Bild på kor

Två riktade utlysningar: mjölkråvarans kvalitet och integrerat växtskydd inom trädgård

kossor_och_paron.jpg

Stiftelsen Lantbruksforskning har just nu två riktade utlysningar, som öppnar den första februari 2018. En med inriktning på mjölkkvalitet och kvalitetssäkring och en tillsammans med Formas om integrerat växtskydd (IPM) inom trädgårdsproduktion.

Forskning om mjölkråvarans kvalitet

Stiftelsen Lantbruksforskning utlyser medel till forskning om faktorer som påverkar mjölkråvarans och mejeriprodukternas kvalitet. Syftet med bidraget är att främja kunskapsutbytet mellan en svensk högskola eller universitet och ett eller flera kommersiella företag och förutsätter därför samarbete mellan dessa aktörer. Det övergripande målet är att ett beviljat projekt ska bidra till en stärkt konkurrenskraft för svensk mjölkproduktion, mejerinäring och tillverkningsindustri med anknytning till dessa näringar. Projekt med fokus på faktorer som påverkar mjölkråvarans kvalitet och utveckling av system för kvalitetssäkring av det olika stegen i mjölkprodukternas process- och värdekedja är prioriterade. Av speciellt intresse är digital teknikutveckling och forskning som effektiviserar kontroll av råvarans kvalitet på ett sådant sätt att avvikelser upptäcks så tidigt som möjligt och att de volymer som måste kasseras minskar samt att jämnhet i slutprodukternas kvalitet säkras.

Läs mer om hur du ansöker här.

Forskningsmedel för integrerat växtskydd (IPM) inom trädgårdsproduktion

Stiftelsen Lantbruksforskning i samarbete med Formas utlyser medel till forskning och utveckling inom IPM. Utlysningen gäller i första hand bidrag till forskning med direkt relevans för svensk trädgårdsproduktion. Det övergripande målet är att beviljade projekt skall bidra till en konkurrenskraftig och hållbar utveckling av trädgårdsområdet samt minska beroendet av växtskyddsmedel. Med trädgårdsnäringen avses här odling av grönsaker, potatis, bär, frukt, samt prydnads- och plantskoleväxter. Projekten skall bidra exempelvis till ökad kunskap om mekanismer för angrepp och försvar, nya metoder som minskar skadetryck och ogräs samt ökar växtens motståndskraft, eller utveckling av nya integrerade bekämpningsmetoder som minimerar risk för hälsa och miljö.

Läs mer om hur du ansöker här.

Nyheter
Madrid DSC 3689

Hållbarhet för djurproduktion på europeisk nivå

En workshop i Madrid om hållbarhet i framtiden med goda exempel från europeisk djuruppfödning ger deltagarna perspektiv. Men också samsyn om att lokala förutsättningar skapar olika produktionsformer. 

Läs mer
Sugga Smagrisar Lampa Istock 1304836262

Så hindras resistenta bakterier från att växa i grisbesättningar

Ny doktorsavhandling visar att tidig upptäckt och snabba kontrollåtgärder är effektiva för att motverka resistenta bakterier i grisbesättningar.

Läs mer
Potatis Självplock Istock 1599724659

Drivkrafter och ekonomiska effekter för lantbrukares företagsutveckling 

Att satsa på att bredda lantbruksföretagandet med alternativa verksamheter, som till exempel turism kan skapa positiva effekter som högre nöjdhet, social hållbarhet och för mjölkgårdar även en tydlig ekonomisk fördel. 

Läs mer