur mycket kväve som förloras i form av ammoniak styrs bland annat av flytgödselns pH-värde som framför allt är högt i den rötade gödseln. Vid ett lägre pH-värde blir nästan allt lättlösligt kväve i stället ammonium och ammoniakavgången upphör i princip helt. I ett projekt som finansierats genom Stiftelsen Lantbruksforskning har forskare vid JTI, SLU och Agroväst testat en metod som används i Danmark och som går ut på att sänka pH-värdet med hjälp av syra. Forskarna gjorde praktiska försök med både orötad och rötad nötflytgödsel och sänkte pH-värdet till under 6 genom att tillsätta svavelsyra direkt i spridartanken. Det krävdes cirka 3 liter per kubikmeter orötad gödsel och 6 liter per kubikmeter rötad gödsel.

Effekten var tydlig, vid både vårspridning och sommarspridning minskade ammoniakavgången radikalt berättar Lena Rodhe, forskare vid JTI. Förlusterna från den surgjorda orötade gödseln minskade med 50-75 procent och från den surgjorda rötade gödseln blev kväveförlusterna i princip försumbara.

Investeringsstöd bra för miljön 

Miljönyttan av surgörningen är uppenbar och mer kväve kommer grödan till nytta. Dessutom försvinner en osäkerhetsfaktor och behovet av kompletterande kväve- och svavelgödselmedel begränsas. Men strikt ekonomiskt kan det ändå löna sig bättre för lantbrukaren att kompensera för kväveförlusterna med mineralgödsel. I Danmark kräver dock lagstiftningen att gödseln antingen myllas eller surgörs. Där finns också över hundra utrustningar för att surgöra vid spridning. 

Det skulle behövas mer omfattande investeringsstöd i Sverige för att gynna miljövänlig teknik säger Lena Rodhe. När allt fler biogasanläggningar byggs ökar också tillgången på rötad gödsel med högre pH-värde. Om det ska användas på ett miljövänligt sätt behöver lantbrukarna kompenseras för de extrakostnader det medför. 

Försöken genomfördes på SLU:s försöksstation Lanna utanför Skara med nötflytgödsel på en gräsdominerad vall. Kväveförluster kan visserligen bero på flera faktorer, vid samtliga spridningstillfällen var det till exempel uppehåll medan vindhastigheten varierade något, men oavsett det var resultaten tydliga, surgörningen innebar en kraftigt minskad ammoniakförlust.

Det finns ytterligare frågor som behöver undersökas vidare, som hur marken påverkas på lång sikt och hur arbetsmiljön kan bli säker för dem som hanterar syran. Än så länge finns inga återförsäljare av teknisk utrustning för surgörning i Sverige men det är möjligt att köpa utrustning direkt från Danmark.

Läs mer i projektbanken

Prenumerera på vårt nyhetsbrev